22 มีนาคม 2566

โครงการดังกล่าวเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างมูลนิธิสื่อประชาธรรม ภายใต้โครงการสร้างนักสื่อสารสิ่งแวดล้อมเชิงรุกเพื่อเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (เชียงใหม่) โดยได้รับงบสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเล็งเห็นว่าปัญหาของเมืองเชียงใหม่ที่มีการขยายตัวและเติบโตอย่างต่อเนื่องจากการที่คนมาอยู่อาศัยมากขึ้นทั้งจากการเป็นศูนย์รวมทางด้านการศึกษา การสาธารณสุข และบริษัทห้างร้าน และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวทำให้มีประชากรจำนวนมากจนทำให้ปัญหาสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นในหลาย ๆ ด้านทั้งเรื่องปัญหาขยะและน้ำเสีย ปัญหาการขยายตัวของเมืองทำให้พื้นที่สีเขียวลดจำนวนลง แหล่งท่องเที่ยวหลายแห่งเมื่อมีนักท่องเที่ยวเข้าไปเป็นจำนวนมาก ขณะเดียวกันในเขตรอบนอกเมืองเชียงใหม่ก็ยังคงมีปัญหาภาคเกษตรกรรมที่มีการใช้สารเคมี ทำให้เกิดปัญหาผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ปัญหาประจำภูมิภาคที่เชียงใหม่มีคล้าย ๆ กับจังหวัดอื่น ๆ คือปัญหาหมอกควันที่เรากำลังเผชิญร่วมกันจนส่งผลกระทบต่อสุขภาพตามมา อันเนื่องมาจากปัญหาไฟป่า พื้นที้เกษตรกรรมขนาดใหญ่ เป็นต้น

ดังนั้นทางโครงการจึงใคร่ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไป และนักเรียน นักศึกษา ร่วมประกวดสื่อในหัวข้อ “สิ่งแวดล้อม(เมือง) ในสายตาคนท้องถิ่น” เพื่อนำเสนอปัญหาและทางออกของการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เรากำลังเผชิญอยู่นี้ร่วมกัน

วัตถุประสงค์

 1. ส่งเสริมบทบาทคนท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการนำเสนอแนวทางการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเมืองเชียงใหม่
 2. เสริมสร้างแรงบันดาลใจ และจิตสำนึกพลเมืองในด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
 3. สนับสนุนการทำงานด้านสิ่งแวดล้อมของคนในท้องถิ่น

เงื่อนไขการรับสมัคร ประเภทประชาชนทั่วไป

 1. เป็นประชาชนในท้องถิ่นที่อาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอใดก็ได้ที่มีความสนใจและอยากร่วมเสนอทางออก และไอเดียการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมผ่านการสื่อสาร
 2. เป็นกลุ่ม องค์กรที่ทำงานด้านสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น
 3. ไม่จำกัดอายุ
 4. ผู้ส่งผลงานสามารถส่งได้ไม่เกิน 3 ชิ้นงาน
 5. ผลงานต้องเกิดจากความคิดของผู้ส่งผลงาน โดยมิได้คัดลอกผลงานมาจากของผู้อื่น หากเกิดการละเมิดลิขสิทธิ์ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
 6. ผู้จัดการประกวด สามารถนำเอาผลงานไปใช้และเผยแพร่ได้

รางวัลที่ได้รับพร้อมเกียรติบัตร

รางวัลประเภทวิดีโอ

รางวัลที่ 1 จำนวน 25,000 บาท

รางวัลที่ 2 จำนวน 15,000 บาท

รางวัลที่ 3 จำนวน 10,000 บาท

รางวัลประเภทสื่ออินโฟกราฟิก

รางวัลที่ 1 จำนวน 5,000 บาท

รางวัลที่ 2 จำนวน 3,000 บาท

รางวัลที่ 3 จำนวน 2,000 บาท

เงื่อนไขการรับสมัคร ประเภทนักเรียน นักศึกษา

 1. เป็นนักเรียน/นักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษา อาชีวะ และระดับมัธยมศึกษา
 2. เป็นกลุ่มเยาวชนที่ทำงานด้านสิ่งแวดล้อมในระดับชุมชน
 3. ผู้ส่งผลงานสามารถส่งได้ไม่เกิน 3 ชิ้นงาน
 4. ผลงานต้องเกิดจากความคิดของผู้ส่งผลงาน โดยมิได้คัดลอกผลงานมาจากของผู้อื่น หากเกิดการละเมิดลิขสิทธิ์ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
 5. ผู้จัดการประกวด สามารถนำเอาผลงานไปใช้และเผยแพร่ได้

รางวัลที่ได้รับพร้อมเกียรติบัตร

รางวัลประเภทวิดีโอ

รางวัลที่ 1 จำนวน 25,000 บาท

รางวัลที่ 2 จำนวน 15,000 บาท

รางวัลที่ 3 จำนวน 10,000 บาท

รางวัลประเภทสื่ออินโฟกราฟิก

รางวัลที่ 1 จำนวน 5,000 บาท

รางวัลที่ 2 จำนวน 3,000 บาท

รางวัลที่ 3 จำนวน 2,000 บาท

รายละเอียดการออกแบบผลงานคลิปวิดีโอสั้น

 • ขั้นตอนการผลิต
  • รอประกาศผลผู้ผ่านการขั้นเรื่องเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ
 • ขนาดของผลงาน
  • ผลงานขนาด 16 x 9 หรือ 20 x 9 (แนวนอน)
  • ความละเอียดของผลงาน ต้องมีความละเอียด 720p ขึ้นไป
  • ไฟล์ของผลงานที่สามารถผลได้ ประกอบด้วย MP4 และ MOV
  • คลิปวิดีโอจะต้องมีความยาว 3-5 นาที

กติกาและเกณฑ์การตัดสิน

เกณฑ์การตัดสินผลงาน คลิปวิดีโอสั้น

 1. ความถูกต้อง และครบถ้วนของเนื้อหา 30 คะแนน
 2. มีความคิดสร้างสรรค์ สร้างแรงบันดาลใจในการรักษ์สิ่งแวดล้อม 40 คะแนน
 3. การผลิตวิดีโอมีศิลปะการสื่อสาร และมีความสวยงาม 30 คะแนน

รายละเอียดการออกแบบผลงานอินโฟกราฟิก

ขั้นตอนการผลิต

 • ผู้สมัคร ส่งเรื่องย่อ (story outline) ผ่าน google form ที่ https://forms.gle/Gz4tE5Tz6ZcXTKi5A
 • รอประกาศผลผู้ผ่านการขั้นเรื่องเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ

ขนาดของผลงาน

 • ผลงานขนาด A3 แนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้
 • ความละเอียดของผลงาน ต้องมีความละเอียดอย่างน้อย 300 dpi ขึ้นไป
 • ไฟล์ของผลงานที่สามารถผลได้ ประกอบด้วย .JPG และ .AI

เกณฑ์การตัดสินผลงาน อินโฟกราฟิก

 1. ความถูกต้อง และครบถ้วนของเนื้อหา การใช้ภาษาและการสื่อสารความหมายถูกต้อง 30 คะแนน
 2. มีความคิดสร้างสรรค์ สร้างแรงบันดาลใจในการรักษ์สิ่งแวดล้อม 40 คะแนน
 3. การออกแบบการสื่อสาร การวางองค์ประกอบมีความสวยงาม ชัดเจน เข้าใจง่าย ตรงประเด็น 30 คะแนน

**การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

กำหนดการของการประกวด

 • เปิดรับสมัคร 22 มีนาคม 2566
 • ปิดรับสมัคร 1 เมษายน 2566
 • ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก story outline 3 เมษายน 2566
 • ส่งผลงานพร้อมเผยแพร่ 20 เมษายน 2566
 • ประกาศผล 30 เมษายน 2566

การจัดส่งผลงาน

ผู้ส่งผลงานสามารถส่งผลงานเรื่องย่อ (Story outline) ผ่านทางฟอร์มออนไลน์ google form ที่ https://forms.gle/Gz4tE5Tz6ZcXTKi5A

แบบฟอร์มเรื่องย่อ shorturl.at/itBEG

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการประกวดสื่อ “สิ่งแวดล้อม (เมือง) เชียงใหม่ในสายตาคนท้องถิ่น”

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

นันทา 081-5685670 /กนกพร 094-7312821

Similar Posts