ประกาศผลรางวัลสื่อวิดีโอรณรงค์ในหัวข้อ รู้ทันสื่อ รู้ทันสิทธิพลเมืองผู้สูงวัย

Sat, 09/29/2018 - 03:39 -- ประชาธรรม

ภายใต้โครงการพัฒนากระบวนการสื่อสารเพื่อสิทธิพลเมืองของผู้สูงวัยในสังคมผู้สูงอายุ มูลนิธิสื่อประชาธรรม ได้ดำเนินกิจกรรมการประกวดสื่อวิดีโอรณรงค์ในหัวข้อ“รู้ทันสื่อ รู้ทันสิทธิพลเมืองผู้สูงวัย”

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการผลิตสื่อสร้างสรรค์ ส่งเสริมการรู้เท่าทัน และเฝ้าระวังสื่อของผู้สูงวัย ตลอดจนส่งเสริมสิทธิความเป็นพลเมืองของผู้สูงอายุ เตรียมการรองรับสังคมผู้สูงอายุ

โครงการฯ ได้ประชาสัมพันธ์สาธารณะ และเปิดรับผลงานระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2561 –31 สิงหาคม 2561 ทั้งนี้ มีนักเรียน นิสิต นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไป สนใจส่งผลงานสื่อเข้าร่วมประกวดจำนวน 21ทีม รวมทั้งสิ้น 23 ผลงาน ซึ่งผลงานสื่อทั้งหมดได้ผ่านทางเฟซบุ๊กประชาธรรมตั้งแต่วันที่3 กันยายน เป็นต้นมา

สำหรับรางวัลในการประกวด รู้ทันสื่อ รู้ทันสิทธิพลเมืองผู้สูงวัย มีทั้งหมด 7 รางวัล เป็นรางวัลเงินสด พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่

 • รางวัลชนะเลิศ เงินสด จำนวน 30,000บาท 
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1เงินสด จำนวน 20,000 บาท 
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2เงินสด จำนวน 10,000 บาท 
 • รางวัลชมเชยจำนวน3รางวัล เป็นเงินสด รางวัลละ 5,000 บาท และรางวัลสุดท้าย
 • รางวัลพิเศษคลิปยอดนิยม จำนวน 5,000 บาท

รายนามคณะกรรมการตัดสินรางวัลครั้งนี้ มีทั้งสิ้น 5ท่าน ประกอบด้วย

 1. อ. นฤมล วันทนีย์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ
 2. อ. ปัณณพร ไพบูลย์วัฒนกิจ สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน
 3. นายไพศาล ภิโลคำ นายกสมาคมสื่อภาคพลเมือง
 4. นายเจนวิทย์ วิโสจสงคราม เจ้าหน้าที่สื่อ และสื่อสารองค์กร มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ
 5. นายธีรมล บัวงาม มูลนิธิสื่อประชาธรรม

สำหรับหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินผลงานนั้น

 1. มีเนื้อหานำเสนอส่งเสริมสิทธิความเป็นพลเมืองของผู้สูงอายุ เพื่อเตรียมการรองรับสังคมผู้สูงอายุ
 2. นำเสนอในรูปแบบสื่อสร้างสรรค์ ส่งเสริมการรู้เท่าทัน และเฝ้าระวังสื่อของผู้สูงวัย 
 3. ผลงานกระตุ้นให้เกิดการร่วมมือกันของคนหลายช่วงวัย ครอบครัว หรือชุมชนในการสร้างข่ายใยทางสังคมเพื่อการเตรียมความพร้อมในสังคมผู้สูงอายุ
 4. สำหรับรางวัลพิเศษคลิปยอดนิยม ตัดสินจากผลรวมของยอดการกดไลก์ กดแชร์ และจำนวนการมีส่วนร่วมของคลิปนั้น ๆ ตั้งแต่วันเริ่มเผยแพร่จนถึงวันที่ 25 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ผลงานOld Social “สื่อสาร”สูงวัย คนเฒ่าเก๋าเกมส์ 

จัดทำโดย นายอกนิฏฐ์ มณีเกี๋ยง และนายนิธวัฒน์ ยี่บัว

         ผลงานมีความโดดเด่นในการนำเสนอประเด็นการปรับตัวของผู้สูงอายุกับความก้าวหน้าเทคโนโลยีการสื่อสาร การเรียนรู้ การเรียนรู้และตระหนักได้ถึงข้อดี-ข้อเสียของสื่อสมัยใหม่ และทางออก รวมถึงให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ในครอบครัว และลูกหลาน ตัวผลงานเล่าเรื่องผ่านครอบครัวเกษตรกร ได้อย่างน่าติดตาม มีการใช้ภาษาถิ่น 

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ ผลงาน ร่วมขับเคลื่อนสื่อให้เกิดสังคมที่ปลอดภัย 

         จัดทำโดย นางสาวกันติยา รอดพวง

         ผลงานมีความโดดเด่นในด้านความคิดสร้างสรรค์ นำเสนอผ่านท่วงทำนองเพลงฮิปฮอป นำเสนอเนื้อหาที่ให้ความสำคัญกับทัศนคติของผู้สูงวัยที่มีต่อตัวเอง ความคาดหวังและทางออกในการอยู่ร่วมกับสื่อ โฆษณา ผลิตภัณฑ์ ยา อาหารเสริม และบริการสมัยใหม่ต่าง ๆ นอกจากนั้นยังให้ความสำคัญกับการส่งเสริมสิทธิพลเมืองของผู้สูงวัย โดยการเข้ามามีส่วนร่วมจากผู้คนหลายช่วงวัย 

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่ ผลงาน OLD(โอลด์)

         จัดทำโดย นายนันทวัฒน์ บุญเลื่อน และนายค้นพบ สุภาพร

         ผลงานโมชันกราฟิกที่ให้ข้อมูลอย่างหลากหลาย เกี่ยวกับสถานการณ์ของผู้สูงอายุในสังคมไทย อาทิ ผลกระทบจากบริโภคสื่อที่ไม่สร้างสรรค์ การส่งเสริมสิทธิพลเมืองของผู้สูงวัยในด้านต่าง ๆ เพื่อการเตรียมความพร้อมสังคมสูงวัย ตัวผลงานนำเสนอข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน แสดงแหล่งที่มาของข้อมูล มีความน่าเชื่อถือ สามารถกระตุ้นให้เกิดการพูดคุยในประเด็นที่เกี่ยวข้องต่อไป

 

รางวัลชมเชยจำนวนสามรางวัล ประกอบด้วย

 1. ผลงาน รู้คิด รู้ทัน รู้ทำวัยตัวเอง ของ นายฮาซัน โสสะ นางสาวมาลาตี นิเซะ นางสาวอามีน๊ะห์ เจ๊ะยะ
 2. ผลงานยาวิเศษ ของทีม เฮอะลา (HeyAhLa) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 3. The Come Maของ กลุ่ม 4 สกอ.

ผลงาน ทั้งสามชิ้นมีความโดดเด่น นำเสนอข้อมูลได้อย่างน่าสนใจ ผสมผสานอัตลักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่น  นำเสนอปัญหาและข้อเสนอแนะต่อผู้รับชม ให้มีความตื่นตัว ร่วมสร้างสื่อสรรค์และตระหนักถึงการเท่าทันข้อมูลสารสนเทศดิจิทัล และการหลอกลวงในรูปแบบต่าง ๆ  

 

รางวัลสุดท้ายของการประกวดครั้งนี้ คือ 

รางวัลพิเศษยอดนิยม ได้แก่ ผลงาน สื่อใหม่ กับ วัยเก๋า ของทีมหลานยาย : โปรแกรมนิเทศศาสตร์ การสื่อสารสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายซึ่งมีการรับชมไปแล้วกว่า8,000ครั้ง แชร์ไปจำนวน1,200 ครั้ง และถูกกดไลก์กว่า 1,500 ครั้ง

         ในนามตัวแทนคณะกรรมการ และมูลนิธิสื่อประชาธรรม ขอขอบคุณผู้สนใจเข้าร่วมประกวด ผู้รับชมทุกท่าน ที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมให้เกิดการผลิตสื่อสร้างสรรค์ ส่งเสริมการรู้เท่าทัน และเฝ้าระวังสื่อของผู้สูงวัย ตลอดจนส่งเสริมสิทธิความเป็นพลเมืองของผู้สูงอายุ เตรียมการรองรับสังคมผู้สูงอายุ.

 

*หมายเหตุ
สำหรับรางวัลพิเศษยอดนิยม

หลักเกณฑ์การตัดสิน

 • ผลงานทุกชิ้นเผยแพร่ทางเพจประชาธรรม พร้อมกันทั้งหมด วันที่ 3 กันยายน 2561เวลา 16:07 น. 
 • พิจารณาจากการเข้ามามีส่วนร่วมกับตัวผลงาน ประกอบด้วย
  • จำนวนนาทีที่มีการรับชม
  • จำนวนที่เข้าถึง
  • จำนวนครั้งที่รับชม
  • จำนวนการกดไลก์
  • จำนวนการกดแบ่งปัน

 

รวบรวมสถิติ ณ วันที่ 25 กันยายน2561 เพื่อประมวลผลข้อมูลตั้งแต่วันที่เผยแพร่ผลงาน วันที่ 3 กันยายน 2561 เวลา 16:07น. -วันที่ 24กันยายน 2561

ผลงานThere Gen to Change ส่งเข้ามาเป็นคลิปย่อยจำนวน 3ชิ้น การพิจารณาได้นับรวมยอดการมีส่วนรวมเป็นชุดเดียวกัน

ตารางแสดงจำนวนการมีส่วนร่วมกับผลงานทุกชิ้น

 

ข้อมูลแสดงรายละเอียดเชิงลึกของผลงานที่มีจำนวนการมีส่วนร่วมสูงสุด 3 ลำดับแรก

ลำดับที่ 1 

สื่อใหม่ กับ วัยเก๋า

ลำดับที่ 2 

"Old Social “สื่อสาร”สูงวัย คนเฒ่าเก๋าเกมส์"

 

ลำดับที่ 3

"รู้ทันสื่อ รู้ทันสิทธิพลเมืองผู้สูงวัย"


 

ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร