• 8 เมษายน 2563 - 12:11 น.
 ภาษาไทย  English สลับไปอ่านบทความ Prachatham ในภาษาอังกฤษ / ไทยโดยคลิกที่ปุ่มภาษาด้านซ้าย
ค้นหา:

ม.เที่ยงคืน วิพากษ์รธน.ไม่ยึดโยงปชช. ยกอำนาจให้คนกลุ่มเดียว แนะดึงกระบวนการร่างกลับสู่มือปชช.

 วันที่ 3 กันยายน 2558 - 09:50 น.  |   ภาษา: ภาษาไทย   |   เข้าชม: 2,863 ครั้ง พิมพ์

 

วานนี้ (2 ก.ย.58) มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนออกแถลงการณ์ เรื่อง รัฐธรรมนูญต้องอยู่ในกำมือของประชาชน โดยชี้ให้เห็นว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้มีเนื้อหาไม่สอดคล้องกับหลักการประชาธิปไตย สถานบันทางการเมืองตกอยู่ภายใต้อำนาจของคนบางกลุ่มเท่านั้น เรียกร้องให้กระบวนการร่างรัฐธรรมนูญประชาชนต้องมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน

“ในเชิงโครงสร้างของสถาบันการเมือง จะพบว่าได้มีการลดทอนอำนาจของสถาบันการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งให้ตกอยู่ภายใต้อำนาจของกลุ่มบุคคลที่ไม่ได้มีความยึดโยงกับประชาชนแต่อย่างใด รวมทั้งการสถาปนาอำนาจเหนือรัฐธรรมนูญขององค์กรเหล่านั้น ซึ่งปรากฏให้เห็นทั้งในฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหารและฝ่ายตุลาการ เช่น การกำหนดให้มีคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปและการปรองดอง การกำหนดให้วุฒิสมาชิกที่มาจากการสรรหามีจำนวนมากกว่าการเลือกตั้ง การกำหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจในการอนุมัติการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยฝ่ายนิติบัญญัติ เป็นต้น ซึ่งล้วนแล้วแต่สะท้อนสภาพที่สถาบันการเมืองต้องตกอยู่ภายใต้อำนาจของกลุ่มคนเพียงบางกลุ่มเท่านั้น ทั้งนี้ รวมถึงการลงมติของสภาปฏิรูปแห่งชาติที่กำลังจะเกิดขึ้นก็เป็นเพียงความเห็นของคนกลุ่มเล็กๆ ที่มิใช่ตัวแทนอันชอบธรรมของประชาชนเช่นเดียวกัน” แถลงการณ์ระบุ

“เมื่อมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญก็จะมีผลบังคับเป็นกฎเกณฑ์ทั่วไปสำหรับทุกคน ดังนั้น จึงย่อมเป็นสิทธิและความชอบธรรมที่ไม่อาจปฏิเสธได้ของประชาชนในการมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญในทุกขั้นตอน”

“ด้วยหลักการดังกล่าวข้างต้นนี้ การรับร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จึงควรเป็นอำนาจและดุลพินิจของประชาชนอย่างแท้จริงในการตัดสินใจขั้นสุดท้ายว่าจะยอมรับร่างรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวหรือไม่”

“การประกาศใช้รัฐธรรมนูญที่มอบอำนาจระดับสูงแก่คนจำนวนน้อยเช่นนี้ย่อมเป็นการกีดกันคนส่วนใหญ่ออกไปจากพื้นที่ทางการเมือง ซึ่งย่อมจะนำไปสู่ความตึงเครียดและความขัดแย้งทางการเมืองอย่างรุนแรงในอนาคตอันใกล้”

“มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนขอเรียกร้องให้ประชาชนทุกคนไม่ว่าจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ต้องร่วมกันผลักดันให้รัฐธรรมนูญกลับมาอยู่ในกำมือของประชาชน และเพื่อร่วมกันแสดงความเห็นอย่างกว้างขวาง ก่อนที่จะตัดสินใจร่วมกันว่าจะยอมรับหรือไม่ยอมรับรัฐธรรมนูญฉบับนี้”

 


 

แถลงการณ์ฉบับเต็ม

แถลงการณ์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน

เรื่อง รัฐธรรมนูญต้องอยู่ในกำมือของประชาชน

 

เป็นที่ประจักษ์ชัดว่าร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2558 ที่กำลังจะเข้าสู่การพิจารณาของสภาปฏิรูปแห่งชาติในวันที่ 6 กันยายนนี้ มีเนื้อหาไม่สอดคล้องกับหลักการประชาธิปไตยอย่างยิ่ง นับเป็นความพยายามในการสถาปนาระบอบการเมืองที่ปฏิเสธอำนาจทางการเมืองของประชาชนอย่างน่าเศร้าใจ

ในเชิงโครงสร้างของสถาบันการเมือง จะพบว่าได้มีการลดทอนอำนาจของสถาบันการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งให้ตกอยู่ภายใต้อำนาจของกลุ่มบุคคลที่ไม่ได้มีความยึดโยงกับประชาชนแต่อย่างใด รวมทั้งการสถาปนาอำนาจเหนือรัฐธรรมนูญขององค์กรเหล่านั้น ซึ่งปรากฏให้เห็นทั้งในฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหารและฝ่ายตุลาการ เช่น การกำหนดให้มีคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปและการปรองดอง การกำหนดให้วุฒิสมาชิกที่มาจากการสรรหามีจำนวนมากกว่าการเลือกตั้ง การกำหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจในการอนุมัติการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยฝ่ายนิติบัญญัติ เป็นต้น ซึ่งล้วนแล้วแต่สะท้อนสภาพที่สถาบันการเมืองต้องตกอยู่ภายใต้อำนาจของกลุ่มคนเพียงบางกลุ่มเท่านั้น ทั้งนี้ รวมถึงการลงมติของสภาปฏิรูปแห่งชาติที่กำลังจะเกิดขึ้นก็เป็นเพียงความเห็นของคนกลุ่มเล็กๆ ที่มิใช่ตัวแทนอันชอบธรรมของประชาชนเช่นเดียวกัน

หากพิจารณาว่ารัฐธรรมนูญเป็นกฎกติกาสำหรับการดำรงอยู่ร่วมกันของสมาชิกทั้งหมดในสังคม มิใช่เป็นเพียงกติกาในหมู่คณะรัฐประหาร กลุ่มผู้ยกร่างรัฐธรรมนูญ หรือบรรดาผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้อยู่ในสภาปฏิรูปแห่งชาติเท่านั้น และเมื่อมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญก็จะมีผลบังคับเป็นกฎเกณฑ์ทั่วไปสำหรับทุกคน ดังนั้น จึงย่อมเป็นสิทธิและความชอบธรรมที่ไม่อาจปฏิเสธได้ของประชาชนในการมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญในทุกขั้นตอน

ด้วยหลักการดังกล่าวข้างต้นนี้ การรับร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จึงควรเป็นอำนาจและดุลพินิจของประชาชนอย่างแท้จริงในการตัดสินใจขั้นสุดท้ายว่าจะยอมรับร่างรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวหรือไม่

อนึ่ง ในท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสังคมการเมืองไทยที่ประชาชนทุกกลุ่มต้องการมีอำนาจต่อรองและมีส่วนร่วมทางการเมืองตลอดจนมีอำนาจในการจัดการและเข้าถึงทรัพยากรที่จำเป็นต่อการปรับตัวให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การประกาศใช้รัฐธรรมนูญที่มอบอำนาจระดับสูงแก่คนจำนวนน้อยเช่นนี้ย่อมเป็นการกีดกันคนส่วนใหญ่ออกไปจากพื้นที่ทางการเมือง ซึ่งย่อมจะนำไปสู่ความตึงเครียดและความขัดแย้งทางการเมืองอย่างรุนแรงในอนาคตอันใกล้

มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนขอเรียกร้องให้ประชาชนทุกคนไม่ว่าจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ต้องร่วมกันผลักดันให้รัฐธรรมนูญกลับมาอยู่ในกำมือของประชาชน และเพื่อร่วมกันแสดงความเห็นอย่างกว้างขวาง ก่อนที่จะตัดสินใจร่วมกันว่าจะยอมรับหรือไม่ยอมรับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ด้วยความเชื่อมั่นว่าการแก้ไขปัญหาและความยุ่งยากในสังคมไทยนั้นจะสามารถผ่านพ้นไปได้ก็ด้วยการยอมรับอำนาจและสิทธิของประชาชนอย่างเท่าเทียมในการร่วมกันกำหนดชะตากรรมของสังคมไทย มิใช่ปล่อยให้กลุ่มบุคคลบางกลุ่มซึ่งไม่เห็นความสำคัญของความเสมอภาค เสรีภาพ และการดำรงอยู่ร่วมกันอย่างสันติ เป็นผู้กำหนดทิศทางของสังคมไทยตามอำเภอใจ

 

                                                                   มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน

                                                                   2 กันยายน 2558

 

 

คุณอาจสนใจ

ปรับขนาดตัวอักษร:

ผู้เข้าชมมากที่สุด
จากพระเจ้าอโศกถึงชาวเมืองน่าน ว่าด้วยความใจกว้าง
 เข้าชม: 18,761 ครั้ง  |   วันที่ : 5 มีนาคม 2558 - 10:26 น.