• 8 เมษายน 2563 - 03:24 น.
 ภาษาไทย  English สลับไปอ่านบทความ Prachatham ในภาษาอังกฤษ / ไทยโดยคลิกที่ปุ่มภาษาด้านซ้าย
ค้นหา:

8-9ส.ค.เปิดงานวันชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย เตรียมยื่นข้อเสนอปฏิรูปต่อ คสช.

 วันที่ 3 ธันวาคม 2557 - 15:28 น.  |   ภาษา: ภาษาไทย   |   เข้าชม: 2,977 ครั้ง พิมพ์

 

ระหว่างวันที่ 8-9 ส.ค.2557 เครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย (คชท.) ได้ประกาศให้วันที่ 9 สิงหาคม เป็นวันชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย ทั้งนี้คชท.ร่วมกับภาคีองค์กรเครือข่ายที่เกี่ยวข้องได้จัดกิจกรรมรณรงค์และเฉลิมฉลองเนื่องในวันชนเผ่าพื้นเมืองเพื่อสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิชนเผ่าพื้นเมือง และทศวรรษสากลชนเผ่าพื้นเมืองโลก (ระยะที่ 2: 2548-2557)

คชท.ได้ประกาศเน้นย้ำถึงสังคมพหุลักษณ์ในประเทศไทยที่ต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับความหลากหลายทางชาติพันธุ์และวัฒนธรรมของชนเผ่าพื้นเมืองกลุ่มต่างๆ เพื่อให้เกิดการยอมรับความแตกต่างและเคารพในวิถีชีวิตของชนเผ่าพื้นเมืองที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย ประกอบกับสถานการณ์ในปัจจุบันที่ต้องการให้เกิดความปรองดองและสมานฉันท์ นำไปสู่การมีส่วนร่วมในกระบวนการปฏิรูปประเทศอย่างแท้จริง

สำหรับปีนี้ คชท. ได้ออกแบบจัดงานรณรงค์ของขบวนชนเผ่าพื้นเมือง เป็น 2 ช่วงหลัก คือ (1) งานมหกรรมชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย ซึ่งจัดร่วมกับวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อ.แม่สอด จ.ตาก ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน 2557 และ (2) งานวันชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย ประจำปี 2557 ซึ่งได้กำหนดจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2557 ณ หอประชุมสนามกีฬาสมโภช 700 ปี อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยเน้นการจัดกิจกรรมรณรงค์สาธารณะให้เห็นความสำคัญของวันชนเผ่าพื้นเมือง และจัดเวทีวิชาการเพื่อจัดทำข้อเสนอของชนเผ่าพื้นเมืองต่อการปฏิรูปประเทศอีกด้วย
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมวิเคราะห์และสรุปสถานการณ์สำคัญๆ ที่มีผลกระทบต่อชนเผ่าพื้นเมืองในรอบปีที่ผ่านมาร่วมรณรงค์ความสำคัญของวันชนเผ่าพื้นเมือง สร้างกระแสให้สังคมไทยได้ตระหนักถึงคุณค่าของความหลากหลายทางชาติพันธุ์ และความสำคัญการดำรงอยู่ของชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย การจัดทำข้อเสนอของชนเผ่าพื้นเมืองต่อการปฏิรูปประเทศ และร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในวันชนเผ่าพื้นเมืองโลก และวันชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย

นายบุญจันทร์ จันหม้อ ประธานคณะทำงานเครือข่ายสื่อชนเผ่าพื้นเมือง กล่าวถึงการจัดงานครั้งนี้ว่า การจัดงานในปีนี้จะมีตัวแทนชนเผ่าพื้นเมืองยื่นข้อเสนอต่อ คสช. เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาและสนับสนุนประเด็นสิทธิ พ.ร.บ.ชนเผ่าพื้นเมือง และนโยบายที่เกี่ยวกับชนเผ่าพื้นเมืองด้วย ซึ่งงานวันชนเผ่าพื้นเมืองจัดระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2557 ณ หอประชุมสนามกีฬาสมโภช 700 ปี อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ตามกำหนดการดังนี้


กำหนดการ
วัน/เวลา
กิจกรรม
วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557 พิธีกรประจำวัน: คุณสุพจน์ หลี่จา และนักศึกษาหญิงโพธิฯ
9.40-9.50 น.
9.50-10.00 น.
10.00-10.30 น.

10.30-11.30 น.


11.30-12.00 น.
พิธีกรรมเปิดงาน โดย: คุณชี แซ่ลี ผู้นำจิตวิญญาณชนเผ่าพื้นเมือง (ม้ง) 
กล่าวรายงาน โดย: คุณวิทวัส เทพสง ผู้แทนคณะกรรมการจัดงาน

ชมการแสดงวัฒนธรรมชนเผ่าพื้นเมือง 2 ชุด โดย: คณะศิลปินเยาวชนชนเผ่าพื้นเมืองจากเครือข่ายต้นกล้า และ ศิลปินกลุ่มชาติพันธุ์ไตหย่า

ประธานกล่าวเปิดงานและปาฐกถา โดย: คุณกฤษฎา บุญราช อธิบดีกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

-กิจกรรมขอบคุณสื่อมวลชนและสื่อชนเผ่าพื้นเมือง
ดำเนินรายการโดย นักศึกษาหญิงโพธิฯและคุณสุพจน์ หลี่จา
-ประธานและผู้เข้าร่วมงานเดินชมนิทรรศการและกิจกรรมภายในงาน
12.00-13.00 น.
พัก รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-15.00 น.
เวทีนำเสนอและแลกเปลี่ยนสถานการณ์ในรอบปีที่ผ่านมา และระดมประเด็นข้อเสนอชนเผ่าพื้นเมืองต่อการปฏิรูปประเทศ 
สถานะบุคคล โดย เครือข่ายสถานะบุคคล 
สุขภาพ โดย ภาคีองค์กรทำงานสิทธิสุขภาพชนเผ่าพื้นเมือง
ป่าไม้ที่ดิน โดย เครือข่ายจัดการสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง
ความมั่นคงทางอาหาร โดย เครือข่ายความมั่นคงอาหารบนพื้นที่สูง
กรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชนสำหรับชนเผ่าพื้นเมือง โดย เครือข่ายกะเหรี่ยงเพื่อวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
การศึกษาและวัฒนธรรม โดย เครือข่ายการศึกษาชนเผ่าพื้นเมือง
ดำเนินรายการโดย: อ.สีวิกา กิตติยังกุล
15.00-16.30 น.
นำเสนอและแลกเปลี่ยนกระบวนการขับเคลื่อนงานสภาชนเผ่าพื้นเมือง
วิทยากรโดย: พาตี่จอนิ โอ่โดเชา และ คุณกิตติศักดิ์ รัตนกระจ่างศรี
ดำเนินรายการโดย: อ.ชูพินิจ เกษมณี
17.00-18.30 น.
พัก รับประทานอาหารเย็น
แลกเปลี่ยนอาหารชนเผ่าพื้นเมือง
น.
ชมสารคดีชนเผ่าพื้นเมือง
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมชนเผ่าพื้นเมือง
วันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม 2557 พิธีกรประจำวัน: คุณเศกสรรค์ สุมนตรี และ คุณกุลสุวารักษ์ ปู่ยี่
09.00 – 09.30 น. 
กิจกรรมเปิดพื้นที่สานพลัง เครือข่ายต้นกล้าชนเผ่าพื้นเมือง
09.30 - 11.00 น.
เวทีรับรองข้อเสนอชนเผ่าพื้นเมืองต่อการปฏิรูปประเทศ 
นำเสนอโดย: คณะทำงานสรุปข้อเสนอ และผู้แทนเสนอข้อเสนอ
ดำเนินรายการโดย คุณเกรียงไกร ชีช่วง 
11.00 – 11.15 น.
การแสดงจากภูเขาจรดทะเลเพื่อเฉลิมฉลองวันชนเผ่าพื้นเมือง 
11.15 – 12.00 น.
อ่านแถลงการณ์และยื่นข้อเสนอ โดย ตัวแทนเยาวชนชนเผ่าพื้นเมือง
ผู้แทน คสช. รับข้อเสนอและกล่าวให้นโยบายในการมีส่วนร่วมของชนเผ่าพื้นเมืองต่อการปฏิรูปประเทศ โดย พล.ท. ปรีชา จันทร์โอชา ***
ดำเนินรายการโดย คุณวนิจชญา กันทะยวง
12.00 – 12.30 น.
พิธีกรรมปิดงานโดยคุณลาบ หาญทะเล ผู้อาวุโสชนเผ่าพื้นเมือง (มอแกน)
ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ร้องนำโดยคุณอนุชาติ ลาพา
12.30 น. เป็นต้นไป
รับประทานอาหารกลางวัน 
เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
*** อยู่ในระหว่างการติดต่อประสานงาน
กิจกรรมที่มีตลอดช่วงจัดงาน:
ถ่ายทอดสดผ่านสื่อต่างๆ/บันทึกรายการโดย: IMN, TNN2, Thai PBS 
การแสดงวัฒนธรรม
นิทรรศการ
เครือข่ายต้นกล้า
เครือข่ายสื่อชนเผ่าพื้นเมือง
สถานการณ์ชนเผ่าพื้นเมืองและประเด็นงานที่เกี่ยวข้อง (เช่น สิทธิมนุษยชน สถานะบุคคล สุขภาพ การศึกษาและวัฒนธรรม การจัดการทรัพยากร ความมั่นคงทางอาหาร ฯลฯ) 
ประกาศเชิดชูนักต่อสู้สิทธิชนเผ่าพื้นเมือง
สภาชนเผ่าพื้นเมือง

คุณอาจสนใจ

ปรับขนาดตัวอักษร:

ผู้เข้าชมมากที่สุด
จากพระเจ้าอโศกถึงชาวเมืองน่าน ว่าด้วยความใจกว้าง
 เข้าชม: 18,761 ครั้ง  |   วันที่ : 5 มีนาคม 2558 - 10:26 น.