ขอเชิญร่วมเสวนา “ปลาป่น ข้าวโพด หมอกควัน น้ำท่วม และอาหาร”

Tue, 04/07/2015 - 11:04 -- ประชาธรรม
วัน-เวลา : 2015-04-08 09:00:00 ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยสังคม ชั้น 4 อาคารวิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เมื่อกล่าวถึง ความสัมพันธ์ระหว่างปลาป่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ภาพความรับรู้ ความเข้าใจ มักจะเป็นภาพที่แยกจากกัน ซึ่งไม่น่าจะมีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงอะไรมากไปกว่าวัตถุดิบเพื่อนำไปใช้เป็นส่วนผสมอาหารเลี้ยงสัตว์ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปลาป่นซึ่งเป็นแหล่งโปรตีนสำหรับการผลิตอาหารสัตว์ แต่เนื่องจากวิธีการได้มาซึ่งวัตถุดิบหลักในการผลิตปลาป่น คือ ปลาเป็ด (trash fish) เป็นปลาขนาดเล็กที่ชาวประมงใช้อวนลากไปบนพื้นทะเล ทำให้เกิดผลกระทบที่ตามมา ทำให้ระบบนิเวศและวิถีการผลิตของชุมชนชาวประมงพื้นบ้านถูกทำลายไป

อีกทั้ง สถานการณ์การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีปริมาณมากขึ้นจนน่าเป็นกังวล ในปี พ.ศ. 2555 ประเทศไทยผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ได้ 4,964,631 ตัน จากพื้นที่เพาะปลูกทั่วประเทศกว่า 7,366,996ไร่ และมีปริมาณการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อยู่ที่ 6,217,117.9 ตัน โดยกว่า 94% ของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ผลิตได้ถูกใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์ (กรมวิชาการเกษตร, 2009) การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ส่งผลกระทบต่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติส่วนรวม การทำลายป่าไม้ แผ้วถางเพื่อนำพื้นที่มาปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ซึ่งเป็นที่ต้องการของธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารที่นำข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารเลี้ยงสัตว์

ความเชื่อมโยงของการผลิตปลาป่น และการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อยู่ที่มิติการผลิตอาหารสัตว์ ซึ่งถูกควบคุมกลไกตลาดโดยธุรกิจการเกษตรและอาหารขนาดใหญ่ ที่มีระบบการผลิตที่ครบวงจรตั้งแต่การส่งเสริมการปลูกและจัดหาวัตถุดิบในการผลิตอาหารเลี้ยงสัตว์ เพื่อนำอาหารเลี้ยงสัตว์ไปจำหน่ายให้ผู้เลี้ยงสัตว์ภายใต้การส่งเสริมการเลี้ยงบริษัทธุรกิจการเกษตรและอาหาร แล้วนำผลผลิตที่ได้มาแปรรูปและส่งต่อร้านค้าปลีกในเครือธุรกิจของตน ความเชื่อมโยงระบบการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ทำให้เห็นว่าการผลิตปลาป่นและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นั้นเป็นต้นทางของการผลิตในระบบอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารที่ส่งผลก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ทั้งปัญหาการใช้ทรัพยากร การบุกรุกป่า ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งความไม่เป็นธรรมภายใต้การผลิตในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร ทั้งนี้เพื่อทำความเข้าใจในความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันระหว่างการผลิตในระบบอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร

การผลิตปลาป่นจากทะเลและการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์บนดอยสูงจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างไร รวมถึงปรากฏการณ์วิกฤติหมอกควันในภาคเหนือ และน้ำท่วม ดังนั้น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเครือข่ายเกษตรพันธสัญญา จึงได้จัดเวทีเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “ปลาป่น ข้าวโพด หมอกควัน น้ำท่วม และอาหาร” เพื่อต้องการสะท้อนให้เห็นต้นเหตุและความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์วิกฤติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาหมอกควันในภาคเหนือ และปัญหาน้ำท่วม ตลอดจนการสะท้อนถึงความไม่เป็นธรรมที่เกิดจากโครงสร้างและระบบการผลิตของธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหาร

 

กำหนดการเวทีเสวนาวิชาการ

“ปลาป่น ข้าวโพด หมอกควัน น้ำท่วม และ อาหาร”

วันพุธที่ 8 เมษายน 2558 เวลา 09.00–12.00 น.

ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยสังคม ชั้น 4 อาคารวิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

08.30-09.00 น.                     ลงทะเบียน

09.00-10.30 น.                     เวทีเสวนาคลี่ม่านหมอก “ปลาป่น ข้าวโพด หมอกควัน น้ำท่วม และ อาหาร”

                                                ผู้ร่วมเสวนา

1.    คุณวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ    ผู้อำนวยการมูลนิธิชีววิถี (BIOTHAI)

2.    คุณเดโช ไชยทัพ ผู้ประสานงานมูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ภาคเหนือ) และ รองประธานคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคเหนือ 

3.    ดร.สฤณี อาชวานันทกุล กรรมการผู้จัดการด้านการพัฒนาความรู้ 
บริษัท ป่าสาละ จำกัด

4.    คุณบรรจง นะแส นายกสมาคมรักษ์ทะเลไทย

5.    คุณอุบล อยู่หว้า ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรฯ

6.    คุณพชร แกล้วกล้า มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค

ดำเนินรายการ โดย คุณกรรณิการ์ กิจติเวชกุล

ผู้ประสานงานกลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน

 

10.30 – 10.45                       รับประทานอาหารว่าง

 

10.45-11.45 น.                     เวทีเสวนาปิดม่านหมอก “ปลาป่น ข้าวโพด หมอกควัน น้ำท่วม และ อาหาร”

                                                ผู้ร่วมเสวนา

1.    คุณบรรจง นะแส  นายกสมาคมรักษ์ทะเลไทย

2.    คุณวันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์*** รองผู้อำนวยการสถานีไทยพีบีเอส

3.    ดร. สฤณี อาชวานันทกุล กรรมการผู้จัดการด้านการพัฒนาความรู้ 
บริษัท ป่าสาละ จำกัด

4.    อาจารย์ไพสิฐ พาณิชย์กุล ศูนย์ศึกษาความเป็นธรรม คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการ โดย คุณกรรณิการ์ กิจติเวชกุล

ผู้ประสานงานกลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน

 

11.45 – 12.00                       เปิดให้ซักถามแลกเปลี่ยน/ปิดเวทีเสวนา

12.00 -13.00                         รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

 

หมายเหตุ :          กำหนดอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

                        ***วิทยากรในการเสวนากำลังอยู่ระหว่างการประสานงาน

ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร