• 8 เมษายน 2563 - 11:23 น.
 ภาษาไทย  English สลับไปอ่านบทความ Prachatham ในภาษาอังกฤษ / ไทยโดยคลิกที่ปุ่มภาษาด้านซ้าย
ค้นหา:

อ่านคำประกาศเจตนารมณ์ เดิน ก้าว แลก เพื่อการปฏิรูปที่ดินไทย

 วันที่ 9 ธันวาคม 2557 - 23:34 น.  |   ภาษา: ภาษาไทย   |   เข้าชม: 2,305 ครั้ง พิมพ์

 

เชียงใหม่/สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ จัดกิจกรรมเดิน ก้าว แลก เพื่อการปฏิรูปที่ดินไทย แนะรัฐบาล - คสช.ทบทวนแผนแม่บทป่าไม้ ออกกฎหมายปฏิรูปที่ดินเพื่อคนจน 4 ฉบับโดยเร็ว โดยกิจกรรมประกอบด้วยการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้นำและนักสู้ สหพันธ์ชาวนาชาวไร่ที่ล่วงลับ พิสำหรับคำประกาศเจตนารมณ์ เดิน ก้าว แลก เพื่อการปฏิรูปที่ดินไทย มีเนื้อหาดังนี้


นับเป็นเวลากว่า 82 ปีของการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และกว่า 53 ปีของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายการบริหารประเทศที่เต็มด้วยการเอื้อประโยชน์ให้แก่นักการเมือง ชนชั้นนำ ผู้มีอำนาจรัฐ ได้สร้างความเหลื่อมล้ำทางสังคม และความไม่เป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากรให้แก่ประชาชนทั้งแผ่นดิน โดยเฉพาะนโยบายการจัดการที่ดินที่ผู้มีอำนาจส่วนน้อยสามารถเข้าถึงการถือครองที่ดินอย่างเสรี กีดกันคนยากจนส่วนใหญ่ของชาติไม่สามารถเข้าถึงการครองที่ดินได้ กลายเป็นผู้ไม่มีความมั่นคงที่ดิน คนจน ผู้ยากไร้ ไม่มีที่ทำกินเพียงพอ

สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ (สกน.) เกิดจากการรวมตัวของเครือข่ายประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากนโยบายการจัดการที่ดินของรัฐที่ไม่เป็นธรรม ทั้งที่ดินที่ทำกินในเขตป่า และนอกเขตป่า ได้ร่วมกลุ่มสร้างพลังอำนาจการต่อรองเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลไม่ว่าจะมาจากการเลือกตั้งหรือวิถีอื่น ลงมาแก้ไขปัญหาของประชาชน ทั้งปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า และข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อให้เกิดการกระจายการถือครองที่ดิน

ภายใต้การบริหารประเทศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่เข้ามาคุมอำนาจการปกครอง นับตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ที่เข้ามาควบคุมสถานการณ์ให้กลับสู่สภาวะปกติสุข ตลอดจนเพื่อเป็นการปฏิรูปโครงสร้างทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และอื่นๆ เพื่อให้เกิดความชอบธรรมกับทุกฝ่ายนั้น

เครือข่ายประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากนโยบายการพัฒนาของรัฐ รวมทั้ง สกน.ได้ยื่นหนังสือเพื่อให้คณะคสช. และรัฐบาล ผู้มีอำนาจรัฐในปัจจุบัน เร่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนมาอย่างต่อเนื่องเป็นลำดับ แต่การแก้ปัญหาไม่มีความคืบหน้าเท่าที่ควร ขณะเดียวกัน แผนแม่บทป่าไม้ของ คสช. ได้สร้างความเดือดร้อนทุกข์ยากให้คนที่อยู่ในเขตป่าในพื้นที่ภาคเหนือจนไม่สามารถดำรงชีพอย่างปกติสุขได้

สกน.ในนามของผู้ได้รับผลกระทบจากนโยบายการจัดการที่ดินของรัฐ เราขอประกาศเดินเท้าทางไกลรณรงค์ “ก้าว แลก เพื่อการปฏิรูปที่ดินไทย” เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลในปัจจุบัน เร่งแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของประชาชนในพื้นที่ ทบทวนแผนแม่บทป่าไม้ ออกกฎหมายปฏิรูปที่ดินเพื่อคนจน 4 ฉบับโดยเร็ว

ภายใต้คำประกาศดังกล่าว เราขอยืนยันจุดยืนของภาคประชาชนที่พร้อมทุ่มเทกายใจรณรงค์เรียกร้องเพื่อให้ได้มาซึ่งความเป็นธรรม และพร้อมเจรจากับรัฐบาลเพื่อให้ปัญหาได้รับการแก้ไขในที่สุด

ด้วยความสมานฉันท์และศรัธทาในพลังประชาชน

สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ 
9 พฤศจิกายน 2557 
ลานวัดสวนดอก

นอกจากนี้ทางสกน.ยังชวนเชิญให้ร่วมโพสต์รูปเท้าพิมพ์ข้อความที่ต้องการแล้วต่อท้ายด้วย #เดินก้าวแลก เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเดินก้าวแลกเพื่อการปฏิรูปที่ดินไทย ผ่านทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ ซึ่งมีนักวิชาการ นักกิจกรรมทางสังคม ประชาชนทั่วไปร่วมโพสต์และแบ่งปันข้อความตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา.

คุณอาจสนใจ

ปรับขนาดตัวอักษร:

ผู้เข้าชมมากที่สุด
จากพระเจ้าอโศกถึงชาวเมืองน่าน ว่าด้วยความใจกว้าง
 เข้าชม: 18,761 ครั้ง  |   วันที่ : 5 มีนาคม 2558 - 10:26 น.