สกน.9จังหวัดภาคเหนือเรียกร้องคสช.เร่งแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน

Wed, 12/03/2014 - 19:40 -- ประชาธรรม

วานนี้ 28 ก.ค. 57 สมาขิกสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ(สกน.).9 จังหวัด ประกอบด้วย เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง เชียงราย แพร่ น่าน พะเยา แม่ฮ่องสอนและตาก ได้ยื่นหนังสือผ่านจังหวัดส่งถึงหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และได้ส่งไปรษณียบัตร ถึงหัวหน้าคณะคสช. ด้วย โดยทุกจังหวัดเดินทางไปรวมตัวกันที่ศาลากลางจังหวัด ทุกจังหวัดเมื่อเวลา 10.00 น. ทั้งนี้ในหนังสือและไปรษณียบัตรที่ชาวบ้านเขียนมาเองระบุข้อความว่าให้คสช.ดำเนินการผลักดันปัญหาที่ดิน ที่อยู่อาศัยและการจัดการทรัพยากรธรรมโดยชุมชนให้เป็นวาระเร่งด่วน รายละเอียดดังนี้

1. เร่งรัดสั่งการให้สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน ที่อยู่อาศัย ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดทำโฉนดชุมชน 2553

2. เร่งรัดการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันฯ พร้อมทั้งอนุมัติงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานของสถาบันและอนุมัติโครงการนำร่องธนาคารที่ดินจำนวน 167 ล้านบาท

3. ผลักดันให้เกิดการกระจายการถือครองที่ดินโดยมาตรการจัดเก็บภาษีที่ดินอัตราก้าวหน้าและนำภาษีที่ได้นำไปจัดตั้งธนาคารที่ดินให้คนจน เกษตรกรรายย่อยได้มีโอกาสเข้าถึงที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยอย่างเป็นธรรม

4. ผลักดันกฎหมายรองรับสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดิน ป่าไม้ น้ำ ปลิงทะเล เพื่อกระจายอำนาจในการจักการทรัพยากรไปสู่ชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ

5. ให้บรรจุเนื้อหาว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิชุมชนไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับถาวร เพื่อให้ท้องถิ่นและชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมมีสิทธิในการดูแลรักษา จัดการและใช้ประโยชนจากทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนอย่างสมดุลและยั่งยืน

ทั้งนี้เมื่อได้มีการยื่นหนังสือและส่งไปรษณียบัตรเสร็จ สมาชิกสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือได้เดินทางกลับ จากการรายงานแต่ละจังหวัดพบว่า มีทหารได้ขอข้อมูลเก็บรูปสมาชิก สกน. โดยไม่มีสถานการณ์การขัดขวางแต่อย่างใด.

ข่าวโดย จรัส ใหม่ยศ

ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร