"เสรีนิยมใหม่กับการศึกษาไทย: ยุติการแสวงหากำไรในระบบการศึกษา NOW"

วันที่: 19 ตุลาคม 2559
เวลา: 13:30 น. เป็นต้นไป

โดย: กลุ่มพลเรียน
ที่ — ห้องประชุมสีฟ้า คณะสังคมศาสตร์ มช.

จัดโดย กลุ่มพลเรียน | อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ | สมชาย ปรีชาศิลปกุล | เก่งกิจ กิติเรียงลาภ | ภิญญพันธ์ุ พจนะลาวัณย์ | พศุตม์ ลาศุขะ | จณิษฐ์ เฟื่องฟู | สิงห์ สุวรรณกิจ
พุธ ที่ 19 ต.ค. นี้ ที่ คณะสังคมศาสตร์ มช