เปิดเสรีการค้า ข้อตกลงการเกษตรลวงโลก

Thu, 11/01/2001 - 00:00 -- ประชาธรรม


หนังสือชุด เครือข่ายประชาชนต้านโลกาภิวัตน์ :ข้อมูล : องค์กรความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาไทย(biothai) : เรียบเรียง : นิรมล ยุวนบุณย์ (biothai) และพงษ์ทิพย์ สำราญจิตต์ (rrafa) :พิมพ์โดย เครือข่ายประชาชนต้านโลกาวัฒน์ (เอกสารเผยแพร่ ไม่มีจำหน่าย)

ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร