คปก.รุกเสนอก.แรงงานพัฒนากม.คุ้มครองสิทธิคนทำงานอาเซียน

Mon, 06/08/2015 - 14:19 -- ประชาธรรม

*ภาประกอบจาก http://article.wn.com/view/2015/04/30/President_James_Michel_s_Labour_Da...

คปก.จับมือ กระทรวงแรงงาน ตั้งคณะทำงานฯร่วมกัน 2 ชุด พัฒนาร่างประมวลกฎหมายแรงงาน ร่าง กฎหมายบริหารแรงงาน และร่างข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิคนทำงาน เพื่อมาตรฐานเดียวในอาเซียน

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2558 นางสุนี ไชยรส รองประธานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายและในฐานะประธานคณะอนุกรรมการปฏิรูปกฎหมายด้านแรงงานและคณะอนุกรรมการปฏิรูปกฎหมายด้านประชาคมอาเซียน นำคณะอนุกรรมการฯ 2 ชุด เข้าพบหารือกับ พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและคณะข้าราชการระดับสูงที่เกี่ยวข้อง  ในสองประเด็นคือ 1.ร่างข้อตกลงอาเซียนส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิคนทำงาน และร่างประมวลกฎหมายแรงงาน รวมถึงร่างพ.ร.บ.บริหารแรงงาน พ.ศ. ... ที่คปก.เสนอแนะต่อ ครม. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสภาปฏิรูปแห่งชาติ ไปแล้ว โดยครั้งนั้นหารือกระทรวงแรงงานถึงแนวทางการผลักดันทั้งสองเรื่อง

ประเด็นร่างข้อตกลงอาเซียนส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิคนทำงาน รองประธานกรรมการปฏิรูปกฎหมาย กล่าวว่า หากพิจารณาถึง 3 เสาหลักของประชาคมอาเซียนแล้ว จะเห็นว่ามีการพูดถึงเรื่องประเด็นแรงงานน้อยมาก ซึ่งแรงงานเป็นเรื่องทั้งในประเทศ และแรงงานข้ามชาติที่สำคัญของทุกประเทศในภูมิภาคนี้  อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ไม่มีอำนาจในการเสนอร่างกฎหมาย จึงทำได้เพียงรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ศึกษา พัฒนาปรับปรุงข้อเสนอ โดยยึดหลักสิทธิมนุษยชน ความเสมอภาค และหลักสากลที่ทุกประเทศถือปฏิบัติ โดยมีเป้าหมายอยู่ที่แรงงานทั้งในประเทศและแรงงานข้ามชาติในแต่ละประเทศ ให้ได้รับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิคนทำงาน เพื่อมาตรฐานเดียวในอาเซียนและรัฐบาลโดยกระทรวงแรงงาน ควรจะเป็นหลักในการนำเสนอต่อครม. และโน้มน้าวประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียน ให้เห็นด้วยกับร่างข้อตกลงนี้ เพื่อประโยชน์ของแรงงานในกลุ่มประเทศอาเซียน

ส่วนร่างประมวลกฎหมายแรงงานและร่างพระราชบัญญัติการบริหารแรงงาน พ.ศ....  นั้น  รศ.มาลี พฤกษ์พงศาวลี  ในฐานะอนุกรรมการปฏิรูปกฎหมายด้านแรงงาน กล่าวว่า ภายใต้การศึกษา พัฒนาปรับปรุงร่าง และรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง คณะอนุกรรมการฯ ได้ยึดหลักสำคัญคือ การสร้างความสุขและสร้างชีวิตที่ดีในการทำงาน “หัวใจสำคัญของประมวลกฎหมายแรงงาน รัฐโดยกระทรวงแรงงานต้องเป็นองค์กรที่อยู่ตรงกลางในการถ่วงดุลอำนาจ ระหว่างลูกจ้างกับนายจ้าง และจัดให้มีความสัมพันธ์ที่เอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและความเป็นธรรม”

ทั้งนี้ นางสุนี ไชยรส เสนอให้กระทรวงแรงงานตั้งคณะทำงานเพื่อพัฒนาร่างข้อเสนอทั้งสองประเด็น เพื่อเป็นข้อมูลให้กระทรวงแรงงานนำเสนอต่อไป

ด้านพลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน แลกเปลี่ยนปัญหาด้านกฎหมายและการแก้ไขปัญหาของแรงงานและกลุ่มผู้ประกอบการให้สมดุล และตอบรับข้อเสนอการตั้งคณะทำงานร่วมกันสองชุดระหว่าง กระทรวงแรงงานและคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย เพื่อพัฒนาข้อเสนอทั้ง 2 ประเด็น นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เน้นว่า การดำเนินงานของกระทรวงฯ จะทำเพื่อประโยชน์ประชาชนตามที่ประชาชนต้องการ.

คปก.จับมือ กระทรวงแรงงาน ตั้งคณะทำงานฯร่วมกัน 2 ชุด พัฒนาร่างประมวลกฎหมายแรงงาน ร่าง กฎหมายบริหารแรงงาน และร่างข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิคนทำงาน เพื่อมาตรฐานเดียวในอาเซียน

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2558 นางสุนี ไชยรส รองประธานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายและในฐานะประธานคณะอนุกรรมการปฏิรูปกฎหมายด้านแรงงานและคณะอนุกรรมการปฏิรูปกฎหมายด้านประชาคมอาเซียน นำคณะอนุกรรมการฯ 2 ชุด เข้าพบหารือกับ พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและคณะข้าราชการระดับสูงที่เกี่ยวข้อง  ในสองประเด็นคือ 1.ร่างข้อตกลงอาเซียนส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิคนทำงาน และร่างประมวลกฎหมายแรงงาน รวมถึงร่างพ.ร.บ.บริหารแรงงาน พ.ศ. ... ที่คปก.เสนอแนะต่อ ครม. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสภาปฏิรูปแห่งชาติ ไปแล้ว โดยครั้งนั้นหารือกระทรวงแรงงานถึงแนวทางการผลักดันทั้งสองเรื่อง

ประเด็นร่างข้อตกลงอาเซียนส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิคนทำงาน รองประธานกรรมการปฏิรูปกฎหมาย กล่าวว่า หากพิจารณาถึง 3 เสาหลักของประชาคมอาเซียนแล้ว จะเห็นว่ามีการพูดถึงเรื่องประเด็นแรงงานน้อยมาก ซึ่งแรงงานเป็นเรื่องทั้งในประเทศ และแรงงานข้ามชาติที่สำคัญของทุกประเทศในภูมิภาคนี้  อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ไม่มีอำนาจในการเสนอร่างกฎหมาย จึงทำได้เพียงรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ศึกษา พัฒนาปรับปรุงข้อเสนอ โดยยึดหลักสิทธิมนุษยชน ความเสมอภาค และหลักสากลที่ทุกประเทศถือปฏิบัติ โดยมีเป้าหมายอยู่ที่แรงงานทั้งในประเทศและแรงงานข้ามชาติในแต่ละประเทศ ให้ได้รับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิคนทำงาน เพื่อมาตรฐานเดียวในอาเซียนและรัฐบาลโดยกระทรวงแรงงาน ควรจะเป็นหลักในการนำเสนอต่อครม. และโน้มน้าวประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียน ให้เห็นด้วยกับร่างข้อตกลงนี้ เพื่อประโยชน์ของแรงงานในกลุ่มประเทศอาเซียน

ส่วนร่างประมวลกฎหมายแรงงานและร่างพระราชบัญญัติการบริหารแรงงาน พ.ศ....  นั้น  รศ.มาลี พฤกษ์พงศาวลี  ในฐานะอนุกรรมการปฏิรูปกฎหมายด้านแรงงาน กล่าวว่า ภายใต้การศึกษา พัฒนาปรับปรุงร่าง และรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง คณะอนุกรรมการฯ ได้ยึดหลักสำคัญคือ การสร้างความสุขและสร้างชีวิตที่ดีในการทำงาน “หัวใจสำคัญของประมวลกฎหมายแรงงาน รัฐโดยกระทรวงแรงงานต้องเป็นองค์กรที่อยู่ตรงกลางในการถ่วงดุลอำนาจ ระหว่างลูกจ้างกับนายจ้าง และจัดให้มีความสัมพันธ์ที่เอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและความเป็นธรรม”

ทั้งนี้ นางสุนี ไชยรส เสนอให้กระทรวงแรงงานตั้งคณะทำงานเพื่อพัฒนาร่างข้อเสนอทั้งสองประเด็น เพื่อเป็นข้อมูลให้กระทรวงแรงงานนำเสนอต่อไป

ด้านพลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน แลกเปลี่ยนปัญหาด้านกฎหมายและการแก้ไขปัญหาของแรงงานและกลุ่มผู้ประกอบการให้สมดุล และตอบรับข้อเสนอการตั้งคณะทำงานร่วมกันสองชุดระหว่าง กระทรวงแรงงานและคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย เพื่อพัฒนาข้อเสนอทั้ง 2 ประเด็น นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เน้นว่า การดำเนินงานของกระทรวงฯ จะทำเพื่อประโยชน์ประชาชนตามที่ประชาชนต้องการ.

ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร