a

02/21/2006 - 00:00

01/16/2006 - 00:00
การดำเนินนโยบายต่างประเทศ โดยการสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศในรูปแบบของการทำความตกลงการค้าเสรีสามารถดำเนินการได้ใน 3 ระดับ คือ การเจรจาแบบพหุภาคีภายใต้องค์การการค้าโลก แบบรวมกลุ่มทางภูมิภาค และแบบทวิภาคี แต่ภายหลังความล้มเหลวของการประชุมระดับรัฐมนตรีองค์การการค้าโลก ครั้งที่ 5 เมื่อกันยายน 2546 หลายประเทศ โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา ได้หันมาใช้แนวทางการรวมกลุ่มเจรจาแบบภูมิภาคและแบบทวิภาคี เพื่อเปิดเสรีการค้าให้มากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด น่าสังเกตว่า ในกรอบการเจรจาแบบทวิภาคีระหว่างประเทศพัฒนาแล้วกับประเทศกำลังพัฒนา มักจะเป็นกรอบข้อตกลงผูกพันที่มีขอบเขตกว้างขวาง (comprehensive) ครอบคลุมด้านการลงทุน การค้าบริการ นโยบายแข่งขันทางการค้า การจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งเป็นประเด็นที่ประเทศพัฒนาแล้วผลักดันให้เปิดการเจรจาใน WTO แต่ยังไม่ประสบผลสำเร็จ เนื่องจากต้านทานของกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาในนามของกลุ่ม G-20 ซึ่งรวมถึงประเทศไทยด้วย ...บทเรียนจากผลกระทบของการจัดทำเขตการค้าเสรีไทย-จีน : กรณีสินค้าเกษตร ผลกระทบของการจัดทำเขตการค้าเสรีจะเป็นทางบวกหรือลบนั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ที่สำคัญ คือ การเตรียมความพร้อมในท่าทีและมาตรการภายใน ประเทศที่เป็นคู่เจรจา อำนาจต่อรอง รวมถึงข้อบัญญัติและเงื่อนไขต่างๆ ที่กำหนดไว้ในความตกลง คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ วุฒิสภา ได้ศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบเกิดขึ้นแล้วต่อภาคเกษตรของไทย หลังจากกรณีการจัดทำเขตการค้าเสรีระหว่างไทยกับจีน ในการลดภาษีสินค้าผักผลไม้ 116 รายการ เมื่อ 1 ต.ค. 46 ต่อมา ไทยประกาศลดภาษีสินค้าพิกัด 01-08 และสินค้าเฉพาะ คือถ่านหินแอนทราไซต์ และถ่านหินโค้ก เซมิโค้ก เมื่อ 13-16 ม.ค. 2547 และ คณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (กนศ.) ได้แต่งตั้งนายสมพล เกียรติไพบูลย์ เป็นหัวหน้าเจรจาจัดทำเขตการค้าเสรีกับจีน โดยกำหนดให้เริ่มเจรจาสำหรับการเปิดเสรีบริการและการลงทุนในช่วงมิถุนายน 2547
06/20/2004 - 00:00
จากการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ซึ่งผ่านความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎรและได้ส่งให้วุฒิสภาพิจารณาเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2545 ซึ่งหมายความว่าวุฒิสภาจะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน (ก่อนวันที่ 24 ตุลาคม 2545) ปรากฏว่ามีช่องโหว่สำคัญคือไม่ได้ให้การคุ้มครองชื่อของพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ตัวอย่างเช่น ชื่อ ข้าวหอมมะลิ ไม่ได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายฉบับนี้ การบัญญัติกฎหมายเช่นนี้ขัดแย้งกับการเรียกร้องของประเทศไทยในองค์การค้าโลกที่ให้ขยายการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ให้ครอบคลุมสินค้าเกษตร
10/26/2002 - 00:00
ขณะนี้จนถึงสิ้นเดือนมีนาคม ร่างพ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพ กำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพของสภาผู้แทนราษฎร กฎหมายฉบับดังกล่าวนับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อประชาชนคนไทยทั้ง 62 ล้านคน เพราะเป็นกฎหมายเพื่อรับรองสิทธิของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ มิใช่กฎหมายเพื่อการสงเคราะห์คนจน คนยากไร้ อีกทั้งไม่ใช่กฎหมายเพื่อรองรับนโยบาย 30 บาทของรัฐบาล แต่เป็นกฎหมายสำหรับทุกคนที่น่าจับตามอง
03/02/2002 - 00:00
ข้อสรุปจากการประชุมนานาชาติด้านป่าไม้ที่ประเทศกัมพูชาซึ่งจัดโดยกรมป่าไม้กัมพูชาโดยการสนับสนุนของธนาคารโลก องค์การเอฟเอโอ และรัฐบาลเนเธอร์แลนด์ เมื่อ ๑๔–๑๖ มิ.ย. ศกนี้ ได้ยืนยันว่าสถานการณ์ป่าไม้ในอนุภูมิภาคแม่โขงในปัจจุบันไม่มั่นคงมีแนวโน้มที่ป่าจะถูกทำลายลงอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเขตพื้นที่รอยต่อระหว่างประเทศ ประเทศต่างๆ จึงได้พยายามทบทวนนโยบายและมาตรการหลายด้านโดยเฉพาะมาตรการทางกฎหมายเพื่อยับยั้งการทำลายป่า แต่ก็ไม่ประสบผลสำเร็จ เนื่องจากมีปัญหาซับซ้อนหลายประการ และหนึ่งในปัญหาที่สำคัญคือปัญหาของตัวกฎหมายเอง
06/16/2000 - 00:00
"พ.ร.บ. ป่าชุมชนได้สร้างกลไกให้เกิดการจัดการป่าไม้ร่วมกันระหว่างรัฐกับชุมชน พ.ร.บ. นี้ไม่เพียงอนุมัติให้ชุมชนทำป่าชุมชนเท่านั้น แต่ให้เจ้าหน้าที่รัฐ (กรมป่าไม้) ไปทำงานร่วมกับชุมชน ไม่ใช่ทำงานปราบปราม หรือเป็นปฏิปักษ์กับประชาชนเท่านั้น ใน พ.ร.บ. ให้กรมป่าไม้ทำหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน ฝึกอบรมให้การศึกษาเท่าที่จำเป็นแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ของตนเอง ข้าราชการ และแก่ชุมชน เพื่อให้วัตถุประสงค์ของ พ.ร.บ. นี้ บรรลุเป้าหมาย"
01/01/2000 - 00:00
เราอยู่ท่ามกลางโลกที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ สังคมไทยก็เปลี่ยนไปมาก แต่ละแห่ง แต่ละภาคก็ไม่เหมือนกัน ล้วนแต่มีความหลากหลายทั้งปัญหา สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เราได้ยินได้ฟังเรื่องต่อไปนี้บ่อยครั้ง คือ
01/01/2000 - 00:00

Pages

Subscribe to a

ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร