• 6 เมษายน 2563 - 12:25 น.
 ภาษาไทย  English สลับไปอ่านบทความ Prachatham ในภาษาอังกฤษ / ไทยโดยคลิกที่ปุ่มภาษาด้านซ้าย
ค้นหา:

เครือข่ายนักวิชาการ-องค์กรชุมชนภาคใต้ร้องตั้งศูนย์ช่วยเหลือชั่วคราว ‘โรฮิงญา’

 วันที่ 21 พฤษภาคม 2558 - 23:06 น.  |   ภาษา: ภาษาไทย   |   เข้าชม: 2,592 ครั้ง พิมพ์

 

ภาพประกอบจาก http://thevoiceofrohingya.blogspot.com/วันนี้ 21 พ.ค.2557 เครือข่ายนักวิชาการเพื่อสังคมและองค์กรชุมชนภาคใต้ ออกแถลงการณ์ให้ความช่วยเหลือชาวโรฮิงญาในสถานการณ์เปราะบางอย่างมีมนุษยธรรม เรียกร้องรัฐบาลตั้งศูนย์ช่วยเหลือชั่วคราวแก่โรฮิงญา พร้อมแสวงหาความร่วมมือกับชาติอาเซียน สำหรับเนื้อหาของแถลงการณ์มีดังนี้

 

แถลงการณ์ เรื่อง การให้ความช่วยเหลือชาวโรฮิงญาในสถานการณ์เปราะบางอย่างมีมนุษยธรรม

ตามที่ได้ปรากฏการโยกย้ายถิ่นอย่างไม่เต็มใจของผู้อพยพชาวโรฮิงญาจากประเทศเมียนมาร์เข้ามาในบริเวณประเทศไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ทั้งทางบกและทางทะเลเป็นจานวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้หญิงและเด็ก โดยปรากฏข้อมูลจากสานักงานสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่พบว่าตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 เป็นต้นมา มีผู้อพยพหลบหนีเข้ามาในประเทศไทยเฉลี่ยถึงปีละ 2,000 คน และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น ซึ่งการปราศจากการร่วมมือกันจัดการปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นระบบ ทาให้ชาวโรฮิงญาต้องตกอยู่ในสภาวะการที่ยากลาบากและมีความเสี่ยงที่จะถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนและลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์จากรัฐ สังคมและกลุ่มคนที่ต้องการแสวงหาประโยชน์จากชาวโรฮิงญา

เครือข่ายนักวิชาการเพื่อสังคมและองค์กรชุมชนภาคใต้ จึงขอเรียกร้องดังนี้

1. ขอเรียกร้องให้รัฐบาลไทย “จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือชั่วคราว” เพื่อให้ความช่วยเหลือและให้การเยียวยาเฉพาะหน้า รวมทั้งให้การสนับสนุนปัจจัยการดารงชีวิตพื้นฐานแก่ชาวโรฮิงญา ในสถานการณ์เฉพาะหน้า ที่เปราะบางและการเผชิญกับความอดอยากและหิวโหยอย่างขีดสุด โดยคานึงถึงสิทธิมนุษยชนและมนุษย์ธรรมมากกว่าอ้างสิทธิและผลประโยชน์ของชาติแต่เพียงด้านเดียว

2. ขอเรียกร้องให้รัฐบาลไทยดาเนินการริเริ่มในการแก้ไขปัญหาชาวโรฮิงญา โดยการประสานความร่วมมือจากทุกประเทศในอาเซียน และยกระดับประเด็นโรฮิงญา เป็น “วาระปัญหาและการแสวงหาทางออกร่วมกัน บนพื้นฐานหลักการความเป็นมนุษย์ที่จะต้องรับการปกป้องและคุ้มครอง”

3. จากข้อเท็จจริงและหลักฐานเชิงประจักษ์ที่พบว่ามี “ขบวนการค้ามนุษย์” ที่เกิดจากสมคบคิดและร่วมมือของกลุ่มผลประโยชน์ ในระดับต่างๆ อันนาสู่การกดขี่ คุกคามชาวโรฮิงญาในหลากหลายรูปแบบ จึงขอให้รัฐบาลใช้โอกาสนี้ “ขจัดและกวาดล้างขบวนการค้ามนุษย์อย่างจริงจัง”

4. ขอเรียกร้องให้คนในสังคมไทยปรับเปลี่ยนเจตคติต่อชาวโรฮิงญา ในฐานะมนุษย์ที่มีความเท่าเทียม มีสิทธิ เสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เฉกเช่นบุคคลทุกคน อย่าให้เจตคติที่ไม่ถูกต้องเป็นกาแพงปิดกั้นจิตใจที่เอื้อเฟื้อเผื่อมนุษย์ด้วยกัน.

คุณอาจสนใจ

ปรับขนาดตัวอักษร:

ผู้เข้าชมมากที่สุด
จากพระเจ้าอโศกถึงชาวเมืองน่าน ว่าด้วยความใจกว้าง
 เข้าชม: 18,759 ครั้ง  |   วันที่ : 5 มีนาคม 2558 - 10:26 น.