• 8 เมษายน 2563 - 03:17 น.
 ภาษาไทย  English สลับไปอ่านบทความ Prachatham ในภาษาอังกฤษ / ไทยโดยคลิกที่ปุ่มภาษาด้านซ้าย
ค้นหา:

เปิดเทศกาลต้นไม้ใหญ่เมืองเชียงใหม่ วันสิ่งแวดล้อมไทย2557

 วันที่ 10 ธันวาคม 2557 - 01:23 น.  |   ภาษา: ภาษาไทย   |   เข้าชม: 3,588 ครั้ง พิมพ์

 

วันนี้(3 ธ.ค. 57) เครือข่ายเขียว สวย หอม ร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ และเครือข่ายชุมชน ร่วมเปิดเทศกาลต้นไม้ใหญ่เมืองเชียงใหม่ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย 2557 ทั้งนี้มีตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ อาทิสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่  สำนักงานอนุรักษ์พื้นที่16  สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่1  สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่1 สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ องค์การบริหารจังหวัดเชียงใหม่  ชมรมจักรยานวันอาทิตย์  มูลนิธิวายเอ็มซีเอ บริษัทชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ เครือข่ายเขียวสวยหอม  สถาบันการศึกษา วัดและประชาชนทั่วไปกว่า 200 คน

นายทัศนัย บูรณุปกรณ์  นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ กล่าวถึงการเปิดเทศกาลต้นไม้ใหญ่เมืองเชียงใหม่ว่า วันที่ 4 เป็นวันสิ่งแวดล้อมไทย ซึ่งทางเทศบาลมีความพยายามที่จะอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ จากความเปลี่ยนแปลงอดีตสู่ปัจจุบัน พบว่าต้นไม้หายไปจำนวนมาก กอร์ปกับคนเข้ามาอยู่อาศัยในเมืองเชียงใหม่เป็นจำนวนมาก ทำให้ต้นหายไปเนื่องจากการก่อสร้างตึก อาคาร ปัญหาข้างต้นตนมีความพยายามจะอนุรักษ์ต้นไม้ที่เหลือให้ดีที่สุด  ทั้งนี้ในเขตเทศบาลเราพยายามดูแลให้มีหมอต้นไม้ ดูแลเรื่องขยะในเมืองเชียงใหม่ มีการแยกขยะเพื่อกำจัด ซึ่งทางเทศบาลกำลังดูในเรื่องดังกล่าวอย่างเข้มข้น เพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

นางสาวอมรรัตน์ โชติกะมงคล เจ้าหน้าที่กลุ่มเขียว สวย หอม กล่าวถึงเมืองเชียงใหม่ถูกพัฒนาให้กลายเป็นเมืองใหญ่ มีการพัฒนาในทุกด้าน โดยเฉพาะ ตึก อาคารขนาดใหญ่ มีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจมากกว่าการพุดถึงเรื่องสิ่งแวดล้อม เราจึงเห็นความสำคัญและให้ประชาชนหันมาดูแลพื้นที่สีเขียวในเมืองเชียงใหม่ให้อยู่คู่เมืองเชียงใหม่พร้อมกับการพัฒนาเมืองโดยไม่ควรละเลยสิ่งแวดล้อม

การจัดงานเทศกาลต้นไม้ใหญ่ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทยว่า เพื่อให้ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ได้ตระหนักถึงความสำคัญของต้นไม้ใหญ่ รวมถึงพื้นที่สีเขียว เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์ ดูแลรักษาต้นไม้และเพิ่มพื้นที่สีเขียว  ทั้งนี้เขียว สวย หอม ทำหน้าที่เชื่อมเครือข่ายระหว่าง ชุมชน สถาบันการศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ให้เกิดความร่วมมือที่จะทำให้เกิดการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ให้มีอากาศที่บริสุทธิ์ มีพื้นที่สีเขียว และมีต้นไม้ใหญ่

ทั้งนี้เราได้ดำเนินการสำรวจต้นไม้และขึ้นทะเบียนต้นไม้ไว้ประมาณ 500 ต้น  เป็นต้นไม้ที่อยู่บริเวณในชุมชน  วัด โรงเรียน และบริเวณพื้นที่สาธารณะต่างๆ แผนงานต่อไปเราจะดำเนินการดูแลต้นไม้ที่สำรวจพบทั้งหมด โดยมีหมอต้นไม้ที่จะเข้าไปดูแลรักษา โดยร่วมมือกับชุมชนในแต่ละพื้นที่ อย่างเช่นพื้นที่นำร่อง อาทิวัดพวกแต้ม ชุมชนพันอ้น นันทาราม เชียงมั่นและป้านปิง ทั้งนี้เราพยายามผลักดันให้เกิดเทศบัญญัติในการดูแลรักษาต้นไม้ในเชียงใหม่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผลักดันให้เกิดคณะกรรมการด้านภูมิทัศน์เมืองเชียงใหม่ ดูแผนพัฒนาเชียงใหม่ที่จะส่งผลกระทบต่อเมืองเชียงใหม่ และเพื่อดูแลปรับภูมิทัศน์เมืองเชียงใหม่ต่อไป.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายในงาน มีการจัดกิจกรรมนิเวศน์วัฒนธรรม เช่น สวนสมุนไพร สวนผักอินทรีย์  แปลงเกษตรในเขตเมือง การทำปุ๋ยหมักอินทรีย์  งานฝีมือช่างชุมชน นิทรรศการนวัตกรรมใหม่ด้านสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานต่างๆ  นั่งรถราง ปั่นจักรยานชมแสดงแวดล้อมบริเวณชุมชนนันทาราม วัวลาย และเขตชุมชนศรีสุพรรณ ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้มุ่งเพื่อส่งเสริม กระตุ้นการฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ความรู้และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีต่อประชาชนทั่วไปอย่างยั่งยืน.

คุณอาจสนใจ

ปรับขนาดตัวอักษร:

ผู้เข้าชมมากที่สุด
จากพระเจ้าอโศกถึงชาวเมืองน่าน ว่าด้วยความใจกว้าง
 เข้าชม: 18,761 ครั้ง  |   วันที่ : 5 มีนาคม 2558 - 10:26 น.