• 4 เมษายน 2563 - 22:22 น.
 ภาษาไทย  English สลับไปอ่านบทความ Prachatham ในภาษาอังกฤษ / ไทยโดยคลิกที่ปุ่มภาษาด้านซ้าย
ค้นหา:

พลเมืองเชียงใหม่หารือพัฒนาแผนแม่บทขนส่งสาธารณะ ข้อสรุปเน้นระบบรางบนดิน

 วันที่ 30 มีนาคม 2559 - 15:46 น.  |   ภาษา: ภาษาไทย   |   เข้าชม: 2,308 ครั้ง พิมพ์

 

วันนี้ (30 มีนาคม 2559) ระหว่างเวลา 10:00 – 12:00 น. EXCITE หรือ ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิศวกรรมขนส่งและเทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เชิญผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมหารือเบื้องต้น ในเรื่องการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะจังหวัดเชียงใหม่ ณ ศาลาเอนกประสงค์ วัดล่ามช้าง ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ด้วยสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ได้จัดจ้างให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดำเนินงานศึกษาและจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำแผนแม่บทฯ รวมทั้งการเชื่อมโยงกับโครงร่างการเดินทางและระบบขนส่งรูปแบบอื่นในจังหวัดเชียงใหม่ มีกำหนดเวลา 1 ปี เริ่มวันที่ 4 มกราคม 2559 ทั้งนี้ทาง EXCITE จึงเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมหารือ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะทำงานโครงการฯ โดยประกอบไปด้วยชาวบ้าน กลุ่มนักเคลื่อนไหว ผู้พิการ พระสงฆ์ ฯลฯ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมเพื่อหารือในครั้งนี้เป็นไปอย่างราบรื่น ทางคณะทำงานได้สอบถามถึงปัญหาและรูปแบบของระบบขนส่งสาธารณะที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเห็นควรว่าเหมาะสม รวมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อนำไปศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำแผนแม่บทฯต่อไป

จากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเสนอแนะของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่า แต่ละท่านต่างกล่าวอยู่ 3 มิติด้วยกัน คือ ด้านปัญหาระบบขนส่งฯในเชียงใหม่ โดยส่วนมากจะมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันคือ เชียงใหม่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ต้องรองรับคนจำนวนมาก แต่พื้นที่นั้นมีเท่าเดิม เมื่อไม่มีระบบขนส่งสาธารณะ ผู้คนต่างใช้รถส่วนตัวทำให้รถล้นถนน ทำให้เกิดความแออัด รวมถึงเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหารถติดตามมา หากมีการบริหารพื้นที่และระบบขนส่งสาธารณะที่ดี อาจจะช่วยลดปัญหารถติดได้ เพราะประชาชนผู้ใช้รถจะมีตัวเลือกเพิ่มขึ้น ทั้งนี้นอกจากปัญหารถติดแล้ว ยังมีปัญหาเรื่องการตั้งร้านค้าบนทางเท้า การจอดรถตามข้างถนนทำให้รถสัญจรไปมาไม่สะดวกเพราะถนนแคบลงซึ่งอาจจะมีสาเหตุมาจากจุดจอดรถไม่เพียงพอ และปัญหาเรื่องร้านให้เช่ารถนำรถมาจอดโชว์ตามข้างถนน 

