กำหนดการงาน ๒ ทศวรรษปากมูน ครั้งที่ ๒

Fri, 03/06/2015 - 08:38 -- ประชาธรรม
วัน-เวลา : 2015-03-13 08:30:00

กำหนดการงาน ๒ ทศวรรษปากมูน ครั้งที่ ๒

บนเส้นทาง การต่อสู้ของคนหาปลา เพื่อสานต่อ “ปณิธานหิ่งห้อย”

ในโอกาสวันหยุดเขื่อนโลก

วันที่ ๑๓ – ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

ณ. ห้องประชุม ศอข. โขงเจียม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี และที่ สี่พันดอน จำปาศักดิ์ สปป.ลาว

 

วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘

เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.        ลงทะเบียน รับเอกสาร

เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.        พิธีเปิด

กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วม / รายงานความเป็นมาของจัดงาน

โดย : ดร.ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์

กล่าวเปิดงาน เวทีสาธารณะ ๒ ทศวรรษปากมูน ฯ ปาฐกถา “การละเมิดสิทธิมนุษยชนข้ามพรมแดน”

                                      โดย : นพ.นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๓๐ น. เวที วิพากษ์นโยบายการพัฒนาลุ่มน้ำโขง “แผนงาน / โครงการสร้างเขื่อนในแม่น้ำโขง”

                   นำเสนอ : นโยบาย / แผนงานการพัฒนาลุ่มน้ำโขง “การสร้างเขื่อนในแม่น้ำโขง”

                                      โดย : ผู้แทนจาก MRC

                                      โดย : ผู้แทนจากกรมทรัพยากรน้ำ

                   ร่วมวิพากษ์โดย โดย : นักวิชาการ

                                      โดย : ชาวบ้านปากมูล  (ประสบการณ์คัดค้านเขื่อนปากมูล)

                                      โดย : คุณยรรยงค์  ศรีเจริญ หัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำจืด

                                                                         WWFประเทศไทย

                                      โดย : คุณชลิดา ทาเจริญศักดิ์    ผู้อำนวยการมูลนิธิศักยภาพชุมชน

                                      โดย : ผู้แทนจากภาคประชาสังคมไทย

ดำเนินรายการโดย คุณอารีวรรณ จตุทอง

เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๓.๓๐ น. รับประทานอาหารเที่ยง / วีดีทัศน์แม่น้ำโขง

เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. เวที วิพากษ์ “กลไกแม่น้ำโขง(MRC)/กระบวนการเกี่ยวกับแม่น้ำโขง (PNPCA)”

                   นำเสนอ : กลไกแม่น้ำโขง (MRC) และกระบวนการเกี่ยวกับแม่น้ำโขง (PNPCA)

                                      โดย : ผู้แทนจาก MRC

                                      โดย : ผู้แทนจากกรมทรัพยากรน้ำ

                   ร่วมวิพากษ์โดย โดย : นักวิชาการ

                                      โดย : ชาวบ้านปากมูล  (ประสบการณ์คัดค้านเขื่อนปากมูล)

                                      โดย : คุณยรรยงค์  ศรีเจริญ หัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำจืด

                                                                         WWFประเทศไทย

                                      โดย : คุณชลิดา ทาเจริญศักดิ์    ผู้อำนวยการมูลนิธิศักยภาพชุมชน

                                      โดย : ผู้แทนจากภาคประชาสังคมไทย

                   ดำเนินรายการ  โดย ดร.อลงกรณ์  อรรคแสง : วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ม.สารคาม

เวลา ๑๕.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.        ปัจฉิมกถา “แม่น้ำโขง มหานทีแห่งชีวิต ไร้พรมแดน”

                                      โดย : ผศ.ดร.จิตรกร  โพธิ์งาม : รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎ

อุบลราชธานี

เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. ล่องเรือสัมผัสความงาม “แม่น้ำมูน และแม่น้ำโขง มหานทีเพื่อชีวิต”

เวลา ๑๗.๓๐ เป็นต้นไป ร่วมสวดมนต์เย็น “ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับพี่มดและผู้เสียชีวิต”(ศูนย์ภูมิปัญญา                               ไทบ้านปากมูน)

วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๘

เวลา ๐๗.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.        ทำบุญตักบาตรนักสู้ปากมูน(พี่มดและทุกคน) (ศูนย์ภูมิปัญญาไทบ้าน ฯ)

เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.        พิธีสืบชะตาแม่น้ำ (บริเวณแม่น้ำสองสีปากมูน) / อ่านคำประกาศวันหยุด                               เขื่อนโลก

เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. แผนการณ์รณรงค์ และเครือข่ายเพื่อปกป้องแม่น้ำโขง

โดย : ระดมจากผู้เข้าร่วมในเวที

ดำเนินรายการ โดย : คุณกฤษกร ศิลารักษ์

เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารเที่ยง

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. จัดทำคำประกาศแม่น้ำสองสี / ประกาศเจตนารมณ์

เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ลงทะเบียนผู้ที่จะลงพื้นที่ดอนสะโฮง

เวลา ๑๘.๐๐ เป็นต้นไป เวทีให้ข้อมูลเขื่อนแม่น้ำโขง เขื่อนดอนสะโฮง (เวทีหน้าที่ว่าการอำเภอโขงเจียม)

 

****************************

ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร