• 7 เมษายน 2563 - 06:52 น.
 ภาษาไทย  English สลับไปอ่านบทความ Prachatham ในภาษาอังกฤษ / ไทยโดยคลิกที่ปุ่มภาษาด้านซ้าย
ค้นหา:

องค์กรสิทธิฯ-กฎหมายด้านแรงงานข้ามชาติจับมือเสนอคสช.ทบทวนมาตรการจัดระเบียบแรงงาน

 วันที่ 3 ธันวาคม 2557 - 11:07 น.  |   ภาษา: ภาษาไทย   |   เข้าชม: 2,803 ครั้ง พิมพ์

 

ภาพ - http://ontariohumanrights.net 

วันนี้ 17 มิถุนายน 2557 องค์กรรณรงค์ด้านสิทธิมนุษยชน สุขภาพ อนามัยเจริญพันธุ์ และองค์กรด้านกฎหมายด้านแรงงานข้ามชาติ ออกแถลงการณ์ร่วมร้องคสช.ทบทวนทบทวนมาตรการจัดการระเบียบแรงงานข้ามชาติ ป้องกันผลกระทบด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมีเนื้อหาดังนี้

 

แถลงการณ์ด่วน เรียกร้องคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ทบทวนมาตรการจัดการระเบียบแรงงานข้ามชาติ ป้องกันผลกระทบด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงของมนุษย์

 

ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ทำการยึดอำนาจการปกครอง มาตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 จนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลาเกือบหนึ่งเดือนแล้วที่ คสช.ได้ออกประกาศ-คำสั่ง จนถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2557 จำนวน 68 ฉบับ โดยมีคำสั่งที่ 59/2557 และ 60/2557 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2557 เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาแรงงานข้ามชาติ โดยมีตัวแทนด้านความมั่นคงและข้าราชการพลเรือนร่วมเป็นคณะกรรมการและคณะ กรรมการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

 

จากการติดตามสถานการณ์ของเครือข่ายประชากรข้ามชาติ และองค์กรแนบท้าย พบว่า ก่อนคสช.จะได้ออกคำสั่งเลขที่ 59/2557 และ 60/2557 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2557 หน่วยงานด้านความมั่นคงและเจ้าหน้าที่ฝ่ายพลเรือนในนามกองอำนวยการรักษาความ มั่นคงจังหวัด (กอ.รมน.จว.) บางพื้นที่ได้ให้ข้อมูลผ่านสื่อมวลชนว่าได้ดำเนินการที่เรียกว่าจัดระเบียบ แรงงานต่างด้วยโดยใช้กำลังปิดล้อม ตรวจค้นบ้านที่ต้องสงสัยว่าอาจจะมีแรงงานข้ามชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย และควบคุมแรงงานข้ามชาติไว้เป็นจำนวนมาก จากข้อมูลที่ได้รับพบว่ามีกลุ่มแรงงานข้ามชาติที่ถูกควบคุมตัวหลายกลุ่ม เช่น แรงงานไม่มีเอกสารเดินทางเข้าเมืองแบบถูกกฎหมายและไม่มีใบอนุญาตให้ทำงาน บางรายมีหนังสือเดินทางแต่ใบอนุญาตทำงานไม่สอดคล้องกับพื้นที่ทำงานกับพื้น ที่ที่่มีการพบและควบคุมตัวแรงงาน บางกรณีเป็นแรงงานที่มีหนังสือเดินทางและใบอนุญาตทำงานครบสี่ปี มีการดำเนินการรื้อถอนบ้านในชุมชนที่ต้องสงสัยว่ามีแรงงานข้ามชาติเข้าเมือง ผิดกฎหมายพักอาศัยอยู่ และบางกรณีได้มีการดำเนินการที่มีแนวโน้มจะละเมิดต่อมาตรการการคุ้มครองเด็ก ตามกฎหมายคุ้มครองของไทย และตามอนุสัญญาที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเด็กประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิก ซึ่งจากกระแสข่าวเรื่องจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวดังกล่าว ทำให้แรงงานข้ามชาติมีความหวาดกลัวและมีความเสี่ยงว่าจะถูกจับกุม จึงทยอยเดินทางออกนอกราชอาณาจักรไทยเป็นจำนวนหลายแสนคน ซึ่งย่อมส่งผลกระทบโดยตรงต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของชาติ เนื่องจากประเทศไทยประสบปัญหาภาวะการขาดแคลนแรงงานในภาคผลิตทั้งอุตสาหกรรม และภาคการเกษตร ที่ผ่านมาหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการจัดการการขาดแคลนแรงงาน โดยให้รัฐบาลมีนโยบายจดทะเบียนแรงงานเพื่อให้แรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ประเทศเมียนมาร์ ลาว และกัมพูชา สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และได้พยายามหาทางแก้ไขปัญหากลุ่มแรงงานที่ทำงานในประเทศไทยอย่างผิดกฎหมาย สามารถเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์สัญชาติ มีหนังสือเดินทางและใบอนุญาตทำงานที่ถูกต้อง เครือข่ายประชากรข้ามชาติเห็นว่า นอกจากรัฐบาลไทยมีความพยายามในแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานแล้ว ยังสามารถแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงของชาติด้วยเนื่องจากทำให้ประเทศไทยมีแรง งานข้ามชาติที่ถูกกฎหมายมากขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นความสำเร็จในการจัดการแรงงานข้ามชาติ

 

อย่างไรก็ตามปัญหาของแรงงานข้ามชาติ ยังต้องมีการเดินหน้าแก้ไขปัญหาที่สำคัญหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องแรงงานที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ และการนำเข้าที่ผ่านบันทึกข้อตกลงระหว่างรัฐบาลไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ที่มีเงื่อนไขอนุญาตให้ทำงานได้ครั้งละ 2 ปี และสามารถต่อระยะเวลาการทำงานไปได้อีกไม่เกินสองปี ซึ่งปรากฎว่าเมื่อปี 2556 มีแรงงานข้ามชาติที่ครบกำหนดวาระการจ้างงานสี่ปีกว่าสองแสนราย (อ้างถึงหนังสือกระทรวงแรงงานเลขที่ รง 0307/2443ลงวันที่ 17 มีนาคม 2557 ถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี) เพื่อแก้ปัญหาการแก้ไขปัญหาแรงงานข้ามชาติที่ครบระยะเวลาการจ้างงานสี่ปี และอยู่ในประเทศไทยเกินกำหนดระยะเวลา ที่จะทำให้แรงงานมีความเสี่ยงต่อการถูกจับกุม และภาคธุรกิจประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงาน กระทรวงแรงงานจึงได้เสนอให้มีมติคณะรัฐมนตรีกำหนดให้แรงงานที่ครบกำหนดวาระ การจ้างงานสี่ปีสามารถอยู่ต่อในประเทศไทยได้เป็นกรณีพิเศษ 180 วัน หรือจนกว่าจะมีรัฐบาลชุดใหม่ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เพื่อให้นายจ้างนำแรงงานข้ามชาติไปขอรับการตรวจลงตราและประทับตราอนุญาตให้ อยู่ในราชอาณาจักร ขอรับใบอนุญาตทำงานตามขั้นตอนที่หน่วยงานราชการกำหนดไว้ต่อไป ดังนั้นแรงงานกว่าสองแสนรายที่ครบกำหนดวาระการจ้างงานสี่ปี ย่อมได้รับการคุ้มครองโดยการไม่่ถูกจับกุมและบังคับให้ส่งกลับหากแรงงานอยู่ ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการขอรับการตรวจลงตราและใบอนุญาตทำงานตามขั้นตอนที่ หน่วยงานของรัฐกำหนด

 

เหตุการณ์การปิดล้อม ตรวจค้น จับกุม ควบคุมตัวและการหลั่งไหลกันกลับประเทศต้นทางของแรงงานข้ามชาติ ย่อมส่งผลกระทบโดยตรงต่อนโยบายการจัดการแรงงานข้ามชาติ และความสัมพันธ์ที่ดีต่อประชาชนในประเทศเพื่อนบ้าน แม้หลายหน่วยงานรวมทั้งฝ่ายคณะรักษาความสงบแห่งชาติจะยืนยันผ่านสื่อต่างๆ ว่าไม่มีนโยบายเร่งรัด ปราบปราม กวาดจับ แรงงานข้ามชาติแต่อย่างใด แต่มีแรงงานและผู้ประกอบการอีกจำนวนมากที่ยังไม่มั่นใจต่อนโยบายของฝ่ายไทย มีบางกรณีที่ปรากฎเป็นข่าวนายจ้างคนไทยลอยแพแรงงานกว่าสองร้อยคน เนื่องจากเกรงกลัวความผิด หรือกระทั่งเหตุการณ์ล่าสุดที่รถขนแรงงานที่กำลังเดินทางไปชายแดนกัมพูชา ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์เป็นเหตุให้แรงงานชาวกัมพูชาได้รับบาดเจ็บและเสีย ชีวิต และชาวบ้านซึ่งเป็นเด็กและอยู่บนท้องถนนใกล้ที่เกิดเหตุถูกยิงด้วยกระสุนปืน จนได้รับบาดเจ็บ สถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี้สะท้อนการขาดการทำงานอย่างบูรณาการ ฝ่ายพลเรือนยังถูกจำกัดบทบาทในการร่วมกันแก้ไขปัญหาแรงงานข้ามชาติที่ยังคง มีความสลับซับซ้อนและต้องใช้ระยะเวลา และอาจเป็นอุปสรรคต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่จะสร้างความสงบสุข และการปฏิรูปทางเศรษฐกิจ เครือข่ายประชากรข้ามชาติและองค์กรแนบท้าย จึงขอเรียกร้องและมีข้อเสนอแนะเร่งด่วน ดังนี้
ยุติมาตรการของเจ้าหน้าที่ในการกวาดล้าง จับกุมแรงงานข้ามชาติ และกำหนดนโยบายและมาตการในการปฏิบัติให้ชัดเจน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในท้องที่ต่างๆปฏิบัติเป็นแนวเดียวกันอย่างเป็นเอกภาพ ออกประกาศ แจ้งให้หน่วยงานด้านความมั่นคงและฝ่ายพลเรือนที่เกี่ยวข้องระมัดระวังในการ ดำเนินการปราบปรามกลุ่มแรงานที่เข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย เนื่องจากแรงงานบางรายอาจจะอยู่ในกลุ่มที่อยู่ระหว่างการดำเนินการออกใบ อนุญาตทำงานหลังจากที่แรงงานประมาณสองแสนรายครบวาระการจ้างงานสี่ปี

 

2. ออกมาตรการด่วนที่จะสร้างความมั่นใจต่อแรงงานข้ามชาติ และผู้ประกอบการว่ามาตรการการจัดระบบแรงงานข้ามชาติจะไม่ส่งผลกระทบต่อการ จ้างงาน เพื่อยับยั้งการไหลออกของแรงงาน สืบเนื่องจากการได้รับข่าวลือที่คสช.เห็นว่าไม่เป็นความจริงแต่ประการใด

 

3. คสช.ควรปรับโครงสร้างคณะกรรมการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวมีคณะกรรมการที่ เป็นตัวแทนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับ การจ้างแรงงานข้ามชาติในแต่ละกลุ่ม เช่น ผู้ประกอบการ ตัวแทนกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม เพื่อให้ได้มุมมองและข้อเสนออย่างรอบด้าน และสะท้อนแนวทางการแก้ไขปัญหาที่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง ซึ่งจะเป็นการรักษาไว้ซึ่งความมั่นคงด้านเศรษฐกิจและเสถียรภาพความสัมพันธ์ ระหว่างไทยและประเทศเพื่อนบ้าน

 

4. สถานการณ์ที่ผ่านมาสะท้อนให้เห็นว่ามาตรการที่เน้นการใช้มิติความมั่นคง อย่างเดียวไม่สามารถแก้ไขปัญหาแรงงานข้ามชาติอย่างเป็นระบบได้ ทางคสช. และคณะกรรมการจึงควรที่จะยืนยันจะดำเนินการจัดการแรงงานข้ามชาติที่เน้นการ นำแรงงานข้ามชาติเข้าสู่ระบบอย่างถูกกฎหมายตามแนวทางเดิมอย่างต่อเนื่องควบ คู่ไปกับมาตรการอื่น ๆ เช่น การจ้างงานชายแดน ทั้งนี้โดยคำนึงถึงความสมดุลของความมั่นคงของประเทศ การพัฒนาทางเศรษฐกิจ และการคุ้มครองแรงงานข้ามชาติ

 

ด้วยความเคารพในสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

1.เครือข่ายประชากรข้ามชาติ (Migrants Working Group)
2.เครือข่ายปฏิบัติงานเพื่อแรงงานข้ามชาติ (ANM)
3. คลินิกกฎหมายด้านสิทธิและสถานะบุคคล ศูนย์สังคมพัฒนา มูลนิธิคาทอลิกสุราษฎร์ธานี
4. โครงการประสานชาติพันธุ์อันดามัน พังงา 
5. มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา (HRDF)
6. เครือข่ายสิทธิแรงงานข้ามชาติ (MWRN)
7.สถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อเฝ้าระวังสภาวะไร้รัฐ (stateless watch)
8.มูลนิธิส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (Prorights Foundation)
9.สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (UCL)
10. Save the Children

 


17 June 2014
Urgent Statement
Calling the National Council for Peace and Order to Review
the Measures for Controlling Migrant Workers and Prevent Economic Effects and Human Security

 

The National Council for Peace and Order (NCPO) has seized the power since 22nd May 2014. Now it is almost a month that the NCPO has issued many orders and announcements, as of 16 June 2014, there were 68 orders/announcements. Particularly, Order No. 59/2557 and Order No. 60/2557, dated 11 June 2014, regarding the administration of migrant workers problems by representatives from the security sector and civil officials to sit as committee members and the committee to address the migrant workers problem.

 

The Migrant Working Group and the undersigned organization have monitored the situation and noted that before the NCPO has issued the Order No. 59/2557 and Order No. 60/2557, dated 10 June 2014, security agencies and civil officials, under the name of “Provincial Internal Security Commands Operation” (P-ISOC) in some areas have informed the press that there is an operation called “migrant workers regularization operation” using searching and surrounding of suspected premises where there may be migrant workers working in Thailand. Additionally, a number of migrant workers had face the soft deportation. According to our information, there has been many group of migrant workers arrested, such as migrants without valid immigration documents and work permits; migrants with passports but their work permits indicate different workplace that the current place they has been found and arrested; some migrants possess expired passports and work permits. It has been found that houses where migrant workers were suspected to reside have been demolished. In some case, the operations tended to violate the child protection measure, under the Thai child protection law and the Convention on the Rights of the Child, which Thailand is the state party.

 

The news of the recent regularization of migrant workers make them fear and they are at risk of arrests. Thus, hundreds of thousands have started to gradually migrate out of Thailand. The phenomenon has a direct effect to the Thai economic security because the country is facing labor shortage in manufacturing sector and agricultural sector.

 

Agencies solving the labor shortage problem have addressed it through migrant workers registration to enable workers from Myanmar, Laos PRD and Cambodia to work legally in Thailand. Thai and origin governments also addressed undocumented migrant worker issue by introducing of the nationality verification process, so that the migrants can have valid travel documents and work permits. The Migrant Working Group found that the Thai government had attempted to address labor shortage problem and, at the same time, the government has addressed the national security issues by increasing the attempt to regularize migrant workers.

 

The following measures were the success for migrant workers administration. Migrant workers problems need more steps forward to address important problems, namely, migrant workers who have passed the nationality verification process; workers employed through the Memorandum of Understanding (MoU) between Thailand and the neighboring countries, which set a term of employment for two years at the time, extendable for not exceeding two years. In 2013, there were over 200,000 migrants whose the employment period were over four years (Letter from Ministry of Labor No. RorNgor 0307/2443, dated 17 March 2014 to the Secretary-General to the Cabinet). The Ministry of Labor has addressed the labor shortage and alleviate the problem of migrants who had reached four years of employment period and are overstaying in Thailand, that put the migrant workers at risk of arrest and employees facing lack of labor force, by proposing a Cabinet’s Resolution to allow migrants whose employment term are reached, to stay as a special case for 180 days or until the new functioning government will be taking the office. The measure enables migrant workers to have apply for and receive visa extension and obtain work permits, as stipulated in the process to be further determined by the relevant agencies. Over 200,000 migrants whose four year employment terms were expired can be protected from arrests and forced repatriation if they are in the process of renewing their visas and work permits, according the the official’s processes.

 

The arrest, search and surrounding of the cordon and the massive flows of migrants back to their sending countries have direct impact to the migrant workers administration policy and good relationship with nationals from the neighboring countries. Despite many agencies and the NCPO have confirmed that there would not be any acceleration of arrests suppression and crackdowns of migrants. Nevertheless, migrants and a large number of entrepreneurs are not confident with the Thai policy. In certain case, it was reported that some employers laid-off over 200 migrants, fearing that they would violate the law. Additionally, there is a case injury and death of Cambodian migrants, in a road accident while the migrant were traveling to Cambodian border. It was found that some migrants and local child victims who were on the road at the same time near the scene sustained injuries from gunshot wounds. The above phenomenon reflects lack of integration, limitation of civil officials to address the migrant worker issues, which is very complex and requires some time to address, thus, it may present an obstacle for the NCPO to bring peace and economic reform.

 

The Migrant Working Group (MWG) and the undersigned request the NCPO to urgently consider the following demands and recommendations.

 

Stop the crackdowns, arrest and suppression of migrant workers. Impose clear operational measures and policies to be used as a guideline for officials in local areas to follow in a unified manner. Issue and announce to security agencies and civil agencies to exercise caution in their operation to crackdown illegal migrant workers because some of them are in the work permit renewal process after about 200,000 workers’ permits will reach four years term.

 

Issue an urgent measure to build trust among migrant workers and entrepreneurs that the regularization measures will not affect employment to prevent the outflow of the migrant workers, who received the rumor that the NCPO regraded as not accurate.

 

The NCPO should restructure the committee to address the foreign workers’ problem. The committee member should have representatives from relevant bodies that employ migrant workers from different groups, namely, employers, representative from migrant workers, the academia and the civil society sector, to have well-rounded insights and perspective from the and reflect practical resolution that can be implemented so that it will preserve the economic security, stability and relationship between Thailand and neighboring countries.

 

The past situation indicated that security-oriented measures alone cannot address the migrant workers problems. The NCPO and the committee should affirm to administrate migrant workers by encouraging process of migrant regularization, as in the previous path along with other measures such as border employment, with a view that embraces a balance between the national security, economic development and migrant workers protection.


With respect to human rights and human dignity
1. Migrant Working Group (MWG)
2. Action Network for Migrants (ANM)
3. Legal Clinic, Diocesan Social Action of Surathani Catholic Foundation
4. Cross-ethnic Integration in Andaman, Phang-Nga
5. Human Rights and Development Foundation (HRDF)
6. Migrant Worker Rights Network (MWRN)
7. Stateless Watch
8. Prorights Foundation
9. Union for Civil Liberty (UCL)
10. Save the Children

———————————————————————————————————————————————
For more information in English, Roisai Wongsuban, Migrant Working Group officer, + 66 898103990
For more information in Thai, Adisorn Kerdmongkol, +66 89 788 7138 or Preeda Tongchumnum, +66 89-459 0212
Email [email protected]

 

 

Unofficial Translation
Order of National Council for Peace and Order
No. 67/2557
Temporary Measures for Foreign Workers

Following the information that affects employments of foreign workers in Thailand and causes the workers to repatriate and leave their works, business entities and the overall national economic system have been affected. The National Council for Peace and Order (NCPO) is concerned with the consequences from the above-mentioned situations, thus, the NCPO announces the following temporary measures for foreign workers.

