น้ำสมุนไพร พื้นบ้านต้านโควิด 19​

Tue, 10/19/2021 - 12:00 -- Prachathammedia

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

เนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด 19 ที่มีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นทุกวันถึงแม้ภาครัฐจะมีแนวทางและมาตรการให้ประชาชนได้ปฏิบัติ แต่คิดให้อย่างละเอียดและเป็นการพึ่งตนเองนั้น บ้านเกษตรพัฒนา หมู่15 ป่าไผ่ สันทราย จึงได้มีการถอดบทเรียนจากการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2561 นั้น ​

เพื่อให้การจัดการและการควบคุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นการจัดการตนเองก่อนที่หน่วยงานภาครัฐจะเข้ามาช่วยเหลือมีการประชุมของคณะกรรมการหมู่บ้าน โดยแบ่งประเด็นมาตรการจัดการตนเอง ด่วน ๆ คือ​

1. การจัดตั้งกองทุน ชื่อ “กองทุนเราสู้โควิด19 ม.15” เพื่อใช้เป็นทุนเบื้องต้นในการช่วยเหลือหรือใช้ในการจัดการปัญหาเบื้องต้นอย่างทันท่วงที โดยการระดมทุนจากกลุ่มต่างๆ ในหมู่บ้านและเปิดรับบริจาคภายในหมู่บ้าน​

2. แบ่งหน้าที่การดำเนินงานตามความเหมาะสม​
* ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้ช่วยฯ, สท., ชรบ. เป็นด่านหน้าเข้าควบคุมสอบสวนและให้คำแนะนำในการปฏิบัติของผู้ที่กักตัวหรือผู้ติดเชื้อ ตามมาตรการทางภาครัฐ​
* กลุ่มสตรีแม่บ้าน มีหน้าที่จัดทำบัญชี, รายรับ-รายจ่าย พร้อมกับทำอาหารจัดชุดเยี่ยมผู้ป่วยหรือผู้ถูกกักตัว​
* กลุ่ม อสม. มีหน้าที่ แจ้งข้อมูลที่ถูกต้องแก่ประชาชนทราบ ร่วมถึงช่วยเหลือการจัดทำข้อมูลกับ จนท.รพ.สต. และจัดเวรส่งอาหารถึงหน้าบ้านผู้ที่ถูกกักตัว​
* กลุ่มผู้สูงอายุ มีหน้าที่ เป็นเบื้องหลังนำภูมิปัญญาหาสมุนไพรและต้มสมุนไพรพื้นบ้าน ไว้คอยแจกจ่ายให้แก่ผู้ที่ถูกกักตัวหรือ ประชาชนทั่วไป​

3. เตรียมแผนการกักตัวตามบริบทพื้นที่ ให้รัดกุม​

4. สร้างโอกาส สร้างสังคมให้เป็นสังคมแล้วการให้กำลังใจและแบ่งปันซึ่งกันและกัน ทำให้เกิดกิจกรรมการต้มน้ำสมุนไพรโดยบทบาทหน้าที่ของผู้สูงอายุในชุมชน​

ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร