ชาวบางสะพาน-บ้านกรูด ทวงคำสัญญารัฐบาล ค้านอุตสาหกรรมเหล็ก

Tue, 04/07/2015 - 17:08 -- ประชาธรรม

วันนี้ 7 เมษายน 2558 ประชาชนเครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบางสะพาน และกลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบ้านกรูด จ.ประจวบคีรีขันธ์ เข้าพบผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม และปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นางอรรชกา สีบุญเรือง ที่สำนักงานการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เพื่อยืนยันคัดค้านโรงถลุงเหล็ก อุตสาหกรรมต่อเนื่อง และนิคมอุตสาหกรรมเหล็กบางสะพาน  หลังรัฐบาลโดยนายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนไทยและต่างประเทศว่าจะส่งเสริมการลงทุนโครงการเหล็กต้นน้ำและอุตสาหกรรมเหล็กครบวงจรของเครือสหวิริยา ในพื้นที่ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ และแผนพัฒนาชายฝั่งทะเลตะวันตก (เวสเทิร์น ซีบอร์ด)

นางจินตนา แก้วขาว และนายสมหวัง พิมสอ แกนนำเครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์ฯ ตั้งข้อสังเกตว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกมาแสดงจุดยืนสนับสนุนอุตสาหกรรมเหล็กเพียงหนึ่งวันหลังจากที่ผู้บริหารในเครือของบริษัทสหวิริยาเข้าพบ เมื่อ 24 มีนาคม 2558  โดยไม่เคารพเหตุผลของประชาชนในพื้นที่ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด และการดำเนินงานในอดีตโดยหน่วยงานรัฐหลายฝ่าย เช่น มติคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรม เมื่อ 28 พฤศจิกายน 2555 ที่เห็นชอบให้ยุติโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมเหล็กที่บางสะพาน เนื่องจากไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และท้องถิ่น  คำสั่งเพิกถอนเอกสารสิทธิ 1,800 กว่าไร่โดยกรมที่ดินเนื่องจากบริษัทฯ ถือโฉนดที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองแม่รำพึงและที่ดินสาธารณะ มติคณะกรรมการผังเมือง เมื่อ 9 ตุลาคม 2556 ให้ลดพื้นที่อุตสาหกรรมในร่างผังเมืองรวมชุมชนบางสะพาน จาก 2,600 กว่าไร่ เหลือ 800 ไร่เศษ กฎกระทรวงที่ประกาศให้ป่าคลองแม่รำพึงเป็นป่าสงวนแห่งชาติตั้งแต่ปี 2509 และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 3 พฤศจิกายน 2552 ที่เห็นชอบให้ป่าพรุแม่รำพึงเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับชาติ ควรแก่การอนุรักษ์  ฯลฯ

เครือข่ายอนุรักษ์ฯ ยืนยันว่าการส่งเสริมอุตสาหกรรมเหล็กในพื้นที่จะก่อปัญหามลพิษและสร้างความเสียหายแก่แหล่งเพาะพันธุ์ปลาทูที่สำคัญของอ่าวไทย เศรษฐกิจภาคประมง ภาคเกษตร และธุรกิจการท่องเที่ยวชายทะเลในอำเภอบางสะพานที่กำลังเติบโต

ทั้งนี้ ในช่วงบ่าย เครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์ฯ เดินทางต่อเพื่อเข้าพบรักษาการเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เพื่อคัดค้านการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเหล็กที่บางสะพาน โดยเฉพาะโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมเหล็กต้นน้ำที่ก่อมลพิษสูง และเรียกร้องให้บีโอไอเคารพหลักธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม.

ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร