คปก.แนะปฏิรูปกระบวนยุติธรรมแรงงาน ต้องแยกศาลแรงงานออกจากศาลยุติธรรม

Thu, 04/09/2015 - 14:06 -- ประชาธรรม

คปก.แนะปฏิรูปกระบวนยุติธรรมแรงงาน ต้องแยกศาลแรงงานออกจากศาลยุติธรรม ค้านข้อเสนอตั้งแผนกคดีแรงงานในศาลอุทธรณ์ไม่ตอบโจทย์

เมื่อวันที่ 1 เม.ย.ที่ผ่านมา คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (คปก.) โดย นาย คณิต ณ นคร ประธานกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ลงนามในบันทึกความเห็นและข้อเสนอแนะเรื่อง “ข้อเสนอต่อร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยว่าด้วยการแยกศาลแรงงานออกจากศาลยุติธรรม” เสนอต่อนายกรัฐมนตรี ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติและประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ โดยคปก.มีความเห็นว่า คดีแรงงานเป็นคดีที่มีลักษณะพิเศษที่อยู่บนพื้นฐานความไม่เท่าเทียมกันระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง ผลของคำพิพากษาคดีแรงงานมีผลกระทบต่อประชาชนและสังคมในวงกว้างทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ ปัญหาแรงงานจึงถือเป็นปัญหาที่มีความสำคัญและซับซ้อน ปัญหาข้อพิพาทด้านแรงงานที่เกิดขึ้นในปัจจุบันถูกฟ้องร้องเป็นคดีขึ้นสู่ศาลเป็นจำนวนมาก แต่การพิจารณาคดีของศาลแรงงานเป็นไปอย่างล่าช้า ทำให้ลูกจ้างและองค์กรแรงงานไม่ได้รับความเป็นธรรมจากกระบวนการยุติธรรมด้านแรงงาน คปก.จึงเสนอแนะให้ปฏิรูปศาลแรงงานโดยการแยกศาลแรงงานออกจากศาลยุติธรรม และจะต้องกำหนดบทบัญญัติดังกล่าวไว้ในรัฐธรรมนูญ ซึ่งจะเป็นการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างนายจ้างและลูกจ้างได้อย่างสอดคล้องตามเจตนารมณ์ของกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน ที่มีหลักการสำคัญคือ ประหยัด สะดวก รวดเร็ว เสมอภาคและเที่ยงธรรม

นอกจากนี้ คปก.ยังมีข้อเสนอให้ศาลแรงงานนำกระบวนการพิจารณาคดีแบบไต่สวนหาความจริงมาใช้ โดยวางแนวทางให้ศาลชั้นต้นมีลักษณะเป็นศาลพิจารณา (Trial Court) ที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้ข้อเท็จจริงยุติที่ศาลชั้นต้น

ทั้งนี้ คปก.ได้เสนอแนะให้มีการสร้างระบบการบริหารข้าราชการตุลาการเพื่อให้ผู้พิพากษาคดีแรงงานมีความเชี่ยวชาญในองค์ความรู้และทักษะเฉพาะของคดีแรงงานและมีความต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่พิจารณาคดี ตลอดจนจะต้องส่งเสริมบทบาทและความก้าวหน้าแก่ผู้พิพากษาศาลแรงงานด้วย

อย่างไรก็ตาม คปก.มีความเห็นต่อกรณีที่มีการเสนอตั้งศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงานเพิ่มขึ้นอีกชั้นหนึ่งว่าไม่ใช่การแก้ปัญหาที่แท้จริง อีกทั้งจะเป็นการเพิ่มขั้นตอนของคดีให้มากยิ่งขึ้น และไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของการจัดตั้งศาลแรงงาน.

ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร