• 20 กันยายน 2562 - 04:59 น.
 ภาษาไทย  English สลับไปอ่านบทความ Prachatham ในภาษาอังกฤษ / ไทยโดยคลิกที่ปุ่มภาษาด้านซ้าย
ค้นหา:

เครือข่ายรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงภาคเหนือเรียกร้องรัฐบาลร่างรธน.คุ้มครองผู้หญิง

 วันที่ 10 ธันวาคม 2557 - 01:05 น.  |   ภาษา: ภาษาไทย   |   เข้าชม: 3,220 ครั้ง พิมพ์

 

วันนี้ 25 พ.ย. 57 เวลา 11.00 น. เครือข่ายสตรี นักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมขบวนรณรงค์ยุติความรุนแรงทางเพศ เนื่องในวันยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง โดยมีกิจกรรม Flash Mob ยุติความรุนแรง เดินรณรงค์ร่วมกับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากบริเวณลานโรงอาหาร อ.มช. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไปยังบริเวณศูนย์สตรีศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภายหลังมีการแถลงการณ์ข้อเรียกร้องและข้อเสนอแนะของสตรีเพื่อยุติความความรุนแรงต่อรัฐบาลและคณกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญเพื่อกำหนดบทบัญญัติส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิความเสมอภาคเท่าเทียมกันของบุคคลทุกเพศภาพและคุ้มครองผู้หญิงให้ปลอดภัยจากความรุนแรงเพราะเหตุแห่งเพศในรูปแบบต่างๆ ทั้งในครอบครัวและในพื้นที่สาธารณะ โดยตัวแทนเครือข่ายรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงจังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้

ผู้หญิงชนเผ่าพื้นเมือง

ให้รัฐจัดทำนโยบายและมาตรการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของผู้หญิงชนเผ่าพื้นเมืองเพื่อให้เข้าถึงการพัฒนาศักยภาพ สวิสดิการทางสังคม และการรับบริการของรัฐ อาทิ สิทธิด้านการศึกษา สิทธิด้านอนามัยเจริญพันธุ์ การพิสูจน์สถานะบุคคลเพื่อได้รับสัญชาติ โดยต้องยึดหลักปฏิบัติ ตามอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติทุกรูปแบบ(CERD) และปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิชนเผ่าพื้นเมือง(UNDRIP)

ผู้หญิงแรงงานข้ามชาติ

ต้องยุติการเลือกปฏิบัติต่อผู้หญิงแรงงานข้ามชาติการเข้าถึงสิทธิต่างๆ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พระราชบัญญัติกองทุนประกันสังคม พระราชบัญญัติเงินทดแทน ตลอดจนยุติการเลือกปฏิบัติต่อเด็กที่เป็นลูกของแรงงานข้ามชาติ เพื่อเข้าถึงสิทธิการศึกษาในไทยได้ตามกฎหมายในการเข้าถึงสิทธิในการได้รับการศึกษาโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ผู้หญิงทุกคนและทุกเพศสภาพที่ทำงานบริการ(Sex Worker)

ต้องยุติการเลือกปฏิบัติต่อพนักงานบริการอันเนื่องมาจากอาชีพ และไม่ถือว่าเป็นอาชีพผิดกฎหมายและยอมรับให้เป็นอาชีพภายใต้กฎหมายแรงงาน มีสวัสดิการ และมีอาชีวอนามัยในที่ทำงานให้แก่พนักงานบริการ

ผู้หญิงที่อยู่ร่วมกับเอชไอวี/เอดส์

ต้องจัดระบบการบริการสุขภาพให้กับผู้หญิงที่อยู่ร่วมกับเอชไอวี/เอดส์ สามารถเข้าถึงการรักษาและมีทางเลือกในการดูแลสุขภาพตนเอง และมีกระบวนการให้บริการปรึกษา และมีทางเลือกในการตัดสินใจด้านอนามัยเจริญพันธุ์ของตนเอง เช่น ทางเลือกในการคุมกำเนิดทางเลือกที่จะตั้งครรภ์หรือยุติการตั้งครรภ์

ผู้หญิงพิการ

-จัดระบบการบริการตรวจสุขภาวะทางเพศ อนามัยเจริญพันธุ์ รวมถึงระบบสืบพันธุ์ อย่างเหมาะสมและทั่วถึงให้กับกลุ่มผู้หญิงพิการทุกประเภทความพิการ และสามารถเข้าถึงบริการที่มีทางเลือกในการดูแลสุขภาพตน โดยเคารพในการตัดสินใจของผู้หญิงพิการ มิใช่การตัดสินใจหรือเห็นสมควรจากเจ้าหน้าที่คัดกรอง

-ควรมีระบบบริการข้อมูล รวมถึงระบบในการให้คำปรึกษาที่ละเอียดอ่อน ต่อกลุ่มผู้หญิงพิการ เด็กและผู้ปกครอง ในการดูแลสุขภาวะทางเพศ อนามัยเจริญพันธุ์อย่างรอบด้าน และไม่ละเมิดสิทธิในการทำหมันให้กับเด็กและผู้หญิงพิการ  

ผู้หญิงกับการมีส่วนร่วมในกระบวนการปฏิรูปประเทศไทย

-รัฐต้องสนับสนุนให้เกิด “ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งเสริมโอกาสและความเสมอภาคระหว่างเพศ พ.ศ……(ฉบับประชาชน)” เพื่อนำไปสู่กลไกการส่งเสริมสิทธิด้านต่างๆ ตลอดจนนำไปสู่การปฏิรูปกลไกระดับชาติ เพื่อดำเนินการให้มีหลักประกันว่าจะมีสถาบันระดับชาติที่ทำงานด้านส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศอย่างเป็นรูปธรรม

-รัฐต้องมีการทำงานเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสร้างกลไกเพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติและอคติทางเพศ เพื่อยุติความรุนแรงในครอบครัว และความรุนแรงเหตุแห่งเพศ

-ต้องมีนโยบายที่เอื้อต่อระบบบริการในการให้ข้อมูล การให้คำปรึกษาอย่างรอบด้านกับผู้หญิงและเยาวชนผู้หญิง ไม่ละเมิดสิทธิในการทำหมัน การตรวจเลือด(VCCT) อุปกรณ์การคุมกำเนิดที่ไม่มีทางเลือก การยุติการตั้งครรภ์ และสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์และสุขภาพทางเพศ พ.ศ…..(ฉบับประชาชน)

องค์กรร่วมแถลงการณ์

1.ศูนย์สตรีศึกษา ภาควิชาสตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2.มูลนิธิผู้หญิง กฎหมายและการพัฒนาชนบท(ผกฏ)

3.ชมรมอาสาสมัครกฎหมายเพื่อผู้หญิง

4.Asia Pacific Forum on Women Law and Development, APWLD

5.มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา

6.มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ

7.เครือข่ายสตรีชนเผ่าแห่งประเทศไทย(คสช.)

8.มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรู้ของแรงงานกลุ่มชาติพันธุ์ (MAP Foundation)

9.Shan Women’s Action Network (SWAN)

10.มูลนิธิรักษ์ไทย

11.มูลนิธิเอ็มพาวเวอร์

12.ศูนย์พหุวัฒนธรรมและนโยบายการศึกษา

13.โครงการพัฒนาเพื่อสร้างสรรค์อนาคตเยาวชน(Sangsan)

14.ศูนย์ญาณากร แหล่งเรียนรู้คนพิการ

15.มูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยไทย

16.มูลนิธิเอ็มพลัสเชียงใหม่

17.เครือข่ายความหลากหลายทางเพศ

คุณอาจสนใจ

ปรับขนาดตัวอักษร:

ผู้เข้าชมมากที่สุด
จากพระเจ้าอโศกถึงชาวเมืองน่าน ว่าด้วยความใจกว้าง
 เข้าชม: 18,045 ครั้ง  |   วันที่ : 5 มีนาคม 2558 - 10:26 น.