เครือข่ายปชช.ขับเคลื่อนกม.ที่ดิน 4 ฉบับเตรียมจัดสัมมนาใหญ่ก่อนผลักดันเข้าสภา

Tue, 04/22/2014 - 11:37 -- ประชาธรรม

ระหว่างวันที่ 22- 23 เมษายน 2557 นี้ที่โรงแรมศิรินาถ การ์เด้น อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เครือข่ายภาคประชาชนขับเคลื่อนกฎหมาย 4 ฉบับ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบนประกอบด้วย เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง เชียงราย แพร่ น่าน พะเยา แม่ฮ่องสอน และจังหวัดตาก จะจัดการสัมมนาและการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมาย 4 ฉบับ ได้แก่ พ.ร.บ.สิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและทรัพยากร พ.ร.บ.ธนาคารที่ดิน พ.ร.บ.ภาษีที่ดินอัตราก้าวหน้า และพ.ร.บ.กองทุนยุติธรรม เพื่อเตรียมรวบรวมรายชื่อและเสนอกฎหมายเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาต่อไป (รายละเอียดของกำหนดการอยู่ท้ายข่าว)

 

ทั้งนี้จะมีการจัดเวทีในลักษณะเดียวกันนี้ขึ้นทุกภูมิภาคทั่วประเทศ สำหรับภาคเหนือได้มีความเคลื่อนไหวมาอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อเร็วๆ นี้ มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือได้จัดเวทีสัมมนาสร้างความร่วมมือกับองค์กรภาคีภาคประชาชน ภาคเหนือตอนบน เพื่อสนับสนุนการรณรงค์ร่างกฎหมายภาคประชาชน 4 ฉบับ เนื่องจากว่าที่ดินส่วนมากในประเทศไทยนั้นเกิดการกระจุกตัวอยู่เฉพาะกับกลุ่มคนบางกลุ่มที่มีกำลังซื้อโดยที่ดินกว่า 70% ที่สามารถถือครองได้อย่างถูกกฎหมายตกอยู่ในการครอบครองของคนเพียง 3% จากประชากรทั้งหมด จึงทำให้เกษตรกรซึ่งส่วนมากมีฐานะยากจนตกอยู่ในภาวะไร้ที่ดินทำกิน นอกจากนี้ยังมีเกษตรกรและชุมชนที่อยู่อาศัยบนพื้นที่สูง กว่า 2,000 ชุมชนถูกภาครัฐบังคับกฎหมายโดยการประกาศเขตป่าทับซ้อนกับพื้นที่ชุมชน เช่นเขตอุทยานฯ เขตป่าสงวน ทำให้ชุมชนเหล่านี้ตกเป็นจำเลยในข้อหาบุกรุกป่า ทำให้เกิดความขัดแย้งขึ้นในหลายๆ พื้นที่ ในปีหนึ่งมีคดีบุกรุกป่าเกิดขึ้นเฉลี่ยแล้ว 38,602 คดีต่อปี

 

จากผลสรุปของเวทีสัมมนาของมูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ ระบุว่า กว่า 1 ล้านครอบครัวเกษตรกรในประเทศไทยที่อยู่บนพื้นที่สูงที่อาศัยอยู่ในเขตป่าไม้ มีการอยู่อาศัยในพื้นที่นั้นๆ ก่อนหน้าที่จะมีการประกาศเป็นเขตป่าสงวนและพื้นที่อนุรักษ์ต่างๆ จึงทำให้สิทธิในที่ดินเหล่านั้นหลุดมือไป เกษตรกรในพื้นที่สูงหลายพื้นที่ถูกจับกุมดำเนินคดีเนื่องจากทำกินในพื้นที่ป่าของรัฐ บางรายถูกยึดที่ทำกิน บางรายถูกฟ้องร้องดำเนินคดีเรียกค่าเสียหายเป็นเงินไม่น้อย และอีกหลายรายที่ถูกจำคุก

 

ทางมูลนิธิพัฒนาภาคเหนือจึงต้องการให้มีการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรต่างๆ โดยชุมชน จึงนำไปสู่การออกพระราชบัญญัติ 4 ฉบับคือ พ.ร.บ.สิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและทรัพยากร พ.ร.บ.ธนาคารที่ดิน พ.ร.บ.ภาษีที่ดินอัตราก้าวหน้า และ พ.ร.บ.กองทุนยุติธรรม เพื่อให้มีการจัดสรรที่ดินทำกินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน  

 

สำหรับสาระสำคัญของพ.ร.บ.แต่ละฉบับมีดังนี้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินอัตราก้าวหน้า เป็นการเก็บภาษีที่ดินในอัตราใหม่โดยจะใช้อัตราก้าวหน้ากับผู้ที่ถือครองที่ดินเกินกว่า 50 ไร่ขึ้นไปโดยจะแบ่งอัตราภาษีเป็น 3 อัตราเรียงจากน้อยไปมากคือ ที่ดินที่ใช้ในการทำเกษตรกรรม ที่ดินที่ใช้การทำอุตสาหกรรม และที่ดินที่ทิ้งว่างไม่ได้ใช้ประโยชน์ โดยภาษีที่ได้จากการเก็บนี้จะถูกแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนหนึ่งจะเป็นเงินทุนของธนาคารที่ดิน อีกส่วนหนึ่งจะได้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยพ.ร.บ.นี้มีหลักการคือต้องการให้มีการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม และให้ที่ดินที่ถูกทิ้งร้างได้มีการใช้ประโยชน์

 

พ.ร.บ.ธนาคารที่ดิน จะให้มีการจัดตั้งธนาคารที่ดินขึ้นเพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรมีที่ดินทำกิน โดยจะจัดสรรที่ดินของรัฐให้เข้ามาทำกินได้แต่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้นๆ หรือให้กู้เงินในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำเพื่อนำเงินไปซื้อที่ดินทำกิน

 

พ.ร.บ.สิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและทรัพยากร พ.ร.บ.นี้จะว่าด้วยสิทธิในการใช้ที่ดินร่วมกัน หรือมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินร่วมกันในชุมชนโดยมีการรวมตัวกันในชุมชนเพื่อเป็นตัวแทนในการาจัดการเรื่องที่ดิน โดยมุ่งหวังว่าพ.ร.บ.ฉบับนี้จะช่วยลดความขัดแย้งของชุมชนกับภาครัฐที่มีได้

 

พ.ร.บ.กองทุนยุติธรรม ปกติแล้วกองทุนยุติธรรมเดิมมีอยู่ แต่งบประมาณสำหรับกองทุนยังคงไม่เพียงพอต่อการช่วยเหลืออย่างทั่วถึง โดยปีหนึ่งได้รับงบประมาณจากรัฐเพียงแค่ 20 – 30 ล้านบาทซึ่งไม่เพียงพอเป็นอย่างมาก พ.ร.บ.จะปฏิรูปกองทุนยุติธรรมนี้ให้เข้าทั่วประชาชนได้มากยิ่งขึ้น โดยจะช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดคดีขึ้น ทั้งคดีแพ่งและคดีอาญาโดยรายได้ของกองทุนยุติธรรมในพ.ร.บ.นี้จะมาจาก งบประมาณของรัฐ ค่าธรรมเนียมศาล ค่าปรับคดีอาญา และกู้เงินจากแหล่งเงินทุนภายนอก

 

อย่างไรก็ตามขณะนี้ยังเป็นเพียงร่างกฎหมายแต่กำลังจะดำเนินการล่ารายชื่อเพื่อส่งคำร้องเพื่อให้มีการบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป ซึ่งได้มีการตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะรวบรวมรายชื่อให้ได้ 1 ล้านรายชื่อและจะทำการส่งมอบรายชื่อในวันที่ 17 พฤศจิกายนเนื่องจากวันนี้เป็นวันครบรอบการก่อตั้งสหพันธ์ชาวนาชาวไร่ ซึ่งในตอนนี้มีองค์กรที่เห็นด้วยกับหลักการทั้ง 4 ฉบับร่วมลงชื่อแล้วกว่า 30 องค์กร สำหรับผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.landwatchthai.com

 

 

กำหนดการเวทีรับฟังความคิดเห็นกฎหมายภาคประชาชนด้านที่ดิน 4 ฉบับภาคเหนือ

วันที่ 22 เมษายน 2557

12.00 – 13.30 น. ลงทะเบียน

13.30 – 14.00 น. กล่าวเปิด ความเป็นมาและวัตถุประสงค์โดย ดร.วณี ปิ่นประทีป ผู้อำนวยการสำนักงานประสานการพัฒนาสังคมสุขภาวะ

14.00 – 14.30 น. วิวัฒนาการของระบบกรรมสิทธิ์ในที่ดินและทรัพยากร

โดย นางสาวศยามล ไกรยูรวงศ์

รองเลขาธิการฝ่ายวิชาการ สนง.ปฏิรูปกฎหมาย

14.30 – 15.00 น. สิทธิของผู้มีสิทธิเลือกตั้งใน กระบวนการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ.2556

โดย นายไพโรจน์ พลเพชรคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย

15.00 – 15.20 น. พักรับประทานอาหารว่าง

15.20 – 16.30 น. นำเสนอ และเชื่อมโยงกรอบ แนวคิด หลักการร่าง พ.ร.บ. 4 ฉบับ

16.30 – 18.00 น. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและทำความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย 4 ฉบับ

18.30 – 19.00 น. สรุปการสัมมนาประจำวัน และนัดหมายวันต่อไป

 

วันที่ 23 เมษายน 2557

08.30 – 09.00 น. แนะนำกระบวนการรับฟังความคิดเห็น

บทบาทของสภาเกษตรกรแห่งชาติกับการผลักดันร่าง พ.ร.บ. ๔ ฉบับ

โดย นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ

09.00 – 09.30น แถลงข่าวโดยตัวแทนเครือข่ายภาคประชาชนขับเคลื่อนกฎหมาย 4 ฉบับ

09.30 – 10.30 น. เวทีนำเสนอร่าง พ.ร.บ.

ร่าง พ.ร.บ. ภาษีที่ดินอัตราก้าวหน้า พ.ศ......

โดย ผศ.ดร.ดวงมณี เลาวกุล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและทรัพยากร พ.ศ......โดย ผศ.อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ร่าง พ.ร.บ. ธนาคารที่ดิน พ.ศ......โดย นายโสภณ ชมชาญ ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ดิน

ร่าง พ.ร.บ. กองทุนยุติธรรม พ.ศ......ดร.ไพสิฐ พานิชกุล คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ดำเนินรายการ ดร.วณี ปิ่นประทีป

10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.30 น. แบ่งกลุ่มอภิปรายเสนอความคิดเห็นต่อร่างกฎหมาย 4 ฉบับ

กลุ่มที่ 1 ร่าง พ.ร.บ. ภาษีที่ดินอัตราก้าวหน้า

วิทยากรประจำกลุ่ม ผศ.ดร.ดวงมณี เลาวกุล

ผู้บันทึกประจำกลุ่ม นายจรัส ใหม่ยศ

กลุ่มที่ 2 ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและทรัพยากร

โดย ผศ.อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์

ผู้บันทึกประจำกลุ่ม นายประทีป มีคติธรรม

กลุ่มที่ 3 ร่าง พ.ร.บ. กองทุนธนาคารที่ดิน

โดย นายโสภณ ชมชาญ

ผู้บันทึกประจำกลุ่ม นายประยงค์ ดอกลำไย /นายเลาฟั้ง บัณฑิตเทอดสกุล

กลุ่มที่ 4 ร่าง พ.ร.บ. กองทุนยุติธรรม

โดย นายไพสิฐ พานิชกุล

ผู้บันทึกประจำกลุ่ม นายสุมิตรชัย หัตถสาร

12.30 – 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.30 – 15.00 น. นำเสนอผลการอภิปรายกลุ่มย่อยโดยวิทยากรประจำกลุ่ม

15.00 – 16.00 น. เปิดอภิปรายรับฟังความคิดเห็นผู้เข้าร่วม

16.00 – 16.30 น. สรุปผลและปิดการประชุม

ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร