สมาคมนักกม.สิทธิฯติงกปปส.หยุดคุกคามเสรีภาพสื่อ

Sat, 05/10/2014 - 19:57 -- ประชาธรรม

แถลงการณ์

ขอให้หยุดการกระทำอันเป็นการคุกคามเสรีภาพของสื่อมวลชน

 

ตามที่คณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือ กปปส. ได้ประกาศเคลื่อนขบวนไปยังสื่อมวลชนต่างๆ ประกอบด้วยสถานีโทรทัศน์ ช่อง 3, 5, 7, 9, และ 11 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2557 เพื่อขอความร่วมมือห้ามนำเสนอข่าวของฝ่ายรัฐบาลและขอเกี่ยวสัญญาณหาก กปปส. ต้องการสื่อสารต่อประชาชน นั้น

 

สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน (สนส.) และองค์กรข้างท้ายนี้ เห็นว่าแม้ประชาชนจะมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธตามมาตรา 63 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมีสิทธิเดินขบวนยื่นข้อเรียกร้องต่อรัฐบาล แต่กรณีนี้ เป็นการละเมิดสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนและละเมิดสิทธิและเสรีภาพของสื่อมวลชน ซึ่งเป็นล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่มีความสำคัญในระบอบประชาธิปไตย  ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

 

  1. การปิดกั้นไม่ให้ประชาชนได้รับข้อมูลจากฝ่ายรัฐบาลเป็นการละเมิดสิทธิของประชาชนในการได้รับรู้และเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะ ซึ่งรัฐธรรมนูญ มาตรา 56 ได้บัญญัติรับรองและคุ้มครองไว้ และตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมือง และสิทธิทางการเมือง ข้อ 19 ระบุว่าประชาชนมีเสรีภาพแสวงหา รับและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอย่างอิสระ การที่ กปปส. ประกาศห้ามมิให้สื่อมวลชนนำเสนอข่าวของรัฐบาลจึงเป็นการละเมิดเสรีภาพในการรับข้อมูลข่าวสารของประชาชน  ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ร้ายแรงและไม่อาจยอมรับได้
  2. การใช้กำลังมวลชนกดดันสื่อมวลชนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม  เพื่อให้นำเสนอข้อมูลข่าวสารไปในทิศทางที่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดต้องการ  เป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชน  ซึ่งรัฐธรรมนูญ มาตรา 45 และ 46 ได้บัญญัติรับรองและคุ้มครองไว้  นอกจากนี้สื่อมวลชนยังมีหน้าที่และเสรีภาพในการนำเสนอข่าวสารต่อประชาชน ตามหลักการสากลว่าด้วยจริยธรรมทางวิชาชีพของสื่อมวลชน  (International Principles of Professional Ethics in Journalism) ในการให้ประชาชนรู้ความจริง ทำงานอย่างซื่อสัตย์เพื่อรักษาและรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อสร้างสังคมที่เป็นธรรมผ่านการเผยแพร่ข่าวสารในสังคม

ดังนั้นการที่ กปปส. นำมวลชนเดินทางไปยังสื่อต่างๆ เพื่อเรียกร้องและกดดันไม่ให้นำเสนอข่าวสารของฝ่ายรัฐบาลและให้นำเสนอข่าวสารของฝ่าย กปปส. จึงเป็นการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของสื่อมวลชน  ซึ่งการละเมิดสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนจึงถือเป็นเรื่องร้ายแรงในประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย

 

สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน (สนส.) และองค์ข้างท้าย จึงขอเรียกร้องต่อ กปปส. ให้ยุติการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนและสื่อสารมวลชน โดยให้สื่อมวลชนสามารถเสนอข้อมูลข่าวสารอย่างเสรีตามมาตรฐานวิชาชีพ  เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอย่างอิสระ

 

ด้วยความเคารพในสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน (สนส.)

สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.)

มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม

ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร