เชิญร่วมเวทีโต๊ะกลมเดือนสตรีสากล มิติสตรีนิยมในการปฏิรูปการเมืองไทย ...

Wed, 03/05/2014 - 21:03 -- ประชาธรรม
เชิญร่วมเวทีโต๊ะกลมเดือนสตรีสากล มิติสตรีนิยมในการปฏิรูปการเมืองไทย 7 มี.ค.นี้

กำหนดการ เวทีโต๊ะกลมเดือนสตรีสากล"มิติสตรีนิยมในการปฏิรูปการเมืองไทย "

วันศุกร์ที่ 7 มีนาคม 2557 เวลา 8.30 - 16.30 น.

ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารสตรีศึกษา ศูนย์สตรีศึกษา

คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 

08.30 - 09.00 น.                 ลงทะเบียน

 

09.00 - 09.10 น.                 กล่าวเปิดงานเวทีโต๊ะกลมและชี้แจงวัตถุประสงค์

โดย อาจารย์ฉลาดชาย รมิตานนท์ 

                                       อาจารย์พิเศษบัณฑิตศึกษา หลักสูตรสตรีศึกษา ภาควิชาสตรีศึกษา

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

09.10- 12.00 น.                เปิดเวทีอภิปราย"มิติสตรีนิยมในการปฏิรูปการเมืองไทย ดำเนินรายการโดย        รองศาสตราจารย์ ดร.นงเยาว์ เนาวรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์พหุวัฒนธรรมและนโยบายการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

12.00 - 13.00 น.                รับประทานอาหารกลางวัน

 

13.00 - 16.00 น.                 อภิปรายต่อ

 

16.00 - 16.30 น.                 สรุปผลการอภิปราย โดย รองศาสตราจารย์ดร.นงเยาว์ เนาวรัตน์

 

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อ (น้ำหวาน)

นางสาวทิวากรศิริรัตน์ นักวิชาการศึกษา

ภาควิชาสตรีศึกษาคณะสังคมศาสตร์

โทร 053-943572

มือถือ 085-7067166

ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร