RCEP: การเจรจาการค้าในภูมิภาคที่ประชาชนต้องรู้

Tue, 02/10/2015 - 10:28 -- ประชาธรรม
วัน-เวลา : 2015-02-11 13:30:00 ณ ห้องประชุม D-Pak อาคารศศนิเวศน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำหนดการ

เอฟทีเอ ว็อทช์  เสวนาสาธารณะ

 

RCEP: การเจรจาการค้าในภูมิภาคที่ประชาชนต้องรู้

 

วันพุธที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม D-Pak อาคารศศนิเวศน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 ร่วมจัดโดย FTA Watch, EU-ASEAN FTA Campaign และ แผนงานพัฒนากลไกเฝ้าระวังระบบยา (กพย.)

……………………………………………

 

๑๓.๐๐ น.              ลงทะเบียน

๑๓.๓๐ น.             เสวนาสาธารณะ RCEP: การเจรจาการค้าในภูมิภาคที่ประชาชนต้องรู้ โดย

 

                                นายธวัชชัย โสภาเสถียรพงษ์        อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ*

                                - ดร.วิศาล บุปผเวส                           ที่ปรึกษาอาวุโสโครงการวิจัยความสัมพันธ์

ด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สถาบันวิจัยทีดีอาร์ไอ

                                - รศ.ดร.ประพัฒน์ เทพชาตรี            ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

                                Joseph Puranganan                      Focus on the Global South

                                - กรรณิการ์ กิจติเวชกุล                      ผู้ประสานงาน FTA Watch

 

                                ดำเนินรายการ โดย

นายจักรชัย โฉมทองดี        Oxfam

๑๕.๓๐ น.             เปิดเวทีให้ซักถามและแลกเปลี่ยน

๑๖.๓๐ น.              ปิดการเสวนา

 

* อยู่ระหว่างการติดต่อ

ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร