บันทึกกิจกรรมค่ายนักข่าวนอกกระแสครั้งที่ 1

Wed, 12/24/2014 - 23:06 -- ประชาธรรม

ตลอดช่วงปี 2557 นี้ สำนักข่าวประชาธรรม ภายใต้การสนับสนุนของ Open Society Foundations (OSF) ได้จัดกิจกรรมร่วมกับคณาจารย์ และนักศึกษาในโรงเรียนสื่อจาก 4 สถาบันในจ.เชียงใหม่ ได้แก่ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ผ่านการออกแบบการอบรมการสื่อสารแนวใหม่ๆ ที่พาน้องนักศึกษาลงพื้นที่ทั้งในภาคเมือง ภาคชนบท เรียนรู้ผ่านปรากฏการณ์ต่างๆ ในบางจุดของสังคม เพื่อการพินิจ วิเคราะห์ พิจารณา เชื่อมโยงเหตุการณ์ ปรากฏการณ์เหล่านั้นกับความซับซ้อน ซ่อนพรางของเรื่องราว และโยงใยความสัมพันธ์ของผู้คน นำเสนอสื่อสารตามความถนัดของแต่ละคน สำหรับผลงานที่น้องผลิตขึ้นในค่ายต่างๆ จะนำเสนอ ตามลำดับนะครับ

ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร