เกี่ยวกับ ประชาธรรม

มูลนิธิสื่อประชาธรรม (Prachatham Media Foundation)

ประชาธรรมก่อตั้งเมื่อปี 2542 จากเดิมที่เคยผลิตข้อมูลข่าวสารในพื้นที่ภาคเหนือและเปิดพื้นที่ให้กับเสียงของคนในท้องถิ่นสร้างข้อมูลข่าวสารทางเลือกมาอย่างต่อเนื่องโดยมีความมุ่งหวังว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มาจากคนในท้องถิ่นเองไม่ใช่มาจากการกำหนดจากส่วนกลาง หรือภาครัฐ ปัจจุบันเรามีความตระหนักว่าการขยายตัวและปรับเปลี่ยนของสังคม สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจที่มีการทำให้เมืองเติบโตขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ที่เป็นศูนย์กลางของภาคเหนือ ภาคชนบทเริ่มมีการปรับตัวไปสู่การเป็นเมืองมากขึ้น (urbanization) ดังนั้นปัญหาใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นจากความเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็นประเด็นสิ่งแวดล้อม แรงงาน ความเปลี่ยนแปลงของชุมชนท้องถิ่นไปสู่สังคมสูงวัย ฯลฯ จึงเป็นประเด็นที่ประชาธรรมให้ความสนใจมากขึ้น ข่าวสารข้อมูลที่ผลิตขึ้นในเพจจึงมีทั้งข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหวที่มีทั้งคนในท้องถิ่นเป็นผู้ผลิต และทีมประชาธรรมเป็นผู้ผลิตเองในรูปแบบที่หลากหลาย โดยเราหวังว่าจะนำไปสู่ความเข้าใจร่วมกันของคนทั้งสังคมและเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น

ช่องทางติดต่อ

77/1 หมู่ 5 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์/Fax : 053-810779

อีเมล: [email protected], [email protected]

Social Media

Facebook: https://www.facebook.com/prachatham

Instagram: prachathammedia 

TikTok: @prachathammedia

Thai

ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร