กลุ่มเสรีนนทรี ม.เกษตรศาสตร์ เชิญร่วมงานเสวนา มีเงินเรียก 'น้อง' มี (เหมือง)ทอง เรียก 'หายนะ'

วันที่: 27 กันยายน 2558
เวลา: 13:27 น. เป็นต้นไป

โดย:
ที่ — ณ ห้องประชุมโสตทัศนศึกษา อาคาร 2 ชั้น 4 คณะสังคมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

วิทยากร

ดร.อาภา หวังเกียรติ อาจารย์ประจำวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ ม.รังสิต

เลิศศักดิ์ คำคงศักดิ์ กลุ่มนิเวศวัฒนธรรมศึกษา

ชนัญธิดา ลิ้มนนทกุล ตัวแทนจากเหมืองทอง พิจิตร

ณัฐพงษ์ แก้วนวล ชาวนาจากอำเภอเนินมะปราง จ.พิษณุโลก

.

ผู้ดำเนินรายการ

ดร.ชลิตา บัณฑุวงศ์

อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

คณะสังคมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

.

ฟังดนตรีจากศิลปิน

 

' น้ำ ' วงคีตาญชลี

' เอ้ ' เดอะว้อยซ์

' หนึ่ง ' คนจร