The NCPO does not have any policy to accelerate arrests and crackdowns of foreign workers as some sources has alleged.
The NCPO’s regularization for foreign workers at the current moment is controlling foreign workers, by ordering employers and entrepreneurs in-land and at sea to prepare lists of foreign workers under their employments for further inspections from relevant authorities and the next phase of the foreign workers regularization. The controlling of the workers aims to prevent violation of the law, narcotic drugs problems, crime prevention, unfair employment and assaults. Additionally, it ensures that the foreign workers will be attended to under the human rights and humanitarian principles and that Thailand will be able to clarify this issue with foreign nations without being downgraded and without losing trust.
The measures/processes and the law and regulations amendment to address the foreign workers are being considered by the NCPO to systematically and sustainably resolve the problems and to reduce the effects that occurred in the past. The NCPO aims to properly and fairly minister to all foreign workers in Thailand from every nation, at the same level as the sending countries have raised their concerns.
Beware of any person or groups of persons, claiming they are state officials, that spread the rumors causing fear. The above groups may seek to earn some interests from the regularization of new illegal foreign workers or they may avoid paying full wages stipulated in employment contracts. Anyone knowing about the above-mentioned action is advised to inform officials and the NCPO to inspect and punish the violators according to the relevant law.
Employers and entrepreneurs, etc. who employ foreign workers are requested to advise their employees and to collaborate with the NCPO to concretely address the overall problems. During this phase, the measures are only temporarily implemented for foreign workers.
In case any employee, entrepreneur, foreign workers or operational official has any doubt about the action of foreign workers, please inform or inquire with relevant officials and the NCPO before taking any further action.
Thailand is under pressure from human rights organizations and the global society on human rights violations, human trafficking, illegal labor and forced labor and assault against foreign workers, etc. The above allegations are not true. Thus, broadcasting such issues will damage Thailand’s reputation and trust and will eventually affect the NCPO’s mission.
The NCPO would like to announce to foreign media/ international organization to understand the situation to prevent agitation, damage to the overall economic system and prevent any misunderstanding with the sending countries. Particularly, the rumor that officials have used weapon against and killed foreign workers or rumors of crackdowns are not accurate, as of 20 May 2014 to the present.
Police officials, Immigration Bureau, Ministry of Defence, Ministry of Labor, Ministry of Interior, Internal Security Operations Command, Border Defence Forces of the Army and the Navy, Peace and Order Force and relevant government agencies must uphold the principles from No. 1-8 as the operational guideline.

The above measures will be in effect from now until further notice.
Announced on 16 June 2014
General Prayuth Chan-o-cha
Head of the National Council for Peace and Order

Unofficial translation

Announcement from the National Council for Peace and
Order 59/2014 on Appointment of the Committee on Solving Problems of Migrant Workers 

In order to ensure the efficiency of the operationof the National Council for Peace and Order (NCPO) on solving problems ofmigrant workersas a whole system, which will lead to integration of others, reduce the social and economic impacts and cover problem solving of migrant workers living in border area who commutes daily, seasonal migrant workers, illegal migrant workers who already received temporary permission to stay in the country and other types of migrant workers, NCPO is issuing the following order;
 
1. Appointment of the Committee on Solving Problems of Migrant Workers
1.1 Deputy Head of National Council for Peace and Order – Chairperson and Head of the Security Affairs of National Council for Peace and Order
1.2 Permanent Secretary of Ministry of Labour – Vice-Chairperson
1.3 Permanent Secretary of Ministry of Defence – Member
1.4 Permanent Secretary of Ministry of Interior – Member
1.5 Permanent Secretary of Ministry of Finance – Member
1.6 Permanent Secretary of Ministry of Foreign Affairs – Member
1.7 Permanent Secretary of Ministry of Justice – Member
1.8 Permanent Secretary of Ministry of Social Development and Human Security – Member
1.9 Permanent Secretary of Ministry of Health – Member
1.10 Permanent Secretary of Ministry of Education – Member
1.11 Permanent Secretary of Ministry of Agriculture and Cooperatives – Member
1.12 Permanent Secretary of Ministry of Industry – Member
1.13 Director of National Intelligence Agency - Member
1.14 Director of Bureau of Budget - Member
1.15 Secretary-General of the National Security Council – Member
1.16 Secretary-General of the National Economic and Social Development Board – Member
1.17 Commander in Chief, Royal Thai Army- Member
1.18 Commander in Chief, Royal Thai Navy - Member
1.19 Commander in Chief, Royal Thai Air Force - Member
1.20 Commander in Chief, Royal Thai Police - Member
1.21 Secretary-General of Internal Security Operations Command – Member
1.22 Director of the Government Public Relations Department - Member
1.23 Chief of Joint Staff – Member and Secretary
1.24 Director of Operations- Member and Assistant Secretary
1.25 Director of Employment Department - Member and Assistant Secretary
 
2.Role and authority of the committee are as followed;
2.1 Suggest policy, measure and guideline of the implementation to solve problems of migrant workers as a whole system to NCPO
2.2 Supervise and monitor the implementation according to the policy to solve problems of migrant workers and report outcomes to NCPO
2.3 Review and approve the related work plan, project and measure before propose to NCPO for approval
2.4 Review and support the amendment of related law, regulation and cabinet resolutions to promote and facilitate the implementation effectively
2.5 Appoint sub-committee and working team to assist in implementation when needs
2.6 Implement other duties as assigned by NCPO
2.7 This committee according to this announcement can bedissolved or reorganized according to the appropriateness to conform to the country situation or when the cabinet has been set up to run the country.

This order shall take effect immediately.Ordered on 10 June B.E. 2557 (2014)
General Prayut Chan-Ocha, Commander-in-Chief of the National Council for Peace and Order

……………………..
 
Announcement from the National Council for Peace and
Order 60/2014 on Appointment of the Sub-Committee on Solving Problems of Migrant Workers

In order to drive policy of the National Council for Peace and Order (NCPO) on solving problems of migrant workers as a whole system as unity, efficiently and practically, NCPO is issuing the announcement on appointment of sub-committee on solving problems of migrant workers to assist the implementation of the committee on solving problems of migrant workers which has the composition and role and authority as followed;

Composition
1 Chief of Joint Staff - Chairperson 
2 Director of Employment Department – Vice Chairperson 
3 Chief of Staff, Royal Thai Army– sub-committee member 
4 Chief of Staff, Royal Thai Navy – sub-committee member
5 Chief of Staff, Royal Thai Air Force – sub-committee member
6 Director of Defense Policy and Planning Bureau - sub-committee member
7 Deputy Secretary-General of the National Security Council – sub-committee member 
8 Director of the Coordination Center 2, Internal Security Operations Command - sub-committee member 
9 Director of Department of Provincial Administration - sub-committee member
10 Director or Department of Welfare and Labour Protection - sub-committee member 
11 Director of Department of Special Investigation - sub-committee member
12 Director of Department of Skill Development - sub-committee member
13 Director of Department of Social Development and Welfare - sub-committee member
14 Director of Department of Disease Control - sub-committee member
15 Director of Department of East Asia - sub-committee member
16 Director of Department of ASEAN - sub-committee member
17 Director of Department of Health - sub-committee member
18 Commander of Police Strategy Bureau - sub-committee member
19 Commander of Immigration Bureau - sub-committee member
20 Director of Operations- sub-committee member and secretary
21 Head of the Implementation Bureau, Department of Operation - sub-committee member and assistant secretary
22 Head of the Migrant Worker Management Bureau, Department of Employment - sub-committee member and assistant secretary

2. Role and authority
1 Suggest policy, measure and guideline of the implementation to solve problems of migrant workers to the Committee
2 Coordinate, monitor, provide comments and suggestions to concerned implementing agencies 
3 Review the concerned work plan, project and measures before propose to the Committee
4 Review, adjust and develop criteria in management and solve problems of migrant workers which is appropriate and conforms to the context, before propose to the Committee 
3. This sub-committee according to this announcement can be dissolved or reorganized according to the appropriateness to conform to the country situation or when the cabinet has been set up to run the country.

This order shall take effect immediately. Ordered on 10 June B.E. 2557 (2014)
General Prayut Chan-Ocha, Commander-in-Chief of the National Council for Peace and Order

คุณอาจสนใจ

ปรับขนาดตัวอักษร:

ผู้เข้าชมมากที่สุด
จากพระเจ้าอโศกถึงชาวเมืองน่าน ว่าด้วยความใจกว้าง
 เข้าชม: 18,759 ครั้ง  |   วันที่ : 5 มีนาคม 2558 - 10:26 น.