เปิดผลสำรวจแกนนำผู้สูงอายุเชียงใหม่ ใช้สื่อ-ทันสารหรือไม่อย่างไรในระบบการสื่อสารดิจิทัล

Mon, 05/14/2018 - 10:22 -- ประชาธรรม

มูลนิธิสื่อประชาธรรม ภายใต้โครงการพัฒนากระบวนการสื่อสารเพื่อสิทธิพลเมืองของผู้สูงวัยในสังคมผู้สูงอายุ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้จัดเวทีประชุมกลุ่มย่อยเครือข่ายในประเด็นที่เกี่ยวกับผู้สูงวัย และการสื่อสารกับผู้สื่อวัย ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2560 – กุมภาพันธ์2561เนื้อหาของการพูดคุยในการสนทนากลุ่มย่อยกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับงานผู้สูงอายุและเครือข่าย ได้นำเสนอไปบ้างแล้ว ทางเว็บไซต์ เพจประชาธรรม และยูทูบ 

ระดมความเห็นทำสื่อในสังคมผู้สูงวัย

นอกเหนือจากการสนทนากลุ่มย่อย รวมการสัมภาษณ์แล้ว โครงการฯ ยังได้จัดเก็บแบบสอบถามการรู้เท่าทันสื่อสารในยุคดิจิทัลกับสังคมผู้สูงวัยจำนวน40ชุด เพื่อนำมาประมวลผลร่วมกับการสนทนากลุ่ม และนำมาประกอบออกแบบเนื้อหาการอบรมเชิงปฏิบัติการรู้เท่าทันสื่อของกลุ่มเป้าหมายผู้สูงวัยในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ ซึ่งจะจัดขึ้นในปลายเดือนพฤษภาคมที่จะนี้ 

สำหรับผลของแบบสอบถามเบื้องต้นที่มีประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้ 

 

Made with Flourish

ผู้สูงอายุในพื้นที่ จ.เชียงใหม่เปิดรับข้อมูลข่าวสารจากสื่อกระแสหลัก ผ่านทางโทรทัศน์ และวิทยุ เป็นหลัก โดยส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้น รองลงมา คือ เพื่อความผ่อนคลาย ความบันเทิง ความสนุกสนานตื่นเต้น และเพื่อแสวงหาความรู้ตามลำดับ ขณะที่เมื่อถามถึงความถี่ของการเปิดรับสื่อสมัยใหม่ ไม่ว่าจะผ่านแอปพลิเคชัน หรือผ่านทางช่องทางออนไลน์ หรือเครือข่ายสังคมออนไลน์ต่าง ๆ พบว่า กลุ่มตัวอย่างเกินกว่าร้อยละ 50 ใช้ไลน์ เฟซบุ๊กเป็นประจำทุกวัน รองลงมา คือ กูเกิล และอีเมล์ สอดคล้องกับงานศึกษาของปิยวัฒน์ เกตุวงศา และศุทธิกา ชวนวัน, 2559) ระบุว่า ในปี 2554 มีผู้สูงอายุเพียงร้อยละ 0.1 เท่านั้นที่ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ แต่ในปี 2557พบว่ามีการเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 2.1 ซึ่งเมื่อเทียบสัดส่วนการเปลี่ยนแปลงการเพิ่มขึ้นร้อยละของการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ กลุ่มผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นสูงสุดร้อยละ 95 ขณะที่วัยทำงานและวัยเด็ก เพิ่มขึ้นร้อยละ 83 และ 81 ตามลำดับ

ในแง่จำนวนระยะเวลาที่เปิดรับสื่อในแต่ละวัน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้เวลาในการอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ และอ่านหนังสือทั่วไป น้อยกว่า 1ชั่วโมง ดูโทรทัศน์และฟังวิทยุจากเครื่องรับทั่วไปเฉลี่ย1-3 ชั่วโมง ขณะที่ในกลุ่มที่ใช้อินเทอร์เน็ตมีการใช้งานเฉลี่ยวันละ3-5 ชั่วโมง เป็นต้น ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่า ผู้สูงวัยมีการใช้เปิดรับสื่อที่หลากหลาย อย่างไรก็ตาม เมื่อสอบถามถึงวัตถุประสงค์ของการใช้งานสื่อสมัยใหม่ ผู้ตอบแบบสอบถามใช้เพื่อติดตามเหตุการณ์ข่าวสารความเคลื่อนไหวจากสื่อสมัยใหม่ รองลงมาเป็นการแสวงหาความรู้ ข้อแนะนำต่าง ๆ ที่อยากรู้จักจากสื่อสมัยใหม่ ตามด้วยเพื่อติดตามสิ่งแปลก ๆ ใหม่ ๆ ที่ไม่เคยรู้จากสื่อสมัยใหม่ และติดต่อสื่อสารพูดคุยเกี่ยวเรื่องการทำงานต่าง ๆ เป็นต้น ขณะที่การใช้สื่อใหม่เพื่อเป็นช่องทางการติดต่อแลกเปลี่ยนหรือซื้อขายสินค้านั้นยังมีเพียง5 ราย

จากการสัมภาษณ์ผู้สูงวัย ในเขตพื้นที่ อ.เมืองเชียงใหม่ พบว่า ผู้สูงอายุใช้ไลน์เป็นช่องทางในการประสานงาน หรือแพร่กระจายข้อมูลข่าวสาร ขณะที่มีบางรายที่มีฐานะการเงินดี เริ่มมีการซื้อขายของออนไลน์ เช่น ประมูลของจากอีเบย์หรือดำเนินธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งอาจมีความเสี่ยงในการถูกหลอก หรือได้สินค้าที่ไม่ตรงตามที่โฆษณาประชาสัมพันธ์ไว้เป็นต้น (สัมภาษณ์, 29 มกราคม 2561) 

ด้วยเหตุนี้ การออกแบบหรือการส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อหรือการสร้างตัวบ่งชี้ทางพฤติกรรมในประชากรผู้สูงอายุจึงต้องมีความจำเป็นต้องเคลื่อนเข้าสู่การรู้เท่าทันสื่อและข้อมูลข่าวสารดิจิทัล โดยอาจจำแนกพื้นฐานความรู้การศึกษา ช่วงอายุ และฐานะทางเศรษฐกิจ ไม่สามารถเหมารวมผู้สูงอายุเป็นกลุ่มก้อนเดียวกันทั้งหมด หรือเหมารวมอย่างง่าย ๆ ว่าผู้สูงวัยมักจะเป็นเหยื่อ ไม่ทันสื่อสมัยใหม่ หรือใช้ไลน์เพื่อส่งรูปภาพ “สวัสดีวัน...” ดังที่ปรากฏตามพื้นที่การสื่อสารต่าง ๆ หากจำเป็นต้องมีการศึกษาลึกลงไปเพื่อทำความเข้าใจเชิงพฤติกรรมการสื่อสารเชิงลึกต่อไป

สำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการของโครงการมุ่งหวังให้เกิดการรู้เท่าทันสื่อภายใต้แนวคิด รู้ทัน รู้ธรรม รู้ทำ และส่งเสริมให้ผู้สูงวัยมีบทบาทในฐานะพลเมืองสำคัญของชุมชนท้องถิ่น ชุมชนเมือง และความเป็นพลเมืองโลก หรือกล่าวในอีกทางหนึ่ง คือ การส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความสามารถหรือมีสมรรถนะใน4ด้านได้แก่ 

  • การเข้าถึงสื่อสารสนเทศและใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย
  • การวิเคราะห์ วิพากษ์ และประเมินสื่อสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล
  • การสร้างสรรค์เนื้อหาและข้อมูลสารสนเทศ
  • การประยุกต์ใช้และสร้างการเปลี่ยนแปลง

ข้อเสนอแนะต่อไป ควรมีการออกแบบการเก็บข้อมูลที่ให้ความสำคัญกับช่วงอายุ โดยเฉพาะประชากรกลุ่มผู้สูงวัย ซึ่งปกติจะนับที่เกิน 60 ปีขึ้นไป แต่ข้อค้นพบระหว่างการดำเนินโครงการและการเก็บข้อมูลชุดนี้ ทำให้ทราบถึงความแตกต่างทางอายุของกลุ่มผู้สูงอายุนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการออกแบบการเรียนรู้ การเท่าทันสื่อ

ภาคผนวก ผลการสำรวจคำถามที่เกี่ยวข้องกับการรู้เท่าทันสื่อ

“การสื่อสาร” ในความหมายที่แท้จริงน่าจะหมายถึงข้อใด

ตัวเลือก

จำนวน

ร้อยละ

เป็นการส่งหรือถ่ายทอดข่าวสารให้ไปถึงบุคคลหรือเป้าหมายที่ต้องการ

11

27.5

เป็นการรับข่าวสารจากบุคคลจากสื่อหรือจากแหล่งต่าง ๆ

7

17.5

เป็นการแลกเปลี่ยน หรือการสร้างความเห็น ความเข้าใจซึ่งกันและกันในเรื่องต่าง ๆ

22

55.0

ในการรับรู้ข้อมูลจากบุคคลหรือแหล่งต่าง ๆ ท่านมักพิจารณาข่าวสารนั้นอย่างไร

ตัวเลือก

จำนวน

ร้อยละ

ดูว่าเป็นข่าวสารข้อมูลจากบุคคลหรือแหล่งข้อมูลที่มีชื่อเสียงหรือท่านรู้สึกนิยมชมชอบ โดยไม่จำเป็นต้องพิจารณาดูว่าเนื้อหาที่สื่อสารนั้นเป็นอย่างไร

3

7.5

พิจารณารับรู้ข่าวสาร ข้อมูลจากบุคคลหรือสื่อ หรือแหล่งสารที่หลากหลาย เพื่อเปรียบเทียบก่อนตัดสินใจเชื่อหรือนำมาใช้

32

80.0

มักจะรับรู้และตัดสินใจ เชื่อหรือไม่เชื่อข่าวสารที่ได้รับนั้นทันที

5

12.5

ในการเปิดรับสื่อ ท่านมักจะติดตามข่าวสารจากสื่อประเภทใด

ตัวเลือก

จำนวน

ร้อยละ

สื่อที่มีแนวความคิดเห็นตรงกับท่าน

2

5.0

สื่อที่นำเสนอได้น่าสนใจ มีคนติดตามมาก

5

12.5

สื่อที่เน้นนำเสนอโดยใช้ข้อมูล หลักฐานและเหตุผล

33

82.5

สื่อในเมืองไทย สื่อประเภทใดที่มักรายงานข้อมูลข่าวสาร และความเห็นอย่างเป็นอิสระ โดยไม่มีอิทธิพลทางการเมืองและทางธุรกิจ เข้ามาเกี่ยวข้อง

ตัวเลือก

จำนวน

ร้อยละ

สื่อหนังสือพิมพ์ที่เอกชนเป็นเจ้าของมีความเป็นอิสระหรือปลอดอิทธิพลจากรัฐ

4

10.0

สื่อสังคมออนไลน์ที่ใครก็ได้ใช้ได้เป็นอิสระไร้อิทธิพลหรืออคติจากคนทำข่าวหรือคนรายงานข่าว

10

25.0

ไม่มีสื่อใดเลย ที่จะเป็นอิสระหรือปลอดจากอิทธิพลโดยสิ้นเชิง

26

65.0

เนื้อหาในรายการข่าวและการเล่าข่าวทางโทรทัศน์ ที่นำเสนอข้อมูลแนะนำตัวสินค้าหรือแนะนำบริการ และกิจการองค์กร ในลักษณะส่งเสริมการบริโภค มักจัดเป็นเนื้อหาประเภทใดในสื่อ

ตัวเลือก

จำนวน

ร้อยละ

เป็นเนื้อหาข่าวทั่วไปที่ไม่ใช่การโฆษณา เพราะไม่ได้อยู่ใน “ช่วงเวลาการโฆษณา” ของสื่อ

5

12.5

เป็นเนื้อหาที่ไม่ใช่การโฆษณาเพราะเป็นเนื้อหาในส่วนรายการข่าว รายการเล่าข่าว ของสื่อตามปกติ

7

17.5

เป็นเนื้อหาที่ถือว่าเป็นโฆษณา เพราะเป็นโฆษณาแทรกหรือแฝงอยู่ในรายการ ซึ่งผู้ดูทีวีมักแยกไม่ออกว่าเป็นข่าวปกติ หรือเป็นโฆษณาที่มีการจ่ายเงินซื้อเวลา

28

70.0

ท่านอาจพบบทความหรือสารคดีหรือแม้แต่ข่าวในสื่อ วารสาร นิตยสาร หรือหนังสือพิมพ์ ที่มีเนื้อหาแนะนำหรือส่งเสริมการขายสินค้า แต่ไม่ได้ระบุว่าเป็นโฆษณาหรือไม่ได้อยู่ในพื้นที่โฆษณา ท่านคิดว่าบทความหรือสารคดีนี้เป็นข้อเขียนประเภทใด

ตัวเลือก

จำนวน

ร้อยละ

บทความทั่วไป

7

17.5

สารคดีในลักษณะรายงานพิเศษ

5

12.5

โฆษณาแฝง

28

70.0

เนื้อหาที่ท่านเปิดรับในสื่อโดยเฉพาะในรายงานข่าวต่าง ๆ ท่านคิดว่าเป็นเนื้อหานำเสนอความจริงลักษณะใด

ตัวเลือก

จำนวน

ร้อยละ

สะท้อนความจริงที่แท้จริงทั้งหมดที่เกิดขึ้นตามหลักการรายงานข่าว

8

20.0

เป็นความจริงที่ผ่านการเลือกสรรและปรับแต่งทำให้อาจเบี่ยงเบนความจริงในการนำเสนอได้บ้าง

15

37.5

เป็นความจริงตามคำกล่าวที่ว่า “สื่อ คือ กระจกสะท้อนสังคม”

17

42.5

ข้อมูลประเภทใดในสื่อต่อไปนี้ท่านคิดว่ามีความเชื่อถือได้เพราะเน้นเสนอข้อเท็จจริงเป็นหลักมากกว่า ความคิดเห็นหรือโน้มน้าวใจ

ตัวเลือก

จำนวน

ร้อยละ

บทความ หรือคอลัมน์ความคิดเห็น

17

42.5

โฆษณา

2

5.0

รายงานข่าว

21

52.5

เราสามารถจะสื่อสารเนื้อหาเรื่องใด ๆ ก็ได้ผ่านสื่อสมัยใหม่ ๆ ที่มีความเป็นอิสระ ความสะดวก ความรวดเร็วทันใจในปัจจุบัน เช่น ส่งข้อความสั้นทางโทรศัพท์ ส่งข้อความ ภาพหรือคลิปภาพทางสื่อสังคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก อินสตราแกรม ไลน์ ฯลฯ เพราะเห็นว่า

ตัวเลือก

จำนวน

ร้อยละ

เป็นพื้นที่ส่วนบุคคลเสมือนที่บ้านหรือในหมู่เพื่อนที่รู้จักพูดอะไรก็ได้

3

7.5

เป็นพื้นที่สาธารณะในยุคดิจิทัลที่ไม่มีขีดจำกัดเรื่องกาละเทศะ

2

5.0

เป็นพื้นที่ที่อาจเป็นได้ทั้งส่วนตัวและพื้นที่สาธารณะจึงต้องรู้จักกาละเทศะในการใช้

