40 ปี 6 ตุลา : ทบทวนหวนหาจิตวิญญาณครูเพื่อมวลชน

Tue, 10/04/2016 - 15:16 -- ประชาธรรม
วัน-เวลา : 2016-10-06 15:00:00 สถานที่ ห้อง EB4509 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

40 ปี 6 ตุลา : ทบทวนหวนหาจิตวิญญาณครูเพื่อมวลชน
วันที่ 6 ตุลาคม 2559 เวลา 15.00 - 17.30 น.
สถานที่ ห้อง EB4509 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จัดโดย กลุ่มพลเรียน ร่วมกับภาควิชาพื้นฐานการศึกษา และศูนย์พหุวัฒนธรรมและนโยบายการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

“6 ตุลา2519 ในความทรงจา” : วานวัน ยังเคยฝันใฝ่
ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนโดย
- สงวน พงษ์มณี
อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลาพูน
- อาจารย์พัลลภ กันทอินทร์
อดีตนักวิชาการศาสนาชานาญการ /อดีตผู้ช่วยศึกษาธิการอาเภอ/อดีตครู
พร้อมด้วย “มิตรเพื่อนคนเดือนตุลา” “ครูสหาย” และ “ผู้สนใจ”

ร่วมแลกเปลี่ยนประเด็น “แด่เธอผู้เป็นดวงใจและไฟแห่งฝัน : ครูรุ่นใหม่กับ
การเปลี่ยนแปลงสังคม”
นำประเด็นแลกเปลี่ยนโดย
- รองศาสตราจารย์ ดร.นงเยาว์ เนาวรัตน์ 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ชัยพงษ์ สาเนียง 
นักวิชาการและอดีตนักศึกษาวิชาชีพครู
พร้อมด้วยครู นักการศึกษารุ่นใหม่และผู้สนใจ

ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร