คปก.ชวนรับฟังข้อเสนอแนะร่างประมวลกฎหมายแรงงานและร่างพระราชบัญญัติการบริหารแรงงาน

Mon, 02/02/2015 - 19:10 -- ประชาธรรม
วัน-เวลา : 2015-02-03 09:30:00 ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ชั้น ๑๖/๓ อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (คปก.) โดยคณะอนุกรรมการปฏิรูปกฎหมายด้านแรงงาน ขอเรียนเชิญสื่อมวลชนเข้าร่วมเวทีรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ ต่อการยกร่างประมวลกฎหมายแรงงานและร่างพรบ.การบริหารแรงงานฉบับของคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายเพื่อการปฏิรูปกฎหมายแรงงานทั้งระบบเพื่อแก้ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายแรงงานที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ในหัวข้อ “ร่างประมวลกฎหมายแรงงานและร่างพระราชบัญญัติการบริหารแรงงาน ในวันอังคารที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘   เวลา ๐๙.๓๐-๑๖.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ชั้น ๑๖/๓ อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งฝ่ายองค์การนายจ้าง องค์การลูกจ้างและผู้แทนจากกระทรวงแรงงาน ร่วมด้วย

 

-ศาสตราจารย์ ดร.ไพศิษฎ์ พิพัฒนกุล (ประธานคณะกรรมการกฤษฎีกาคณะที่ ๙)

-ศาสตราจารย์ เกษมสันต์ วิลาวรรณ อดีตผู้พิพากษาอาวุโส  ศาลแรงงานกลาง  

-นางสุนี ไชยรส รองประธานกรรมการปฏิรูปกฎหมาย

-อาจารย์ ไพสิฐ พาณิชยกุล คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นต้น

ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร