18 ธ.ค.วันแรงงานข้ามชาติสากล เครือข่ายแรงงานเหนือยื่นข้อเสนอสางปมพ.ร.ก.บริหารจัดการคนต่างด้าวฯ

Sun, 12/17/2017 - 21:29 -- ประชาธรรม

เนื่องในวันแรงงานข้ามชาติสากล ซึ่งตรงกับวันที่ 18 ธ.ค.ของทุกปี โดยองค์การสหประชาชาติได้กำหนดขึ้นเพื่อให้ประเทศ สมาชิกคำนึงถึงการปกป้องสิทธิแรงงานข้ามชาติให้พ้นจากถูก เอารัดเอาเปรียบ สำหรับจังหวัดเชียงใหม่ วันนี้ 18 ธ.ค. 2560 ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เวลา 10:30 น.เครือข่ายแรงงานภาคเหนือ ประกอบด้วยเครือข่ายแรงงานทั้งในและนอกระบบ รวมถึงแรงงานข้ามชาติ ได้จัดขบวนเดินรณรงค์เพื่อยื่นหนังสือข้อเสนอต่อรัฐบาลไทยและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยเฉพาะปัญหาจากการบังคับใช้ พ.ร.ก.บริหารจัดการคนต่างด้าว ฯ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 มิ.ย. 2560 เป็นต้นมา

 

สำหรับข้อเสนอในปี 2560 นี้ เครือข่ายแรงงานภาคเหนือซึ่งประกอบด้วยองค์กรที่ทำงานส่งเสริมสิทธิด้านแรงงานกว่า 15 องค์กร นักวิชาการจากสถาบันการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่และตัวแทนคนงานในพื้นที่ ได้จัดประชุมร่วมกันในวันที่ 17 ธ.ค. 2560 เพื่อประเมินสถานการณ์ด้านแรงงานข้ามชาติในพื้นที่ภาคเหนือ พบว่ายังมีปัญหาการละเมิดสิทธิแรงงานและการเข้าถึงสิทธิตามที่กฎหมายคุ้มครองแรงงานกำหนด เช่น แรงงานข้ามชาติส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับค่าจ้างตามอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ เวลาทำงาน วันทำงาน วันหยุด วันลาต่าง ๆ การทำงานล่วงเวลา การทำงานในวันหยุดยังไม่รับสิทธิตามที่กฎหมายกำหนด และมีปัญหาด้านสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน การเข้าไม่ถึงระบบประกันสังคม เนื่องจากนายจ้างไม่ได้นำลูกจ้างขึ้นทะเบียนประกันสังคม นอกจากนี้ยังพบว่าแรงงานข้ามชาติมีปัญหาในการรายงานตัว 90 วันและการต่อวีซ่าที่ใช้เวลานาน มีขั้นตอนและเอกสารยุ่งยาก

ข้อเสนอต่อรัฐบาลไทย

 1. รัฐบาลไทยต้องดำเนินการให้แรงงานข้ามชาติได้ค่าจ้างขั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนดภายในปี 2561 โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศและลักษณะงานที่ทำ
 2. รัฐบาลไทยต้องมีนโยบาย ระเบียบการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและไม่เปลี่ยนแปลงบ่อย โดยต้องมีขั้นตอนที่กระชับสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
  1. การขึ้นทะเบียนแรงงานและการขอใบอนุญาตทำงาน
  2. การตรวจลงตราวีซ่าและการรายงานตัว ที่สามารถรายงานตัวกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้ทุกพื้นที่
 3. ขอให้รัฐบาลไทยกำหนดนโยบายให้มีการขยายอายุการทำงานของแรงงานข้ามชาติเป็น 60 ปี และขึ้นทะเบียนผู้ติดตามให้กับแรงงานข้ามชาติที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไปที่ไม่สามารถทำงานได้และไม่สามารถกลับประเทศต้นทางได้
 4. ขอให้รัฐบาลไทยแก้ไขกฎระเบียบการซื้อบัตรประกันสุขภาพของผู้ติดตามที่มีอายุตั้งแต่ 7-18 ปี ให้ซื้อบัตรประกันสุขภาพสุขภาพได้ในราคาเท่ากับผู้ติดตามที่เป็นเด็ก
 5. ขอให้รัฐบาลไทยกำหนดระเบียบให้แรงงานข้ามชาติสามารถบอกเลิกสัญญาจ้างงานได้ตามระยะเวลาที่กฎหมายคุ้มครองแรงงานกำหนด โดยไม่ต้องให้นายจ้างเดิมมาแจ้งออก และขยายระยะเวลาในการหานายจ้างใหม่เป็นเวลา 30 วัน
 6. ขอให้รัฐบาลไทยเร่งออกกฎกระทรวงที่กำหนดให้แรงงานทุกคน ทุกอาชีพเข้าสู่ระบบประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนอย่างเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติและมีแนวทางในการตรวจสอบ ติดตามนายจ้างให้ดำเนินการขึ้นทะเบียนประกันสังคมให้กับลูกจ้างตามที่กฎหมายกำหนด
 7. ขอให้รัฐบาลไทยกำหนดนโยบายให้แรงงานข้ามชาติที่ถือพาสปอร์ตทุกประเภทที่ยังไม่หมดอายุสามารถต่อวีซ่าทำงานได้
 8. รัฐบาลไทยต้องไม่ใช้นโยบายการจัดโซนนิ่งกับแรงงานข้ามชาติในทุกระดับและทุกหน่วยงาน
 9. ขอให้รัฐบาลไทยแก้ไขพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว ให้แรงงานข้ามชาติทำงานได้ทุกอาชีพตามความสามารถของตน
 10. ขอให้รัฐบาลไทยจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแรงงานข้ามชาติมากขึ้นอในภาษาที่แรงงานข้ามชาติสามารถเข้าใจได้โดยง่าย
 11. ขอให้รัฐบาลไทยกำหนดนโยบายให้เจ้าหน้าที่รัฐทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับแรงงานข้ามชาติ ต้องให้บริการแก่แรงงานข้ามชาติด้วยความรวดเร็วและเป็นมิตร
 12. ขอให้รัฐบาลไทยรับรองอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 87 ว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคมและการคุ้มครองสิทธิในการรวมตัว ฉบับที่ 98 สิทธิในการรวมตัวและการเจรจาต่อรอง และฉบับที่ 189 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าสำหรับลูกจ้างทำงานบ้าน
 13. ขอให้รัฐบาลไทยกำหนดให้พนักงานบริการ ผู้รับใช้ในบ้าน แรงงานนอกระบบ แรงงานในภาคเกษตรที่ไม่มีการจ้างงานกันตลอดทั้งปี เป็นอาชีพที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงานทุกฉบับ

 

ข้อเสนอต่อรัฐบาลสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
 

 1. ขอให้สถานทูตและสถานกงสุลสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ประจำประเทศไทย เพิ่มเติมบุคลากรในการให้ความช่วยเหลือเรื่องเอกสารต่าง ๆ กับแรงงาน
 2. ให้รัฐบาลสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ มีนโยบายให้แรงงานชาวเมียนมาร์ที่ทำงานในประเทศไทยสามารถต่อบัตรประชาชนที่สถานทูตฯ หรือสถานกงสุลสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ในประเทศไทย

อนึ่ง ภายหลังจากการยื่นหนังสือข้อเรียกร้องต่อผู้แทนหน่วยงานกระทรวงแรงงาน ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เครือข่ายแรงงานภาคเหนือยังได้เดินทางไปยื่นต่อผู้แทนรัฐบาลสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ณ สถานกงสุลฯ ประจำจังหวัดเชียงใหม่ด้วย

เครือข่ายแรงงานภาคเหนือ ประกอบด้วย มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรู้ของแรงงานกลุ่มชาติพันธุ์ มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา มูลนิธิส่งเสริมโอกาสผู้หญิง มูลนิธิ MPLUS  เครือข่ายปฏิบัติการผู้หญิงไทใหญ่ กลุ่มพลังเยาวชนไทใหญ่ สหพันธ์คนงานข้ามชาติ กลุ่มแรงงานสามัคคี สมาคมส่งเสริมสิทธิแรงงาน สหภาพแรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอและตัดเย็บเสื้อผ้าสัมพันธ์ สหภาพแรงงานอัญมณีและเครื่องประดับสัมพันธ์ ละครชุมชนกั๊บไฟ เครือข่ายการย้ายถิ่นในอนุภาคลุ่มน้ำโขง กลุ่มแรงงานนอกระบบสันกำแพง มูลนิธิการศึกษาประกายแสง.

ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร