• 22 กันยายน 2562 - 03:31 น.
 ภาษาไทย  English สลับไปอ่านบทความ Prachatham ในภาษาอังกฤษ / ไทยโดยคลิกที่ปุ่มภาษาด้านซ้าย
ค้นหา:

สมัชชาคนจนออกแถลงการณ์หยุดทำร้ายคนจน

 วันที่ 3 ธันวาคม 2557 - 11:02 น.  |   ภาษา: ภาษาไทย   |   เข้าชม: 2,221 ครั้ง พิมพ์

 

แถลงการณ์สมัชชาคนจน หยุดทำร้ายคนจน

 

ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 64/2557 สรุปได้ว่า ให้กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย กองกำลังป้องกันชายแดนกองทัพบก และกองทัพเรือ ตลอดจนหน่วยงานที่มีภารกิจและอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการปราบปรามและจับกุมผู้บุกรุก ยึดถือ ครอบครอง ทำลาย หรือกระทำด้วยประการใดๆ อันเป็นการทำให้เสื่อมเสียแก่สภาพป่า รวมทั้งผู้สมคบและสนับสนุนช่วยเหลือ ให้ได้ผลอย่างจริงจังในทุกพื้นที่ และติดตามผลคดีป่าไม้และดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกทำลาย ให้คืนสภาพป่าไม้ที่สมบูรณ์ดังเดิม

 

สมัชชาคนจนเห็นว่า ปัญหาข้อพิพาทเรื่องที่ดินป่าไม้ หรือชุมชนบุคคลที่อยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าไม้ตามกฎหมาย เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องยาวนานในสังคมไทย สาเหตุหนึ่งของปัญหาดังกล่าวเนื่องจากความไม่เป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากร ดังกล่าวโดยรัฐ กล่าวคือ การประกาศว่าพื้นที่ใด ป่าผืนใดเป็น เขตป่าไม้ เขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตอุทยานชาติหรือเขตป่าอนุรักษ์ เป็นแต่เพียงการขีดเส้นในแผนที่ให้ตรงไหนเป็นเขตป่าทำให้ไม่ตรงกับสภาพจริง และเกิดการทับซ้อนระหว่างพื้นที่ป่าไม้กับที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินของ ประชาชน ดังพระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่คณะกรรมการจัดงานวันรพี ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2516 ว่า

 

​“…กฎหมายมีไว้สำหรับให้มีความสงบสุขในบ้านเมือง มิใช่ว่ากฎหมายมีไว้สำหรับบังคับประชาชน ถ้ามุ่งหวังที่จะบังคับประชาชน ก็กลายเป็นเผด็จการ กลายเป็นสิ่งที่บุคคลหมู่น้อยต้องบังคับบุคคลหมู่มาก ในทางตรงกันข้าม กฎหมายมีไว้สำหรับบุคคลส่วนมาก มีเสรีและอยู่ได้ด้วยความสงบ บางทีเราตั้งกฎหมายขึ้นมาก็ด้วยวิชาการซึ่งได้จากต่างประเทศ เพราะว่าวิชาการกฎหมายนี้ก็เป็นวิชาการที่กว้างขวาง จึงต้องมีอะไรทำอย่างหนึ่ง แต่วิชาการนั้นอาจไม่เหมาะสมกับสถานการณ์หรือท้องที่ของเรา…

 

​…ในป่าสงวนซึ่งทางราชการได้ขีดเส้นไว้ว่า เป็นป่าสงวนหรือป่าจำแนกแต่ว่าเราขีดเส้นไว้ ประชาชนก็มีอยู่ในนั้นแล้ว เราจะเอากฎหมายป่าสงวนไปบังคับคนที่อยู่ในป่าที่ยังไม่ได้สงวน เพิ่งไปสงวนทีหลัง โดยขีดเส้นบนเศษกระดาษ ก็ดูชอบกลอยู่ แต่มีปัญหาเกิดขึ้นเมื่อขีดเส้นแล้ว ประชาชนที่อยู่ในนั้น ก็กลายเป็นผู้ฝ่าฝืนกฎหมายไป ถ้าดูในทางกฎหมาย เขาก็ฝ่าฝืน เพราะว่าตรามาเป็นกฎหมายโดยชอบธรรม แต่ว่าถ้าตามธรรมชาติ ใครเป็นผู้ทำผิดกฎหมาย ก็ผู้ที่ขีดเส้นนั้นเองเพราะว่าบุคคลที่อยู่ในป่านั้นเขาอยู่ก่อน เขามีสิทธิ์ในทางเป็นมนุษย์ หมายความว่าทางราชการบุกรุกบุคคล ไม่ใช่บุคคลบุกรุกกฎหมายบ้านเมือง…”

 

นอกจากนี้ นายธิติ กนกกวิฐากร อดีตผู้ตรวจการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช ได้ชี้แจ้งในที่ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาสมัชชาคนจน ครั้งที่ 1/2555 ว่า หากไม่มีการผ่อนผันให้อยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมาย ต้องจับกุมดำเนินคดีประชาชนทั่วประเทศ ทันทีกว่า 2 ล้านคน ดังนั้นการออกคำสั่งดังกล่าวนี้เป็นการลุแก่อำนาจ ใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการกดขี่ ทำร้าย ทำลายคนจน โดยที่ไม่ยอมรับฟังความคิดความเห็น ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ในขณะเดียวกันก็ถือเป็นการเลือกปฏิบัติ เพราะคนที่ถูกดำเนินคดีส่วนใหญ่เป็นคนจน แต่คนร่ำคนรวยก็ถูกละเว้นไม่ดำเนินคดี ยกตัวอย่างเช่น กรณีการบุกรุกที่ดินป่าสงวนแห่งชาติที่เขายายเที่ยง เป็นต้น สมัชชาคนจนจึงขอเรียกร้องให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ทบทวนคำสั่งดังกล่าว และขอให้ชะลอการดำเนินคดีต่างๆ ไว้ก่อน เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาที่มีความเป็นธรรมกับคนจน
ประชาธิปไตยที่กินได้ การเมืองที่เห็นหัวคนจน

สมัชชาคนจน
15 มิถุนายน 2557

 

คุณอาจสนใจ

ปรับขนาดตัวอักษร:

ผู้เข้าชมมากที่สุด
จากพระเจ้าอโศกถึงชาวเมืองน่าน ว่าด้วยความใจกว้าง
 เข้าชม: 18,050 ครั้ง  |   วันที่ : 5 มีนาคม 2558 - 10:26 น.