เปิด 5 ทางเลือกโครงข่ายขนส่งสาธารณะเชียงใหม่ ชวนปชช.ร่วมเสนอความคิดเห็น #เชื่อมเชียงใหม่

Mon, 09/12/2016 - 23:53 -- ประชาธรรม

การประชุมในวันนี้ทางโครงการได้นำเสนอ 5 ต้นแบบของโครงข่ายขนส่งสาธารณะที่เหมาะสมกับจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วยโครงข่ายสายหลัก โครงข่ายสายรอง เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนต่าง เพื่อไปปรับปรุงต้นแบบ และเปิดรับฟังความคิดเห็นครั้งที่สาม (เดือนพฤศจิกายน) โดยโครงการฯ จะสิ้นสุดในเดือนธันวาคมนี้ เพื่อเลือกโครงข่ายที่เหมาะสมที่สุด 1 โครงข่าย เสนอให้ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้กำหนดนโยบายให้ข้อเสนอเพิ่มเติม จากนั้นจัดทำแผนระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ศึกษารูปแบบการลงทุน การบริหารจัดการ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และนำเสนอต่อสนข.และส่งให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป สำหรับผู้สนใจสามารถส่งความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ได้ทางเพจเฟซบุ๊ก Chiang Mai Public Transit Master Plan #เชื่อมเชียงใหม่ และติดตามผลการศึกษา การจัดเวทีและกิจกรรมของโครงการฯ ได้ที่ http://www.cm-pmap.com หรือแสดงความคิดผ่านการติดแฮชแท็ก #เชื่อมเชียงใหม่

สำหรับการประชุมรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ เป็นการรับฟังต่อประเด็นโครงข่ายทางเลือกระบบขนส่งสาธารณะ จำนวน 5 โครงข่าย และแนวทางการออกแบบสถานี โดยโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะเมืองเชียงใหม่จะมีรัศมีหลักของเส้นทางอยู่ที่ประมาณ 10 กิโลเมตร เป็นเส้นทางการเดินทางเพื่อเข้ามาทำงานและเรียนในเมืองมากกว่าร้อยกว่า 90 เส้นทางจะผ่านสถานที่ราชการ โรงพยาบาลมหาราช มหาลัยขนาดใหญ่ อย่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยพายัพ โรงเรียนปริ้นส์รอแยลส์ โรงเรียนยุพราช โรงเรียนพระหฤทัย โรงเรียนเรยีนา เป็นต้น ตลอดจนเพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และเชื่อมต่อการสถานที่สำคัญในจังหวัดรวมถึงสถานีขนส่งต่าง ๆ ซึ่งจะแบ่งรูปแบบการเดินทางออกเป็น 3 ลักษณะ ประกอบด้วย โครงข่ายใต้ดิน โครงข่ายรถไฟฟ้าชานเมือง และโครงข่ายบนดิน ซึ่งการเสนอโครงข่ายในครั้งนี้มีทั้งหมดด้วยกัน 5 โครงข่ายเพื่อคัดเลือกให้เหลือ 3 โครงข่าย และจะนำความคิดเห็นของชาวเชียงใหม่ไปเป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกให้เหลือโครงข่ายที่ดีที่สุด 1 โครงข่ายในงานสัมมนาครั้งต่อไป โดยโครงข่ายทั้ง 5 โครงข่ายนี้จะใช้ระบบขนส่งสาธารณะหลัก ดังนี้

โครงข่ายทางเลือกที่ 1

โครงข่ายใต้ดิน 3 สาย

โครงข่ายรถไฟชานเมือง 1 สาย

ระยะทาง : ประมาณ 11-12 กิโลเมตร

ข้อดี : ไม่มีผลกระทบต่อผู้ใช้รถและถนนน้อยมาก

ข้อเสีย : ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างสูงและใช้เวลานาน  อาจจะมีการเวนคืนพื้นที่ส่วนบริเวณพื้นที่ ที่เป็นสถานีบางแห่ง

 

โครงข่ายทางเลือกที่ 2 (อันดับที่ 1)

โครงข่ายใต้ดิน 3 สาย

โครงข่ายรถไฟชานเมือง 1 สาย

ระยะทาง : ประมาณ 11-14 กิโลเมตร

ข้อดี : ไม่มีผลกระทบต่อผู้ใช้รถและถนนน้อยมาก

ข้อเสีย : ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างสูงและใช้เวลานาน  อาจจะมีการเวนคืนพื้นที่ส่วนบริเวณพื้นที่ ที่เป็นสถานีบางแห่ง

 

โครงข่ายทางเลือกที่ 3 (อันดับที่2)

โครงข่ายใต้ดิน 3 สาย

โครงข่ายรถไฟชานเมือง 1 สาย

ระยะทาง : ประมาณ 10-14 กิโลเมตร

ข้อดี : ไม่มีผลกระทบต่อผู้ใช้รถและถนนน้อยมาก

ข้อเสีย : ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างสูงและใช้เวลานาน  อาจจะมีการเวนคืนพื้นที่ส่วนบริเวณพื้นที่ ที่เป็นสถานีบางแห่ง

หมายเหตุ : ไม่ผ่านเมืองเก่า

 

โครงข่ายทางเลือกที่ 4 (อันดับที่3)

โครงข่ายบนดิน 5 สาย

โครงข่ายรถไฟชานเมือง 1 สาย

ระยะทาง : ประมาณ 8-18 กิโลเมตร

ข้อดี : ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างน้อยและใช้เวลาไม่นาน

ข้อเสีย : ควบคุมเวลาในการเดินทางยาก  เพราะต้องผ่านตัวเมืองซึ่งเป็นเขตที่มีการใช้รถใช้ถนนเยอะ

หมายเหตุ : ผ่านประตูช้างเผือก 1 สายเพื่อลดเวลาในการเดินทาง

 

โครงข่ายทางเลือกที่ 5

โครงข่ายบนดิน 4 สาย

โครงข่ายใต้ดิน 1 สาย

โครงข่ายรถไฟฟ้าชานเมือง 1 สาย

ระยะทาง : ประมาณ 8-18 กิโลเมตร

ข้อดี : ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างน้อยและใช้เวลาไม่นาน  เน้นการเชื่อมต่อกับสถานีขนส่งต่าง ๆ

ข้อเสีย : ควบคุมเวลาในการเดินทางยาก  เพราะต้องผ่านตัวเมืองซึ่งเป็นเขตที่มีการใช้รถใช้ถนนเยอะ

 

นอกจากนี้โครงข่ายหลักทั้ง 5 โครงข่ายนี้จะใช้ระบบขนส่งสาธารณะหลักในการดำเนินการ แล้วยังใช้ระบบขนส่งสาธารณะรองและระบบขนส่งสาธารณะเสริม เพื่อให้ความสะดวกสบายนี้สามารถเข้าถึงได้ทุกพื้นที่อีกด้วย ระบบขนส่งสาธารณะรอง คือ โครงข่ายบนดิน 7 สายที่มีปลายทางจากเส้นทางนอกเมือง ได้แก่ อ.แม่ริม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ.สันทราย อ.ดอยสะเก็ด อ.สันกำแพง อ.สารภีและอ.หางดง แล้วเชื่อมต่อกับเส้นทางระบบขนส่งสาธารณะสายหลักบริเวณวงแหวนรอบสอง ซึ่งจะมีจุดจอดรถยนต์ที่สะดวกต่อการเดินทางมาเพื่อใช้บริการขนส่งเพราะสถานีของในพื้นที่ บริเวณระหว่างช่วงวงแหวนรอบสองถึงรอบสามและห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่

ส่วนระบบขนส่งสาธารณะเสริม คือ โครงข่ายบนดินในระบบขนส่งสาธารณะเสริมนี้เบื้องต้นจัดให้วิ่งบนถนนสายหลักภายในวงแหวนรอบสอง เพื่อลดปัญหารถติดในเมืองเพราะโครงข่ายบนดินมีจำนวนรถขนส่งสาธารณะบางชนิด มากเกินจนทำให้ปัญหาจารจรติดขัดบางจุดในพื้นที่ในเมือง จึงมีการส่งเสริมให้โครงข่ายบนดินที่เป็นปัญหานี้วิ่งในเส้นทางที่สะดวกในการรับส่งผู้โดยสารและมีจำนวนผู้โดยสารที่มาใช้บริการแน่นอน  ผู้โดยสารเองก็จะมีความสะดวกในการเดินทางเพื่อไประบบขนส่งหลักมากขึ้นและลดจำนวนใช้รถส่วนตัวบนท้องถนน

อนึ่ง เป้าหมายการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะสำหรับเมืองเชียงใหม่ มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วและประสิทธิภาพในการเดินทาง เพิ่มศักยภาพการเชื่อมต่อการเดินทาง พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะที่คุ้มค่าในการลงทุน เสริมสร้างให้มีระบบขนส่งสาธารณะที่ปลอดภัยต่อผู้คนเดินทางทุกประเภท พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะที่ยั่งยืนให้สอดคล้องกับสังคมและวัฒนธรรม และสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการกระจายความเจริญของเมือง ระหว่างนี้ผู้สนใจสามารถเข้าไปร่วมแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ เกี่ยวกับการศึกษา ผลการศึกษาในขั้นต้นได้ทางตามช่องทางต่าง ๆ ที่ปรากฏในช่วงต้นของรายงานชิ้นนี้ได้.

ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร