• 8 เมษายน 2563 - 13:07 น.
 ภาษาไทย  English สลับไปอ่านบทความ Prachatham ในภาษาอังกฤษ / ไทยโดยคลิกที่ปุ่มภาษาด้านซ้าย
ค้นหา:

กสทช.เดินสายทำความเข้าใจ-สำรวจปัญหาก่อนปิดสวิตซ์แอนะล็อกใน 3 พื้นที่นำร่องปลายปีนี้

 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 - 08:38 น.  |   ภาษา: ภาษาไทย   |   เข้าชม: 2,382 ครั้ง พิมพ์

 

สุภิญญาเดินสายทำความเข้าใจยุติการส่งสัญญาณโทรทัศน์แอนะล็อกปลายปีนี้ในพื้นที่นำร่อง 3 จังหวัด เผยขณะนี้สัญญาณดิจิทัลครอบคลุมพื้นที่ร้อยละ 80 ตามแผน ด้านทีมวิจัยม.แม่โจ้ระบุปชช.ในพื้นที่ฝาง แม่อาย ไชยปราการ ร้อยละ 66.2 ไม่รู้จักทีวีดิจิทัล-ยังขาดความเข้าใจกสทช.สุภิญญาเดินสายทำความเข้าใจยุติการส่งสัญญาณโทรทัศน์แอนะล็อกปลายปีนี้ในพื้นที่นำร่อง 3 จังหวัด เผยขณะนี้สัญญาณดิจิทัลครอบคลุมพื้นที่ร้อยละ 80 ตามแผน ด้านทีมวิจัยม.แม่โจ้ระบุปชช.ในพื้นที่ฝาง แม่อาย ไชยปราการ ร้อยละ 66.2 ไม่รู้จักทีวีดิจิทัล-ยังขาดความเข้าใจ ขณะที่ร้อยละ 76 ไม่รู้ว่าจะมีการยุติการรับส่งสัญญาณทีวีแอนะล็อกในพื้นที่ที่ตนเองอาศัยอยู่

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558ที่ผ่านมา สุภิญญา กลางณรงค์ กสทช. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและสิทธิเสรีภาพ เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบแอนะล็อก และจัดทำข้อเสนอการคุ้มครองผู้บริโภค ณ โรงแรมแทนเจอรีน วิลล์ อำเภอฝาง จ.เชียงใหม่ โดยกล่าวถึงความคืบหน้าการเปลี่ยนผ่านการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ภาคพื้นดินจากระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอล ซึ่งเป็นภารกิจสำคัญประการหนึ่งของ กสทช. การขยายโครงข่ายสัญญาณภาคพื้นดินในขณะนี้ครอบคลุมร้อยละแปดสิบของครัวเรือนตามแผนการเปลี่ยนผ่านฯ ทำให้ประชาชนส่วนใหญ่สามารถรับชมทีวีดิจิตอลที่ได้รับอนุญาตแล้วทั้ง 28 ช่องรายการ แต่อย่างไรก็ตามประชาชนอีกส่วนหนึ่งยังไม่สามารถรับชมได้เนื่องจากสัญญาณทีวีดิจิตอลยังไม่ครอบคลุมถึง รวมทั้งยังมีปัญหาของจุดอับสัญญาณและการรับชมของประชาชนในบางพื้นที่

“การยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบแอนะล็อก หรือ ทีวีแอนะล็อก ทั้ง 6 ช่องนั้น จะเริ่มต้นพื้นที่แรกในสามจังหวัดในปลายปี 2558 ประกอบด้วยจังหวัดเชียงใหม่ ที่อำเภอฝาง อำเภอแม่อาย และอำเภอไชยปราการ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่เกาะสมุย และเกาะพงัน โดยจะเปลี่ยนการรับส่งสัญญาณให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวสามารถรับชมทีวีดิจิตอลได้ทันทีในวันที่ 1 ธันวาคม 2558 ซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นขั้นตอนในการเตรียมความพร้อมกับประชาชนในพื้นที่ก่อนที่จะปิดสัญญาณทีวีแอนะล็อก (Analog Switch Off : ASO) เพื่อตรวจสอบปัญหาและเตรียมแนวทางแก้ไขโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน” สุภิญญา กล่าว

ทั้งนี้ ยังกล่าวว่า การยุติสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ภาคพื้นดินของทีวีแอนะล็อกในครั้งนี้จะกระทบต่อการรับชมของประชาชนในอำเภอฝาง อำเภอแม่อาย และอำเภอไชยปราการ น้อยมาก เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่รับชมรายการของทีวีแอนะล็อกผ่านช่องทางของทีวีดาวเทียมอยู่แล้ว และจะยังสามารถรับชมทีวีแอนะล็อกผ่านทีวีดาวเทียมได้เช่นเดิม ดังนั้นการส่งสัญญาณทีวีดิจิตอลภาคพื้นดินจึงเป็นทางเลือกที่จะทำให้ประชาชนรับชม “ฟรีทีวี” ได้เพิ่มเติม

