เวที รวมพลังปฏิรูปประเทศไทยให้จังหวัดปกครองตนเอง 15 จังหวัดภาคเหนือ...

Fri, 04/04/2014 - 09:54 -- ประชาธรรม
เวที รวมพลังปฏิรูปประเทศไทยให้จังหวัดปกครองตนเอง 15 จังหวัดภาคเหนือ

กำหนดการ
เวที รวมพลังปฏิรูปประเทศไทยให้จังหวัดปกครองตนเอง 15 จังหวัดภาคเหนือ
วันจันทร์ ที่  7  เมษายน  25557
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อบจ.เชียงใหม่


เวลา    07.00 – 08.30 น.    ลงทะเบียน
    08.30 – 09.00 น.    ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม
    09.00 – 09.30 น.    กล่าวต้อนรับและชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดงาน
                โดย  นางมุกดา    อินต๊ะสาร    คชสป.    ภาคเหนือตอนบน                                    นายสมศักดิ์   คำทองคง    คชสป.    ภาคเหนือตอนล่าง    
    
09.30 –12.00 น.    การนำเสนอ ข้อเสนอต่อการปฏิรูปประเทศไทยของ 15 จังหวัดภาคเหนือ
                -ข้อเสนอเชิงพื้นที่ ๑๕ จังหวัด /ข้อเสนอเชิงประเด็น
                โดย ผู้แทนคณะทำงานขับเคลื่อนเชิงพื้นที่/ ผู้แทนงานคณะทำงานขับเคลื่อนเชิงประเด็น
                ดำเนินรายการโดย  นายสวิง   ตันอุด       คณะทำงานขับเคลื่อนฯ
                -เสนอภาพรวมจากการสังเคราะห์ ๓ เรื่องหลัก
-ข้อเสนอและความร่วมมือในการขับเคลื่อนการปฏิรูปร่วมกับ คชสป.ภาคเหนือ
                โดย   นายประพัฒน์   ปัญญาชาติรักษ์   ประธานสภาเกตรกรฯ
                         นายกิตติพงษ์  กิตยารักษ์          ปลัดกระทรวงยุติธรรม
                         นายไพรัช      ใหม่ชมพู          ผอ.สำนักงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
         นายพลากร    วงค์กองแก้ว       ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
                ดำเนินรายการโดย   นายชัชวาลย์   ทองดีเลิศ    คณะทำงานขับเคลื่อนฯ
    
12.00 – 13.00 น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน
    
13.00 – 13.30 น.    เดินทางไปที่ อนุสาวรีย์สามกษัตริย์ (ทีมจัดขบวน)
    13.30 – 13.40 น.    การประกาศเจตนารมณ์ต่อการปฏิรูปประเทศไทยโดยการกระจาย
อำนาจให้ชุมชนท้องถิ่นปกครองตนเอง 15 จังหวัดภาคเหนือ    
    13.40 – 14.30 น.    การแถลงข่าวข้อเสนอต่อการปฏิรูปประเทศไทย 15 จังหวัดภาคเหนือ และยื่นข้อเสนอ
ต่อพรรคการเมือง
    15.00 น.        ปิดการสัมมนา

ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร