• 7 เมษายน 2563 - 07:10 น.
 ภาษาไทย  English สลับไปอ่านบทความ Prachatham ในภาษาอังกฤษ / ไทยโดยคลิกที่ปุ่มภาษาด้านซ้าย
ค้นหา:

สกน.7 จังหวัดเหนือเรียกร้องประยุทธ์หยุดไล่คนออกจากป่า

 วันที่ 9 ธันวาคม 2557 - 22:20 น.  |   ภาษา: ภาษาไทย   |   เข้าชม: 2,920 ครั้ง พิมพ์

 

วันนี้ 14 ต.ค.57 ตัวแทนสมาชิกสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ (สกน.)ในจังหวัด 7 จังหวัดภาคเหนือ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน พะเยา แม่ฮ่องสอน ได้นัดหมายกันระหว่างเวลา 10:00 - 11:00 น. เพื่ออ่านแถลงการณ์เรียกร้องให้คสช. และรัฐบาล “หยุดทำลายวิถีชุมชน ไล่คนออกจากป่สำหรับจังหวัดเชียงใหม่ นายดิเรก กองเงิน และตัวแทนชาวบ้านกว่า 40 คน รวมตัวเรียกร้องต่อหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (คสช.) อ่านแถลงการณ์ซึ่งมีเนื้อหาอ้างถึงคำสั่งคสช.ที่ 64/2557 และ 66/2557 เรื่องการปราบปราบและหยุดยั้งการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่า ที่มอบหมายให้กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กอ.รมน. ดำเนินการปราบปรามและจับกุมผู้บุกรุกป่า โดยคสช.มีเจตนารมณ์ที่จะปราบปรามนายทุน ผู้มีอิทธิพล และขบวนการลักลอบตัดไม้ทำลายทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งมีการเน้นย้ำว่าการดำเนินการตามคำสั่งดังกล่าวต้องไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้อยากไร้ ผู้มีรายได้น้อย และผู้ไร้ที่ดินทำกิน ซึ่งได้อาศัยอยู่ในพื้นที่เดิมนั้นๆ ก่อนคำสั่งนี้มีผลบังคับใช้

นายดิเรก อ่านแถลงการณ์ต่อไปว่า หัวหน้าคสช. ได้มอบหมายให้กอ.รมน. และกระทรวงทรัพยฯ จัดทำแผนแม่บทแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกที่ดินของรัฐ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน โดยขาดการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และจากการดำเนินตามคำสั่ง และแผนแม่บทดังกล่าว ได้มีเจ้าหน้าที่บางส่วนอ้างคำสั่ง และแผนดังกล่าวเข้าไปข่มขู่ คุกคาม ทำให้เกิดความวิตก กังวล หวาดกลัว จนไม่สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุข ซึ่งจะก่อให้เกิดความขัดแย้งที่เคยดำเนินมาอย่างช้านานในอดีต กลับปะทุและเกิดความรุนแรงขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง เช่น กรณีบ้านทุ่งคำป่าคา อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน บ้านห้วยมะแกง ต.ป่าแดด บ้านโป่งปูเฟือง ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย บ้านห้วยน้ำตื้น ต.ปงเตา บ้านทุ่งอ่าง บ้านแม่ช่อฟ้า ต.ทุ่งผึ้ง อ.งาว จ.ลำปาง เป็นต้น

เนื้อหาของแถลงการณ์ระบุว่า เพื่อไม่ให้เกิดการขุมขู่ คุกคามและเผชิญหน้าระหว่างหน่วยงานของรัฐกับชุมชน ลุกลามมากไปกว่านี้ จึงขอเรียกร้องให้หัวหน้าคสช.และนายกรัฐมนตรี เร่งดำเนินการมาตรเร่งด่วน มาตรการระยะกลาง และระยะยาว

สำหรับมาตรการเร่งด่วน มีดังนี้

หนึ่ง ให้ยุติแผนแม่บทการแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกที่ดินของรัฐ และการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน ไว้ก่อน โดยให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการ

สอง ให้หัวหน้าคสช. และนายกรัฐมนตรี มีคำสั่ง และกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติการด้วยความรอบคอบ เป็นธรรม ยึดมาตรการตามคำสั่ง 66/2557 ข้อ 2.1

สาม เร่งรัดสั่งการให้สำนักนายกรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน ที่อยู่อาศัยตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานให้มีโฉนดชุมชน พ.ศ.2553

สี่ เร่งรัดการดำเนินการตามผลเจรจากับตัวแทนรัฐบาลเมื่อวันที่ 7 ต.ค. 2557 โดยขอให้อนุมัติโครงการนำร่องธนาคารที่ดินจำนวน 167 ล้านบาท ตามมติครม. 21 พ.ย.2541

ห้า ให้มีคำสั่งให้กฟผ.เปิดประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูนตลอดปี เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์ และชุมชน

หก ให้ยกเลิกประกาศคำสั่งจ.ชัยภูมิ เรื่อง การป้องกัน และการปราบปรามการลักลอบตัดไม้ และการบุกรุกพื้นที่ป่าจังหวัดชัยภูมิ

เจ็ด ให้รัฐบาลเร่งรัดดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการแก้ปัญหาของขบวนการ ประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) ตามทติผลการเจรจากับตัวแทนรัฐบาล (มล.ปนัดดา ดิษกุล) เมื่อวันที่ 7 ต.ค.57 อย่างเร่งด่วน

ส่วนมาตรการระยะกลาง และระยะยาวนั้น สกน.เรียกร้องให้ หนึ่ง ผลักดันให้เกิดการกระจายการถือครองที่ดินโดยมาตรการจัดเก็บภาษีที่ดินในอัตราก้าวหน้า และนำภาษีที่ได้มาจัดตั้งธนาคารที่ดินให้แก่คนจน และเกสรกรรายย่อยได้มีโอกาสเข้าถึงที่ดินทำกิน และที่อยู่อาศัยอย่างเป็นธรรม สอง ผลักดันกฎหมายรองรับสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดิน ป่าไม้ น้ำ และทะเล เพื่อเป็นการกระจายอำนาจในการจัดการทรัพยากรไปสู่ชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ สาม บรรจุเนื้อหาว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิชุมชนไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับถาวร และให้ชุมชนท้องถิ่นและชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมมีสิทธิในการดูแลรักษา จัดการ และใช้ประโยชนจากทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนอย่างสมดุลและยั่งยืน

นายจรัส ใหม่ยศ ที่ปรึกษาสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ กล่าวว่า ประเด็นสำคัญคือเจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบข้อมูล และแยกแยะระหว่างชาวบ้านดั้งเดิมที่อยู่มาก่อนกับนายทุน รวมถึงยกเลิกการดำเนินการใดๆ ที่อาจส่งผลให้เกิดความขัดแย้ง โดยเฉพาะในพื้นที่ที่อยู่ระหว่างการจัดทำโฉนดชุมชน.

 

คุณอาจสนใจ

ปรับขนาดตัวอักษร:

ผู้เข้าชมมากที่สุด
จากพระเจ้าอโศกถึงชาวเมืองน่าน ว่าด้วยความใจกว้าง
 เข้าชม: 18,759 ครั้ง  |   วันที่ : 5 มีนาคม 2558 - 10:26 น.