• 1 เมษายน 2563 - 00:26 น.
 ภาษาไทย  English สลับไปอ่านบทความ Prachatham ในภาษาอังกฤษ / ไทยโดยคลิกที่ปุ่มภาษาด้านซ้าย
ค้นหา:

สนับสนุนการผลิตสื่อให้กับกลุ่มชาติพันธุ์

 วันที่ 5 สิงหาคม 2560 - 22:11 น.  |   เข้าชม: 2,562 ครั้ง  พิมพ์

 

ประเด็นเรื่องสิทธิชนเผ่าพื้นเมืองในภาคเหนือ เป็นหนึ่งในประเด็นที่มูลนิธิประชาธรรมให้ความสนใจตลอดมา อาจกล่าวได้ว่า ร่วมขับเคลื่อนร่วมกันมานานนับตั้งแต่ก่อตั้งองค์กรเมื่อปีพ.ศ. 2543 ปัจจุบันแม้งานเคลื่อนไหวประเด็นสิทธิชนเผ่าพื้นเมืองจะพัฒนาจากเดิมไปค่อนข้างมาก มีการรับรู้ เข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของชนเผ่าพื้นเมืองมากขึ้นกว่าแต่เดิม ในส่วนงานเคลื่อนไหวในภาคเหนือ มีการก่อตั้ง "เครือข่ายสิทธิชนเผ่าพื้นเมือง" รวมหลายชาติพันธ์เพื่อร่วมขับเคลื่อนเรื่องสิทธิ

อย่างไรก็ตาม ในช่วงสิบปีที่ผ่านมาอัตลักษณ์อันเป็นส่วนหนึ่งของการขับเน้นให้พวกเขามีพื้นที่ทางสังคมได้ปรับตัวเปลี่ยนแปลงเข้ากับสังคมสมัยใหม่อยู่ตลอดเวลาไม่ได้หยุดนิ่ง บางส่วนกลืนกลายไป ทำให้งานสื่อสารของกลุ่มประเด็นชาติพันธุ์ไม่ก้าวข้ามการนำเสนออัตลักษณ์ที่ดูหยุดนิ่งเท่าใดนัก และพวกเขาก็เห็นว่า ไม่สามารถทำการสื่อสารกับคนรุ่นใหม่เพื่อดึงมาทำงานกับเครือข่ายได้

หลังจากได้ประชุมร่วมกันเห็นตรงกันว่า ทางเครือข่ายต้องการที่จะขับเน้นเรื่องอัตลักษณ์ของตน ซึ่งพวกเขาเชื่อว่าจะทำให้พวกเขาสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีมากขึ้นและทำให้คนรุ่นใหม่สืบทอดเจตนารมณ์รักษาอัตลักษณ์ของชนเผ่าไว้ได้ แต่มูลนิธิสื่อประชาธรรมได้แเสนอว่า อัตลักษณ์ที่นำเสนอในปัจจุบันมีลักษณะหยุดนิ่ง ไม่หลากหลาย มีแต่เรื่องของการอนุรักษ์วัฒนธรรม ซึ่งในสังคมที่เปลี่ยนไป กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ อาทิ ม้ง กะเหรี่ยง อาข่า ได้ปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ไปตามสังคมสมัยใหม่ค่อนข้างสูง เพื่ออยู่รอดในสังคมและเศรษฐกิจสมัยใหม่ มีการใช้อัตลักษณ์เหล่านี้เพื่อสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ซึ่งเราเห็นว่าการนำเสนออัตลักษณ์ในแง่นี้ จะช่วยให้คนรุ่นใหม่เห็นว่าอัตลักษณ์ม้งมีประโยชน์และช่วยให้อยู่รอดได้โดยไม่ถูกกลืนทางวัฒนธรรม จึงตกลงกันว่าจะนำเสนอการสื่อสารในประเด็นนี้เพื่อเปิดประเด็นอัตลักษณ์ใหม่ๆ

มูลนิธิสื่อประชาธรรมจึงทดลองทำสื่อร่วมกับกลุ่มชาติพันธ์ุ โดยได้นำเสนอเรื่องของสถาบันการเงินของม้ง (สถาบันการเงินของคนม้ง ลบมายาคติคนจน จนโอกาสไม่ใช่ขี้เกียจ) คนรุ่นใหม่ที่ใช้อัตลักษณ์ของชาติพันธุ์ตนเองในการทำสื่อ (“TV ม้ง” ความหวังสื่อชนเผ่ายุคใหม่? : โอกาส ธุรกิจ เครือข่าย อัตลักษณ์ข้ามพรมแดน) ฯลฯ

 

นี่คือภาพเบื้องหลังการทำงาน

 

โครงการร่วมมืออื่นๆ

ปรับขนาดตัวอักษร:

ผู้เข้าชมมากที่สุด
จากพระเจ้าอโศกถึงชาวเมืองน่าน ว่าด้วยความใจกว้าง
 เข้าชม: 18,736 ครั้ง  |   วันที่ : 5 มีนาคม 2558 - 10:26 น.