เปิดตัวแคมเปญ ยุติการทรมาน และเวทีเสวนา สถานการณ์และแนวทางยุติการทรม�...

Sat, 05/10/2014 - 20:01 -- ประชาธรรม
เปิดตัวแคมเปญ ยุติการทรมาน และเวทีเสวนา สถานการณ์และแนวทางยุติการทรมานในประเทศไทย

โครงการ

เปิดตัวแคมเปญ “ยุติการทรมาน”

และเวทีเสวนา “สถานการณ์และแนวทางยุติการทรมานในประเทศไทย”

วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม 2557 เวลา 13.00-16.30 น.

ณ ห้องเบญจกุล ชั้น 2 ณ โรงแรมรอยัล เบญจา สุขุมวิท ซอย 5 กรุงเทพฯ

ความเป็นมา

                เมื่อ 30 ปีที่แล้ว ในที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งองค์การสหประชาชาติได้มีมติรับรองอนุสัญญาต่อต้านการทรมาน และการประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรม หรือย่ำยีศักดิศรี (Convention against Torture and Other Cruel Inhuman or Degrading Treatment or Punishment หรือ CAT) ที่รัฐต่างๆได้แสดงเจตจำนงที่จะยึดมั่นในพันธะกรณีที่จะเคารพ ปกป้องสิทธิมนุษยชนของประชาชนทุกคนไม่ให้ถูกทรมาน

                ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีของอนุสัญญาฯ เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2550 ซึ่งทำให้ไทยต้องปฎิบัติตามพันธะกรณีที่ได้ให้ไว้ นั่นคือการป้องกันไม่ให้เกิดการทรมาน หรือเมื่อเกิดการทรมานขึ้นแล้วต้องแน่ใจว่ากระบวนการยุติธรรมจะสามารถอำนวยให้นำผู้กระทำความผิดดังกล่าวมาลงโทษอย่างมีประสิทธิภาพ และมีกระบวนการฟื้นฟูและเยียวยาที่เหมาะสมแก่ผู้ที่เสียหายได้

อย่างไรก็ตาม  แม้ว่าประเทศไทยจะเป็นภาคีอนุสัญญา CAT  มานับแต่ปี 2550 แต่ยังไม่เป็นที่รับรู้กันอย่างแพร่หลาย  อีกทั้งยังไม่มีการนำอนุสัญญาฯดังกล่าวมาบังคับใช้ให้เกิดขึ้นจริงเท่าที่ควร  เช่น  การไม่กำหนดให้มีข้อหาหรือฐานความผิดเกี่ยวกับการทรมาน  มาตรการการเยียวยาผู้เสียหายจากการถูกทรมาน  มาตรการการป้องกันการทรมาน  เป็นต้น แม้จะมีการรณรงค์ยุติการทรมานอย่างเข้มข้น แต่การทรมานก็ยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งผู้กระทำความผิด ซึ่งในหลายกรณีเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ ยังไม่ถูกนำตัวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม เนื่องด้วยประเทศไทยยังไม่มีกลไกป้องกันการทรมาน การสืบสวนสอบสวน และการเยียวยาอย่างเป็นระบบ

                แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ได้ทำการรณรงค์เรื่องนี้มาอย่างยาวนาน แต่สถานการณ์การทรมานยังคงมีอยู่และกระจายไปทั่วโลก จึงจำเป็นต้องนำประเด็นนี้มาทำงานรณรงค์อย่างเข้มข้นอีกครั้ง ดังนั้นจึงได้จัดงานเปิดตัวแคมเปญ  “ยุติการทรมาน” พร้อมทั้งมีพูดคุยจากผู้เสียหายและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการทรมาน รวมทั้งตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาร่วมพูดคุยเวทีเสวนา “สถานการณ์และแนวทางยุติการทรมานในประเทศไทย” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม 2557 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องเบญจกุล ชั้น 2 ณ โรงแรมรอยัล เบญจา สุขุมวิท ซอย 5 กรุงเทพฯ  เพื่อเป็นการเน้นย้ำถึงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น และหาแนวทางในการร่วมมือกันของทุกภาคส่วนเพื่อยุติการทรมานไม่ให้เกิดขึ้นในสังคมอีกต่อไป

 

กำหนดการ

เปิดตัวแคมเปญ “ยุติการทรมาน”  

และเวทีเสวนา “สถานการณ์และแนวทางยุติการทรมานในประเทศไทย

วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม 2557 เวลา 13.00-16.30 น.

ณ ห้องเบญจกุล ชั้น 2 ณ โรงแรมรอยัล เบญจา สุขุมวิท ซอย 5 กรุงเทพฯ

13.00 น.                                 ลงทะเบียน

13.30 น.                                 กล่าวเปิดงาน โดย คุณสมชาย หอมลออ

                                                ประธานแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย

                                                นำเสนอสถานการณ์การทรมานทั่วโลก โดย

                                    คุณปริญญา บุญฤทธิ์ฤทัยกุล

                                                ผู้อำนวยการแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย

14.00 น.                                 เวทีเสวนา “สถานการณ์และแนวทางยุติการทรมานในประเทศไทย

                                                คุณสีละ จะแฮ ผู้เสียหายจากการถูกทรมาน

                                            คุณนริศราวัลณ์ แก้วนพรัตน์ ญาติผู้เสียหายจากการถูกทรมาน

                                                นายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

                                    ผู้แทนมูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม *

                                                ดำเนินรายการโดย คุณพรเพ็ญ คงขจรเกียรติ มูลนิธิผสานวัฒนธรรม

16.00 น.                                 เปิดเวทีซักถาม

16.30 น.                                 ปิดการเสวนา

-----จบกิจกรรม----

หมายเหตุ

*วิทยากรอยู่ระหว่างการประสานงาน

**สามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้า BTS ลงสถานีนานา ทางออกที่ 1                           

ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร