ผลกระทบของข้อตกลงการค้าเสรีขนาดใหญ่ต่อสิทธิผู้หญิง

วันที่: 12 ตุลาคม 2559
เวลา: 13:00 น. เป็นต้นไป

โดย: ภาควิชาสตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สมาคมผู้หญิง กฎหมาย และการพัฒนาแห่งเอเชียแปซิฟิก (APWLD)
ที่ —

เวทีเสวนาสตรีศึกษา

ผลกระทบของข้อตกลงการค้าเสรีขนาดใหญ่ต่อสิทธิผู้หญิง
12 ตุลาคม 2559 เวลา 13.00-16.00

ห้องประชุมชั้นสอง อาคารสตรีศึกษา 
ภาควิชาสตรีศึกษา
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ผู้ร่วมเสวนา

ข้อตกลงการค้าเสรีขนาดใหญ่ (FTAs) และผลกระทบต่อผู้หญิงในเอเชียแปซิฟิก 
ดิยานา ยาฮะยา, สมาคมผู้หญิง กฏหมายและการพัฒนาแห่งเอเชียแปซิฟิก

ISDS (การระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐกับเอกชน) เครื่องมือยุคใหม่ของบรรษัทข้ามชาติ  
วาร์ดา ริน่า, สมาคมผู้หญิง กฏหมายและการพัฒนาแห่งเอเชียแปซิฟิก 

ความตกลงพันธมิตรทางการค้าระดับภูมิภาค (RCEP) 
และผลกระทบต่อผู้หญิงและชุมชนพื้นเมืองในประเทศไทย
หน่อแอ่ริ ทุ่งเมืองทอง, เครือข่ายสตรีชนเผ่าแห่งประเทศไทย

ข้อตกลงการค้าเสรีขนาดใหญ่และสิทธิการเข้าถึงยาของผู้หญิง
อ.ดร.ภญ.อุษาวดี สุตะภักดิ์, คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ 

*มีล่ามแปลภาษาอังกฤษ-ไทยตลอดงาน*

จัดโดย
ภาควิชาสตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ร่วมกับ
สมาคมผู้หญิง กฎหมาย และการพัฒนาแห่งเอเชียแปซิฟิก (APWLD)