เครือข่ายแรงงานภาคเหนือเดินขบวนรณรงค์วันกรรมกรสากล

Sun, 04/30/2017 - 04:35 -- ประชาธรรม

วันนี้ 30 เม.ย. เวลา 17:00 น.โดยประมาณ เครือข่ายเเรงงานภาคเหนือ เดินขบวนรณรงค์เพื่อสร้างความเข้าใจกับสังคม จากลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ถึงสวนสาธารณะหนองบวกหาด แก่ประชาชนจังหวัดเชียงใหม่และสาธารณะ พร้อมออกส่งสาสน์ถึงสาธารณะด้วยวันที่ 1 พฤษภาคม ของทุกปีเป็น "วันกรรมกรสากล" ซึ่งเป็นวันที่คนทำงานทั่วโลกได้รำลึกถึงการต่อสู้ของคนทำงานในทุกสาขาอาชีพ สิทธิอันชอบธรรมที่คนทำงานสมควรได้รับในฐานะมนุษย์ที่มีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกับประชาชนกลุ่มอื่น ๆ ในฐานที่คนทำงานเป็นส่วนสำคัญหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ก้าวไปข้างหน้าและทัดเทียมกับนานาประเทศ

โดยตลอดทั้งวันนี้เครือข่ายแรงงานภาคเหนือได้จัดเวทีวิชาการ และหารือเพื่อประมวลสถานการณ์แรงงาน และจัดทำข้อเสนอต่อสาธารณะที่ห้องประชุมสถานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทั้งนี้ เครือข่ายแรงงานภาคเหนือ ซึ่งประกอบด้วย องค์กรที่ทำงานด้านส่งเสริมสิทธิด้านแรงงานกว่า 15 องค์กร นักวิชาการจากสถาบันการศึกษาในจ.เชียงใหม่ และตัวแทนคนทำงานทุกสาขาอาชีพในพื้นที่ ได้ประเมินและพิจารณาถึงสถานการณ์ด้านแรงงานภายในพื้นที่ภาคเหนือ พบว่า แรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ของภาคเหนือยังคงมีปัญหาและอุปสรรคในการจัดตั้งสหภาพแรงงาน และไม่มีส่วนร่วมในคณะกรรมการไตรภาคีชุดต่าง ๆ 

สำหรับคนทำงานบ้านและคนทำงานในภาคเกษตรกรรมไม่สามารถเข้าสู่ระบบประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน รวมถึงไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายคุ้มครองแรงาน เช่น เรื่องค่าจ้างขั้นต่ำ วันหยุดที่ได้รับ วันลา เป็นต้น

ส่วนแรงงานข้ามชาติส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับสิทธิแฉกเช่นแรงงานทั่วไปตามที่กฎหมายคุ้มครองแรงงานกำหนด เช่น ค่าจ้างตามอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ เวลาทำงาน วันทำงาน วันหยุดที่ได้รับ ค่าจ้าง วันลาต่าง ๆ การทำงานล่วงเวลา การทำงานในวันหยุด เป็นต้น และเข้าไม่ถึงระบบประกันสังคม เนื่องจากมีข้อจำกัดเรื่องอาชีพ และเอกสารที่ใช้ในการขึ้นทะเบียนและที่สำคัญนายจ้างไม่ได้นำลูกจ้างไปขึ้นทะเบียนประกันสังคม และคนงานส่วนที่เข้าสู่ระบบประกันสังคมก็ยังมีปัญหาการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ เช่น การใช้สิทธิเบิกเงินสงเคราะห์บุตร และกรณีการรับเงินบำเหน็จชราภาพ นอกจากนี้แรงงานข้ามยังถูกจำกัดสิทธิเสรีภาพในการเดินทาง และถูกเรียกรับผลประโยชน์ ตลอดจนมีการเลือกปฏิบัติในการจ่ายค่าจ้างระหว่างแรงงานหญิงและแรงงานชาย

อนึ่ง การรณรงค์ในครั้งนี้เครือข่ายแรงงานภาคเหนือได้นำข้อเสนอที่ยื่นต่อรัฐบาลในปีที่ผ่าน บรรจุลงในแถลงการณ์ด้วย ได้แก่

หนึ่ง มีนโยบายในการส่งเสริมการรวมกลุ่มและการเจรจาต่อรอง ตลอดจนรับรองอนุสัญญาไอแอลโอฉบับที่ 87 และ 98

สอง มีนโยบายส่งเสริมสิทธิของคนทำงานบ้าน และรับรองอนุสัญญาไอแอลโอฉบับที่ 189

สาม ขยายประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนให้ครอบคลุมคนทำงานที่ทำงานในทุกสาขาอาชีอย่างเท่าเทียม

สี่ กำหนดมาตรการเพื่อให้คนทำงานในทุกสาขาอาชีพ ได้เข้าถึงการคุ้มครองจากกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงานทุกฉบับ อย่างเท่าเทียมและทั่วถึงและไม่มีการเลือกปฏิบัติ

ห้า มีนโยบายให้แรงงานข้ามชาติสามารถเดินทางได้โดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องเขตพื้นที่หรือเขตจังหวัด

 

ชมภาพกิจกรรมของการเดินขบวนรณรงค์

ส่วนข้อเสนอปีนี้ เครือข่ายแรงงานภาคเหนือเตรียมยื่นต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ในวันพรุ่งนี้ 1 พ.ค. ซึ่งเป็นวันกรรมกรสากล โดยจะจัดกิจกรรมเดินรณรงค์จากประตูทางเข้าหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ และเปิดแถลงข่าว  ณ. ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เวลา 14:00 น.

ผู้สนใจสามารถติดตามความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ของเครือข่ายแรงงานภาคเหนือได้ทางเพจ https://www.facebook.com/เครือข่ายแรงงานภาคเหนือ-580937148732328/

ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร