• 28 มีนาคม 2563 - 23:58 น.
 ภาษาไทย  English สลับไปอ่านบทความ Prachatham ในภาษาอังกฤษ / ไทยโดยคลิกที่ปุ่มภาษาด้านซ้าย
ค้นหา:

เวทีเสวนา “แนวทางการปฏิรูปสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ”

 วันที่ 18 มีนาคม 2558 - 09:00 น.  |   ภาษา: ภาษาไทย   |   เข้าชม: 2342 ครั้ง  |   พิมพ์

วันที่: 18 มีนาคม 2558
เวลา: 09:00 น. เป็นต้นไป

โดย: ครือข่ายสถาบันเพื่อการปฏิรูปสื่อ
ที่ — ณ ห้องประชุมร้อยตำรวจโทแก้ว เนตตโยธิน มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่

กำหนดการ

เวทีเสวนา “แนวทางการปฏิรูปสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ”

วันพุธที่ 18  มีนาคม  2558

ณ  ห้องประชุมร้อยตำรวจโทแก้ว เนตตโยธิน มหาวิทยาลัยพายัพ  จังหวัดเชียงใหม่

จัดโดย คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้,

ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ,  เครือข่ายสื่อภาคประชาชน

ร่วมกับ

คณะกรรมาธิการปฏิรูปการสื่อสารมวลชน และเทคโนโลยีสารสนเทศ สภาปฏิรูปแห่งชาติ

 

เวลา 08.30-09.00 น.        - ลงทะเบียน / รับเอกสาร

 

เวลา 09.00-09.10 น.        - พิธีเปิดงานเสวนา

- กล่าวรายงานโครงการ

โดย อาจารย์ดร.จิรพร  วิทยศักดิ์พันธุ์ 

                                           ผู้แทนเครือข่ายสถาบันเพื่อการปฏิรูปสื่อ

 

เวลา 09.10-09.40 น.        - กล่าวเปิดงาน และ ปาฐกถาย่อย

“แนวทางการปฏิรูปสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ”

​                                    โดย รองศาสตราจารย์จุมพล  รอดคำดี

​                                           ประธานกรรมาธิการปฏิรูปการสื่อสารมวลชน และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

                                           สภาปฏิรูปแห่งชาติ

 

เวลา 09.40-10.20 น.        “ประชาสังคมกับการปฏิรูปสื่อ”

โดย อาจารย์ดร.จิรพร  วิทยศักดิ์พันธุ์ นักวิชาการด้านการปฏิรูปสื่อ

                                           คุณเสน่ห์  จินาจันทร์  หัวหน้าสถานีวิทยุชุมชนคนเมืองลี้  จ.ลำพูน

 

เวลา 10.20-12.30 น.        ​- แบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมเสวนาเป็นจำนวน 3 กลุ่มย่อย ดังนี้

 

​                                    กลุ่มที่ 1 “อนาคตสื่อไทย...ภายใต้ร่างกฎหมายเศรษฐกิจดิจิทัล”

ประธานกลุ่ม คือ คุณวสันต์ ภัยหลีกลี้ 

วิทยากรกลุ่มย่อย คือ คุณโสภิต  หวังวัฒนา และ

นายยิ่งชีพ  อัชฌานนท์  โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLAW)

ผู้บันทึกข้อมูล คือ คุณธีรมล  บัวงาม 

 

​                                    กลุ่มที่ 2 การกำกับดูแลกันเองของสื่อและการตรวจสอบ โดยภาคประชาชน

ประธานกลุ่ม คือ ศ.สุกัญญา สุดบรรทัด

วิทยากรกลุ่มย่อย คือ รศ.สดศรี  เผ่าอินจันทร์ และ อ.นฤมล   วันทนีย์  ม.พายัพ

ผู้บันทึกข้อมูล คือ  คุณนันทา  เบญจศิลารักษ์ 

 

กลุ่มที่ 3 สื่อกับการปฏิรูปสังคม

ประธานกลุ่ม คือ รศ.พนา ทองมีอาคม

วิทยากรกลุ่มย่อย คือ รศ.ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์  ม.แม่โจ้, อ.กีรติ ไพบูลย์ ม.พายัพ

ผู้บันทึกข้อมูล คือ  อ.รจนกร  แบ่งทิศ  ม.ราชภัฏเชียงใหม่

 

เวลา 12.30-13.30 น.        ​- พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

 

เวลา 13.30-14.30 น.-      -ประชุมกลุ่มย่อย (ต่อ) พร้อมสรุปผลความคิดเห็น และคัดเลือกผู้แทนเตรียมนำเสนอในเวทีใหญ่

 

เวลา 14.30-15.30 น.        - กลุ่มย่อยนำเสนอผลการเสวนา กลุ่มละ 15 นาที และ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

 

เวลา 15.30-16.30 น.​        - การตอบข้อซักถาม โดย วิทยากรประจำกลุ่ม

 

เวลา ​16.30 น.​                 - พิธีปิดการเสวนา และเดินทางกลับภูมิลำเนา

 

ดำเนินรายการภาคเช้า โดย คุณอรอุมา  ไชยเศรษฐ์  ม.พายัพ

และภาคบ่าย โดย อ.ปัณณพร ไพบูลย์วัฒนกิจ ม.แม่โจ้

 

*หมายเหตุ         ​- ภาคเช้าและภาคบ่ายรับประทานอาหารว่างระหว่างการเสวนา

​                        - กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

ปรับขนาดตัวอักษร:

ผู้เข้าชมมากที่สุด
จากพระเจ้าอโศกถึงชาวเมืองน่าน ว่าด้วยความใจกว้าง
 เข้าชม: 18,719 ครั้ง  |   วันที่ : 5 มีนาคม 2558 - 10:26 น.