เชิญชวนประกวดสื่อ "รู้ทันสื่อ รู้ทันสิทธิพลเมืองผู้สูงวัย”

Tue, 05/29/2018 - 22:19 -- ประชาธรรม
วัน-เวลา : 2018-08-31 00:00:23

เชิญชวนประกวดสื่อ “รู้ทันสื่อ รู้ทันสิทธิพลเมืองผู้สูงวัย”

1.วัตถุประสงค์

              เพื่อส่งเสริมให้เกิดการผลิตสื่อสร้างสรรค์ ส่งเสริมการรู้เท่าทัน และเฝ้าระวังสื่อของผู้สูงวัย สิทธิความเป็นพลเมืองของผู้สูงอายุ เตรียมการรองรับสังคมผู้สูงอายุ

2.กลุ่มเป้าหมาย

              ประชาชนทั่วไป/ นักศึกษา /สื่ออิสระในท้องถิ่น

4.ระยะเวลา

ระยะเวลา

เนื้องาน

1 มิถุนายน— 31 สิงหาคม  2561

เปิดรับผลงานเข้าประกวด

7-21 กันยายน 2561

แชร์ผลงานผ่านเว็บไซต์ประชาธรรม (www.prachatham.com  เพื่อเก็บยอดผลงาน popular vote

กันยายน  2561

รวบรวมผลงานส่งให้คณะกรรมการพิจารณา

15 กันยายน  2561

ประกาศผลรางวัล

ประมาณอาทิตย์สุดท้ายของเดือนกันยายน

พิธีมอบรางวัล ในเวทีสาธารณะ ปิดโครงการ  และวาระโอกาสวันผู้สูงอายุสากล

                           

 

เงื่อนไขการประกวด

 1. ไม่จำกัดสัญชาติ อายุ เพศ ระดับการศึกษาของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
 2. ผลงานสามารถส่งในนามบุคคลหรือเป็นทีมและสามารถส่งผลงานได้ไม่เกิน 2 ผลงานต่อคนหรือที แต่มีสิทธิ์รับรางวัลได้เพียงรางวัลเดียวเท่านั้น
 3. คลิปวิดีโอผลงานไม่จำกัดรูปแบบวิธีการนำเสนอและวิธีการถ่ายทำ อาจอยู่ในรูปแบบหนังสั้น เอ็มวี แอนิเมชัน Motion Infographic ฯลฯ แต่จะต้องมีองค์ประกอบ ได้แก่ ชื่อเรื่องและลงเครดิตอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ โดยผู้ส่งผลงานเข้าประกวดสามารถสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบที่หลากหลาย    และเกี่ยวข้องกับการรู้เท่าทัน และเฝ้าระวังสื่อในสังคมผู้สูงวัย  ในยุคสังคมผู้สูงอายุ  ทั้งนี้ เนื้อหาต้องไม่มุ่งหวังผลทางการค้าหรือโฆษณาใดเป็นการเฉพาะ
 4. คลิปวิดีโอจะต้องบันทึกผลงานในรูปแบบ Data file เป็นประเภท MPEG4 หรือ .H264 หรือ MOV ขนาดไฟล์ขั้นต่ำ 720x480 pixel ความยาวไม่เกิน 5 นาที (รวมเครดิตปิดท้าย) เนื้อหาเป็นภาษาไทย หรือถ้าเป็นภาษาถิ่นหรือภาษาอื่นใดต้องมีคำบรรยายเป็นภาษาไทย
 5. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดเป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิป วิดีโอ ซอฟ์ทแวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญา และมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน ทางผู้จัดโครงการณ ไม่มีส่วนในการรับผิดขอบใด ๆ ทั้งสิ้นในกรณีที่มีการละเมิดสิทธิ์ หากมีการตรวจสอบพบภายหลัง จะถือเป็นโมฆะและถูกเรียกรางวัลคืน
 6. คลิปวิดีโอที่ส่งเข้าประกวดและได้รับรางวัลจะต้องส่งไฟล์ต้นฉบับ (Source file) ในรูปแบบ DVD และให้ผลงานตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้จัดโครงการ โดยผู้จัดโครงการพึงมีสิทธิ์ที่จะแก้ไข ดัดแปลง โดยไม่จำเป็นต้องขออนุญาตผู้สร้างสรรค์ผลงาน
 7. ผู้ส่งคลิปเข้าประกวดยินยอมให้ผู้จัดโครงการนำผลงานออกเผยแพร่หรือใช้ประโยชน์อื่น ๆ ในกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 

รางวัลการประกวด    จำนวนทั้งสิ้น  80,000 บาท

 • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ                        30,000  บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ    20,000   บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ    10,000   บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลชมเชยจำนวน 3 รางวัลรางวัลละ 5,000 บาท          15,000  บาทพร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลพิเศษคลิปยอดนิยม (popular vote)                         5,000   บาทพร้อมเกียรติบัตร
 •  

 

การส่งผลงาน

 • ส่งผลงานมาที่ [email protected] โดยต้องสรุปแนวคิดหลักและเค้าโครงเรื่องโดยย่อ ความยาวไม่เกินหน้ากระดาษเอ 4
 • แนบลิงก์ซึ่งอัพโหลดคลิปผ่านทางเว็บไซต์ฝากไฟล์ต่าง ๆ
 • กำหนดระยะเวลา
  • ส่งผลงานได้ตั้งแต่   1 มิถุนายน 2561- 31 สิงหาคม 2561
  • กดไลก์กับคลิปที่ชื่นชอบได้ระหว่างวันที่   7-21 กันยายน 2561    ทางเฟซบุ๊กประชาธรรม https://www.facebook.com/prachatham/  ประกาศผลตัดสิน รางวัลวันที่ 15 กันยายน 2561

จัดพิธีมอบรางวัล ภายในเดือนกันยายน  2561

ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร