• 20 พฤศจิกายน 2560 - 02:33 น.
 ภาษาไทย  English สลับไปอ่านบทความ Prachatham ในภาษาอังกฤษ / ไทยโดยคลิกที่ปุ่มภาษาด้านซ้าย
ค้นหา:

องค์กรสิทธิมนุษยชนนำเสนอรายงานคู่ขนานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย

 วันที่ 29 พฤษภาคม 2558 - 09:00 น.  |   ภาษา: ภาษาไทย   |   เข้าชม: 1556 ครั้ง  |   พิมพ์

วันที่: 29 พฤษภาคม 2558
เวลา: 09:00 น. เป็นต้นไป

โดย: มูลนิธิผสานวัฒนธรรม,International Commission of jurists, เครือข่ายการศึกษาชนเผ่าพื้นเมือง,AIPP
ที่ — ณ ห้องประชุมใหญ่ ส านักกลางนักเรียนคริสเตียน ถ.พญาไท

เนื่องด้วย ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมโดยการภาคยานุวัติเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2542 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2542 รัฐภาคีจะต้องเสนอรายงานภายในปีแรก   โดยเมื่อปี  2557 รัฐบาลไทยได้จัดส่งรายงานฉบับแรกหลังการให้สัตยาบันไปแล้วเป็นเวลา 16 ปี และจะมีการทบทวนรายงาoความก้าวหน้าของประเทศ ไทย  ณ นครเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ในวันที่ 4-5 เดือน มิถุนายน ปี 2558   การเขียนรายงานของภาครัฐนั้น จะครอบคลุมผลการดำเนินงานเพื่อให้เป็นตามพันธกรณีของไทยว่าด้วยการส่งเสริมคุ้มครองและปกป้อง สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

การจัดทำรายงานคู่ขนาน(shadow report)นั้น เป็นการส่งเสริม การมีส่วนร่วมขององค์กรประชาสังคมทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งโดยทางตรงและทางอ้อมมีความจำเป็นเพราะจะช่วยให้การจัดทำรายงานมีความสมบูรณ์ครอบคลุมทั้งเนื้อหาที่ เป็นสถานการณ์ปัญหา  การเรียนรู้ร่วมกันผ่านกระบวนการจัดทำรายงาน และการได้ข้อเสนอที่ตรงประเด็น

ทั้งนี้ องค์กรสิทธิมนุษยชนที่มีส่วนร่วมในการจัดส่งรายงานคู่ขนานจะจัดให้มีการเผยแพร่รายงาน เพื่อรับฟังความเห็นจากหน่วยงานราชการและเอกชน รวมทั้ง ให้สื่อมวลชนโดยจะจัดขึ้นใน วันที่ 29 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00 – 12.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่  ส านักกลางนักเรียนคริสเตียน ถ.พญาไท ซึ่งจะมีผู้เข้าร่วม 40 คน มาจากสื่อมวลชน นักวิชาการ นักศึกษา ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ สถานทูต องค์กรระหว่างประเทศ ตัวแทนภาคประชาชน องค์กรพัฒนาเอกชน และประชาชนทั่วไปที่สนใจ

 

กำหนดการ

โครงการนำเสนอรายงานคู่ขนานต่อคณะกรรมการกติการะหว่างประเทศ ว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ประจำองค์การสหประชาชาติ วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2558 เวลา 9.30-12.30น.

ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักกลางนักเรียนคริสเตียน พญาไท

 

09.00 – 09.30 น.  ลงทะเบียน

09.30 - 09.45 น.  กล่าวเปิดงาน โดย Ms. Yu Kanosue ผู้แทนจากสำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

09.45 – 10.00น. นำเสนอแนวคิดและแนวทางการการนำเสนอรายงานต่อองค์การสหประชาชาติ โดย ผู้แทนกรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงต่างประเทศ* โดย ผู้แทนอธิบดีกรมอัยการ* สำนักงานต่างประเทศ หัวหน้าคณะการนำเสนอรายงาน ต่อองค์การสหประชาชาติ

10.00 – 11.45 น . องค์กรภาคประชาสังคมนำเสนอรายงานคู่ขนาน*

1. ผศ.วรรณา เทียนมี มูลนิธิภาษาศาสตร์ประยุกต์ เครือข่ายการศึกษาชนเผ่าพื้นเมือง

2. คุณศิววงศ์ สุขทวี เครือข่ายประชากรข้ามชาติกรณีโรฮิงยา

3. คุณณัฐรัตน์ อรุณมหารัตน์ ผู้ประสานงานโครงการต่อต้านการค้ามนุษย์ มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา

4. คุณชลิดา ทาเจริญสุข มูลนิธิศักยภาพชุมชน

5. คุณพรทิพย์ หงษ์ชัย นักปกป้องสิทธิมนุษยชนหญิงจาก จังหวัดเลย ประเด็นฐานทรัพยากรและที่ดิน

6. ผู้แทนนำเสนอเรื่องที่ดินและป่าไม้

7. ผู้แทนนำเสนอคุณภาพชีวิตของแม่ เด็ก และสุขภาพในพื้นที่จชต.

ดำเนินรายการ โดย พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ มูลนิธิผสานวัฒนธรรม

11.45 – 12.15 น . ผู้ฟังร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ / กล่าวขอบคุณและปิดงาน หมำยเหตุ * วิทยำกรอยู่ระหว่ำงกำรประสำนงำน ** มีล่ำมแปลภำษำไทย – อังกฤษ *** เพื่อควำมสะดวก กรุณำเดินทำงด้วยขนส่งสำธำรณะ เช่น รถไฟฟ้ำ BTS สถำนีรำชเทวี หรือ ทำงเรือลงท่ำเรือสะพำนหัวช้ำง

 

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

ปรับขนาดตัวอักษร:

ผู้เข้าชมมากที่สุด
จากพระเจ้าอโศกถึงชาวเมืองน่าน ว่าด้วยความใจกว้าง
 เข้าชม: 15,854 ครั้ง  |   วันที่ : 5 มีนาคม 2558 - 10:26 น.