ด้าน รศ.ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์ หัวหน้าโครงการวิจัยผลกระทบเกี่ยวกับการยุติโทรทัศน์ระบบแอนะล็อกต่อผู้บริโภค เพื่อรองรับและคุ้มครองประชาชนผู้บริโภคในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล ตามแผนการยุติรับส่งสัญญาณในระบบแอนะล็อก กล่าวถึง ข้อมูลเบื้องต้นจากการเก็บตัวอย่างแบบสอบถามกว่า 4,445 ชุด ในสามอำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า มีผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชายร้อยละ 54 และเพศหญิงร้อยละ 46 ซึ่งมีการศึกษาในระดับประถมศึกษาร้อยละ 66.6 และมีอาชีพเกษตรกรรมสูงถึงร้อยละ 41.7 เดิมรับชมทีวีดาวเทียมร้อยละ 78.7 หากสัญญาณทีวีดิจิตอลมาถึงจะเปลี่ยนมารับชมฯ ร้อยละ 93.3 แต่พบประเด็นที่ยังเป็นอุปสรรคสำคัญ เช่น ประชาชนยังไม่รู้จักทีวีดิจิตอลหรือยังขาดความเข้าใจร้อยละ 66.2 และไม่รู้ว่าจะมีการยุติการรับส่งสัญญาณทีวีแอนะล็อกในพื้นที่ที่ตนเองอาศัยอยู่ร้อยละ 76 นอกจากนี้ ยังมีความคาดหวังที่จะได้รับกล่องรับสัญญาณดิจิตอลฟรี ให้สัญญาณมีความชัดเจนและครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น และให้ กสทช. ควบคุมโฆษณาให้มีน้อยลง โดยส่วนตัวมีความเห็นว่าปัจจัยที่ทำให้ประชาชนไม่เข้าใจเกี่ยวกับทีวีดิจิตอลเนื่องจากขณะนี้ยังไม่มีสัญญาณทีวีดิจิตอลในพื้นที่ ทำให้ไม่มีประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับทีวีดิจิตอล เพราะการเรียนรู้ทางเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เปลี่ยนแปลง บุคคลจำเป็นจะต้องมีประสบการณ์ตรงจึงจะสร้างความเข้าใจได้สูงกว่า แต่อย่างไรก็ตาม กสทช.ยังจำเป็นที่จะต้องสื่อสารและให้ข้อมูลกับประชาชนในพื้นที่โดยตรงอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการกับประชาชนและผู้บริโภคในพื้นที่อำเภอฝางครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงาน กสทช. กับคณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการดำเนินการสร้างความเข้าใจและศึกษาผลกระทบเกี่ยวกับการยุติโทรทัศน์ระบบแอนะล็อกต่อผู้บริโภค ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

สำหรับแผนการเริ่มต้นยุติระบบแอนะล็อกในพื้นที่นำร่อง 3 จังหวัด รวมเป็นประชากรทั้งหมดประมาณ 2 แสนครัวเรือน ได้แก่ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี อ.ไชยปราการ ในพื้นที่บางส่วนของอ.ฝาง อ.แม่อาย ของจ.เชียงใหม่ ซึ่งจะเริ่มยุติในวันที่ 1 ธ.ค. 58 ส่วนในพื้นที่จ.ร้อยเอ็ด จะยุติในวันที่ 31 ม.ค.59 เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวรับชมระบบแอนะล็อกเป็นจำนวนน้อย ส่วนใหญ่รับชมระบบเคเบิลทีวี และทีวีดาวเทียม จึงต้องยุติก่อนพื้นที่อื่นโดยนำสัญญาณระบบแอนะล็อกลงแล้วแทนที่ด้วยระบบดิจิตอล

ส่วนการศึกษาวิจัยผลกระทบจากการดำเนินการนั้น กสทช.ได้การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ หรือ เอ็มโอยู เรื่อง การสร้างความเข้าใจและการศึกษาผลกระทบเกี่ยวกับการยุติโทรทัศน์ระบบอนาล็อกต่อผู้บริโภค เพื่อรองรับและคุ้มครองประชาชนผู้บริโภคในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล ตามแผนการยุติรับส่งสัญญาณในระบบอนาล็อก ร่วมกับ 3 มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี และมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด.

 

**หมายเหตุ ในรายงานข่าวชิ้นนี้จะมีการเขียน Digital อยู่ 2 แบบ ดังนี้
แบบแรก หากเป็นการกล่าวถึงการ Digital ที่เกี่ยวพันกับกฎหมายและการดำเนินงานของกสทช. จะเขียนว่า "ดิจิตอล" ตามพ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 มาตรา 85 ซึ่งใช้คำว่า "ดิจิตอล"
แบบที่สอง กรณีกล่าวถึง Digital ในมิติการรับรู้ทางสังคมทั่วไปจะเขียนว่า "ดิจิทัล" ตาม หลักเกณฑ์ทับศัพท์ภาษาอังกฤษของราชบัณฑิตยสถาน

คุณอาจสนใจ

ปรับขนาดตัวอักษร:

ผู้เข้าชมมากที่สุด
จากพระเจ้าอโศกถึงชาวเมืองน่าน ว่าด้วยความใจกว้าง
 เข้าชม: 18,761 ครั้ง  |   วันที่ : 5 มีนาคม 2558 - 10:26 น.