สำหรับประเด็นข้อเสนอแนะ มีข้อคิดเห็นที่น่าสนใจจากตัวแทนของผู้พิการ ที่ให้ความเห็นว่าอยากให้คณะทำงานออกแบบระบบขนส่งสาธารณะให้เหมาะสมกับคนทุกวัยและทุกรูปแบบการใช้ชีวิต โดยทำความเข้าใจกับวิถีชีวิตของคนหลากหลายสถานะด้วย เช่น การประสบปัญหารถสี่ล้อแดงไม่รับส่ง หากรับก็จะบวกเงินเพิ่ม นอกจากนี้ยังให้ข้อเสนอแนะที่น่าสนใจอีก เช่น ตัวแทนของชาวบ้านรายหนึ่งเสนอว่า มีการประชุมเพื่อสอบถามความคิดเห็นแบบนี้มาหลายครั้งแล้ว และความคิดเห็นของชาวบ้านก็เหมือนเป็นแค่ส่วนประกอบหนึ่งเท่านั้น อยากให้ทางคณะทำงานใส่ใจและนำไปใช้ประโยชน์จริง ๆ หรือข้อเสนอจากผู้เข้าร่วมรายอื่นถึงการพัฒนาและปรับปรุงรถเมล์สาธารณะว่า สามารถทำให้ประสบความสำเร็จได้โดยการติดตั้งป้ายบอกเส้นทาง ระยะเวลาของรถเมล์แต่ละคันที่แน่นอน และสำคัญว่ารถเมล์เองก็ต้องมาตรงเวลาด้วย มีความสม่ำเสมอ ขยายระยะเวลาให้ครอบคลุมกับทุกวิถีชีวิต รวมถึงมีความเป็นมิตร พนักงานใส่ใจบริหาร คนขับรถได้มาตรฐาน ราคามาตรฐานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ส่วนประเด็นด้านระบบขนส่งที่เหมาะสมกับเมืองเชียงใหม่ เนื่องด้วยทางคณะทำงานต้องการทราบถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับการสร้างระบบขนส่งแบบรถรางว่ารูปแบบไหนถึงจะเหมาะสมกับความเป็นเมืองของเชียงใหม่ เพราะมีหลายท่านในที่ประชุมกล่าวถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนระบบขนส่งสาธารณะของจังหวัดเชียงใหม่ว่าควรสอดคล้องไปกับความเป็นเมืองวัฒนธรรม (เมืองเก่า) ของเชียงใหม่ด้วย โดยในประเด็นนี้ก็จะเน้นไปที่เรื่องรูปแบบของรถรางว่าควรจะสร้างลอยฟ้า ใต้ดิน หรือบนบก ทั้งนี้ทุกคนต่างเห็นสมควรว่าไม่ควรสร้างลอยฟ้าเนื่องด้วยเรื่องความเชื่อเป็นส่วนหนึ่ง และที่สำคัญคือเมืองเชียงใหม่ไม่ได้ใหญ่มากขนาดที่จะต้องมีรถรางลอยฟ้าที่เน้นความเร็วเหมือนกรุงเทพมหานคร ที่เหมาะสมที่สุดเห็นจะเป็นรถรางบนดิน เพราะระบบขนส่งสาธารณะเชียงใหม่ควรเน้นไปที่การเชื่อมโยงแต่ละพื้นที่ในเชียงใหม่เข้าหากัน จากพื้นที่รอบนอกเข้าสู่ตัวเมือง หรือจากตัวเมืองไปยังรอบนอก เพื่อสร้างความสะดวกสบายแก้ปัญหาเรื่องเวลาในช่วงเวลาเร่งด่วน ลดความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุ และลดปัญหาการจราจรของเมืองเชียงใหม่ที่ยังคงต้องรอบรับทั้งประชาชนที่อาศัยในจังหวัดเชียงใหม่และนักท่องเที่ยวจำนวนมาก

ทั้งนี้ในตอนท้ายคณะทำงานยังกล่าวว่าอาจจะต้องขอความร่วมมือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะทำงานโครงการฯ กันอีกในครั้งต่อไป โดยทางคณะทำงานจะออกแบบแผนแม่บทฯ และนำมาเสนอเพื่อรับฟังความคิดเห็นเพื่อใช้ในการปรับปรุงแก้ไขต่อไป. 

คุณอาจสนใจ

ปรับขนาดตัวอักษร:

ผู้เข้าชมมากที่สุด
จากพระเจ้าอโศกถึงชาวเมืองน่าน ว่าด้วยความใจกว้าง
 เข้าชม: 18,752 ครั้ง  |   วันที่ : 5 มีนาคม 2558 - 10:26 น.