35

87.5

ปกติในการติดตามข่าวสารประจำวันท่านมักรับรู้ข่าวสารโดย

ตัวเลือก

จำนวน

ร้อยละ

มักอ่านเฉพาะพาดหัวข่าวในหน้าแรกของหนังสือพิมพ์เท่านั้น

5

12.5

มักฟังเรื่องราวข่าวสารจากการบอกเล่าของบุคคลอื่นเป็นหลัก

2

5.0

อ่านฟังหรือดูข่าวจากหลาย ๆ แหล่ง หลาย ๆ สื่อ

33

82.5

 

เปรียบเทียบกับคนอื่น ๆ ท่านคิดว่าท่านใช้สื่อเทคโนโลยีใหม่ ๆ โดยตระหนักถึงคุณและโทษของการใช้ในการสื่อสารในเรื่องต่าง ๆ เพียงใด

ตัวเลือก

จำนวน

ร้อยละ

มักจะใช้อย่างพิจารณาตั้งข้อสงสัยเสมอ

28

70.0

มักจะใช้บ่อยมากและกินเวลามาก

8

20.0

มักจะใช้แบบสนุกจนลืมตัวขาดความรอบคอบ

4

10.0

เมื่อท่านต้องการค้นหาข้อมูลในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพื่อนำมาใช้ประโยชน์หรือเพื่อแก้ปัญหา ข้อสงสัยต่าง ๆ เช่น เรื่องเจ็บป่วย เรื่องสุขภาพ เรื่องระเบียบปฏิบัติ ท่านมักจะค้นหาหรือรับรู้จากสื่อใดหรือแหล่งใดต่อไปนี้ 

ตัวเลือก

จำนวน

ร้อยละ

ข้อมูลที่ส่งกันทางไลน์ หรือในสื่อสังคมออนไลน์ทั่วไป

8

20.0

ข้อมูลที่เห็นในสื่อมวลชนทั่วไป เช่น ในหนังสือพิมพ์ นิตยสาร โทรทัศน์

9

22.5

ข้อมูลจากบุคคลหรือสื่อ ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง

23

57.5

เมื่อท่านอ่านหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่ง และต้องการรู้ว่า หนังสือพิมพ์ฉบับนั้นโดยรวมมีจุดยืนหรือความคิดเห็นในทิศทางใดต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นในสังคมขณะนั้น ท่านควรอ่านจากข้อเขียนส่วนใดของหนังสือพิมพ์นั้น ๆ

ตัวเลือก

จำนวน

ร้อยละ

ข่าวหน้าหนึ่ง

14

35.0

คอลัมน์สังคมบุคคล ที่เขียนโดยคอลัมนิสต์ชื่อดัง

6

15.0

บทนำหรือบทบรรณาธิการ

20

50.0

ส่วนที่เป็นพาดหัวในหน้าหนังสือพิมพ์ ท่านเข้าใจว่าเป็นข้อความหรือเนื้อหาประเภทใดต่อไปนี้

ข้อความเนื้อหาสำคัญ หรือน่าสนใจของข่าวที่เกิดขึ้น

23

57.5

ข้อความเนื้อหาที่สะท้อนภาพรวมความจริงในตัวข่าวนั้น ๆ

10

25.0

ข้อความเนื้อหาเพื่อประโยชน์การขายข่าวอย่างเดียว

7

17.5

จำนวนยอดขายของหนังสือพิมพ์ ระดับเรทติิ้งของรายการโทรทัศน์ รวมทั้งสถิติการกดไลก์ กดแชร์ ทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ มักเป็นสิ่งสะท้อนถึงอะไรมากที่สุด

ตัวเลือก

จำนวน

ร้อยละ

เป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความมีคุณภาพของเนื้อหาหรือสื่อนั้น ๆ

6

15.0

เป็นสิ่งสะท้อนถึงความน่าเชื่อถือของเนื้อหาหรือสื่อนั้น ๆ

6

15.0

เป็นสิ่งที่สะท้อนถึงการเปิดรับ เปิดชม หรือการเข้าถึงเนื้อหาหรือสื่อนั้น ๆ ของผู้ใช้

28

70.0

สื่อมีการอ้างอิงแหล่งข่าวหรือแหล่งผู้ให้ข้อมูลในรายการข่าวอย่างไร ที่ท่านคิดว่าเชื่อถือได้มากที่สุด

ตัวเลือก

จำนวน

ร้อยละ

อ้างอิงชื่อและ/หรือตำแหน่งหน้าที่การงานของผู้แทนแสดงความคิดเห็น หรือให้ข้อมูลในข่าวที่เกิดขึ้น

21

52.5

อ้างอิงว่าในลักษณะกล่าวถึง “แหล่งข่าวระดับสูง” “แหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือได้” หรือ “แหล่งข่าวที่ใกล้ชิด” เป็นต้น

13

32.5

ไม่จำเป็นต้องมีการอ้างอิงแหล่งข่าวใด ๆ ก็ได้เพราะผู้สื่อข่าวเป็นผู้ให้ข้อมูลน่าเชื่อถือเพียงพอแล้ว

6

15.0

ในข่าวหรือรายงานข่าวผู้สื่อข่าวต้องปฏิบัติอย่างไร เพื่อรักษาสิ่งที่เราเรียกว่า “ความเป็นกลาง”

ตัวเลือก

จำนวน

ร้อยละ

ผู้สื่อข่าวต้องเสนอแต่ข้อเท็จจริงไม่แสดงความคิดเห็นของตัวนักข่าวเองในรายงานข่าว

14

35.0

ผู้สื่อข่าวหรือผู้รายงานข่าว สามารถแสดงความคิดเห็นของตนเองในข่าวได้

5

12.5

ในรายงานข่าวควรมีแต่ข้อเท็จจริง ไม่ควรเสนอความคิดเห็นใด ๆ ในรายงานข่าว

21

52.5

 

การนำเสนอข้อมูล ข้อเท็จจริงและความเห็นของพรีเซ็นเตอร์หรือผู้นำเสนอสินค้าในโฆษณาทางสื่อ ท่านคิดว่าสิ่งที่นำเสนอเหล่านี้มาจากข้อมูล ข้อเท็จจริง หรือความคิดเห็นจากแหล่งใด

ตัวเลือก

จำนวน

ร้อยละ

จากใจจริงของตัวพรีเซ็นเตอร์เอง

2

5.0

จากบทพูดที่เขียนโดยผู้สร้างสรรค์

20

50.0

จากข้อมูล ข้อเท็จจริงที่สะท้อนมาจากผู้บริโภค

15

37.5

โฆษณาต่าง ๆ ในสื่อมักมีกลยุทธ์ในการสื่อสารโน้มน้าวใจกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย เช่น มีการใช้นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ นักแสดงที่มีชื่อเสียง นักกีฬาดัง เป็นผู้นำเสนอหรือแนะนำสินค้าบริการอยู่เสมอทั้งนี้เพราะ

ตัวเลือก

จำนวน

ร้อยละ

บุคคลผู้มีชื่อเสียงเหล่านี้เป็นผู้เคยใช้หรือเคยบริโภคสินค้านั้น ๆ มาก่อนแล้วนำมาบอกต่อ

12

30.0

บุคคลเหล่านี้รับค่าตัวมาเป็นผู้รับรองความน่าเชื่อถือของสินค้าหรือบริการนั้น ๆ

26

65.0

บุคคลเหล่านี้อาสาเป็นพรีเซนเตอร์เพราะต้องการเผยแพร่ชื่อเสียงตนเอง

2

5.0

การซื้อขายสิ่งของหรือสินค้าทางอินเทอร์เน็ตหรือทางออนไลน์ ที่กำลังเป็นที่นิยมอยู่ในปัจจุบันนั้นในความคิดเห็นและจากประสบการณ์ของท่านเป็นอย่างไร

ตัวเลือก

จำนวน

ร้อยละ

มักมีความทันสมัย ปลอดภัย

3

7.5

มักมีโอกาสถูกหลอกลวงได้

35

87.5

มักได้รับสินค้าคุณภาพดีตามที่กล่าวอ้างไว้

2

5.0

ในการรับรู้ข่าวสาร ข้อคิดเห็นทางด้านการเมืองในสื่อต่าง ๆ ท่านมักจะ

ตัวเลือก

จำนวน

ร้อยละ

คล้อยตามสิ่งที่สื่อนำเสนอเป็นส่วนใหญ่

1

2.5

คัดค้านหรือโต้แย้งสิ่งที่นำเสนอ

2

5.0

พิจารณากลั่นกรองสิ่งที่นำเสนอในสื่อก่อนตัดสินใจ

37

92.5

เนื้อหาสื่อต่าง ๆ เช่น รายงานข่าว ความรู้ สารคดี บทความคิดเห็นมีอิทธิพลต่อตัวท่านหรือไม่ อย่างไร

ตัวเลือก

จำนวน

ร้อยละ

มักเลียนแบบหรือนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

5

12.5

มักเชื่อถือและนำไปบอกต่อ

3

7.5

มักตั้งคำถามหรือตั้งข้อสังเกตในสิ่งที่สื่อนำเสนอก่อนจะเชื่อหรือทำตาม

32

80.0

ท่านติดตาม ดูละครโทรทัศน์ ดูภาพยนตร์ ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับดารานักร้องนักแสดงเพื่อวัตถุประสงค์อะไร

ตัวเลือก

จำนวน

ร้อยละ

เป็นความหลงไหลนิยมชมชอบส่วนตัว

11

27.5

เพื่อเลียนแบบเอาอย่างทำตามสิ่งที่เห็นในตัวดารา นักแสดงที่ชื่นชอบ

3

7.5

เพื่อเป็นประเด็นวิเคราะห์ วิจารณ์กับเพื่อน ๆ หรือคนอื่น ๆ

26

65.0

สื่อแต่ละแห่งมักนำเสนอเนื้อหาเหตุการณ์เดียวกันแต่ไม่เหมือนกันทั้งหมด เช่น พาดข่าวไม่เหมือนกัน เนื้อหาไม่เหมือนกัน เป็นเพราะเหตุใด

ตัวเลือก

จำนวน

ร้อยละ

เพราะสื่อหรือผู้สื่อข่าวเป็นผู้ประกอบสร้าง เรียบเรียงเป็นรายงานข่าวขึ้นมาไม่เหมือนกัน

17

42.5

เพราะการรับรู้ต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นของผู้สื่อข่าวมีขีดจำกัดไม่เท่ากัน

14

35.0

เพราะเรียนรู้หลักการทำข่าวมาจากต่างสถาบันกัน

9

22.5

ปัจจุบันข่าวสารต่าง ๆ ทางสื่อแทบทุกประเภทมักเสนอคล้าย ๆ กันท่านคิดว่าเกิดจากสาเหตุอะไร

ตัวเลือก

จำนวน

ร้อยละ

สื่อส่วนใหญ่มีกรอบและแนวทางในการคัดเลือกและนำเสนอข่าวสารเหมือนกัน

16

40.0

ข่าวสารประจำวันมีจำกัดย่อมหลีกไม่พ้นที่จะนำเสนอเหมือนกัน

14

35.0

นักข่าวมักแอบคัดลอกข่าวจากผู้สื่อข่าวคนอื่น

10

25.0

อ้างอิง

ปิยวัตน์ เกตุวงศา และ ศุทธิดา ชวนวัน. (2559). ใครเป็นใครบนเครือข่ายสังคมออนไลน์:ความหลากหลายทางคุณลักษณะและพฤติกรรม. http://www.ms.ipsr.mahidol.ac.th/ConferenceXI/Download/Book/447-IPSR-Conference-A02-fulltext.pdf

เสียงผู้สูงอายุกับการรู้เท่าทันสื่อ (อ.เมือง เชียงใหม่) https://www.youtube.com/watch?v=HuHVl3

ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร