พ.ร.บ. ป่าชุมชน : เพื่อคนเฝ้าระวังป่าและความยั่งยืน

Sat, 01/01/2000 - 00:00 -- ประชาธรรม


ไนท์ซาฟารี
(บทความ)

ไนท์ซาฟารี

ศูนย์ข่าวภาคเหนือ
สำนักข่าวประชาธรรม

ความพยายามในการผลักดันโครงการสร้างสวนสัตว์กลางคืน
หรือไนท์ซาฟารี ณ
บริเวณศูนย์พฤกษ์ศาสตร์และสวนวรรณคดีแม่เหียะ
อ.แม่เหียะ จ.เชียงใหม่
ซึ่งอยู่ในเขตอุทยานสุเทพ-ปุยโดยรัฐบาลชุดปัจจุบัน
และกรมป่าไม้จนถึงทุกวันนี้ประชาชนในท้องถิ่นรับรู้ข้อมูลน้อยมาก
และยังมีความสับสนในข้อมูลอยู่มากว่าการดำเนินโครงการไนท์ซาฟารีจะมีการใช้พื้นที่อย่างไรบ้าง
อยู่ในเขตอุทยานสุเทพปุยจำนวนกี่พันไร่
จะมีโครงสร้างพื้นฐานที่จะดำเนินการในนั้นอย่างไรบ้าง
และลักษณะสวนสัตว์ของไนท์ซาฟารีนี้จะเป็นอย่างไร
มีสัตว์ป่าประเภทอะไรบ้าง
มีแต่การให้ข่าวทางหน้าหนังสือพิมพ์
โดยสรุปความว่าจะมีการจัดทำสวนสัตว์กลางคืนพร้อมกับหมีแพนด้า
2 ตัวจากประเทศจีนเป็นตัวชูโรงที่จะนำมาให้คนไทยชม
และสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวประเทศไทย
นอกจากนี้ก็จะมีภัตตาคาร
ที่พักสำหรับนักท่องเที่ยว
และโรงนวดไว้บริการนักท่องเที่ยวอีกด้วย
พร้อมกับตัวเลขทางเศรษฐกิจที่เพิ่มสูงขึ้นเท่านั้นเอง

โครงการไนท์ซาฟารี
นับเป็นกรณีตัวอย่างโครงการของรัฐที่ไม่ได้เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วม
นับตั้งแต่การริเริ่ม
เสนอ
จนถึงการดำเนินโครงการ
กล่าวคือโครงการดังกล่าวเกิดจากความคิดริเริ่มของพ.ต.ท.ทักษิณ
ชินวัตร
นายกรัฐมนตรีที่เห็นว่าสวนสัตว์เชียงใหม่ปัจจุบันนั้นมีขนาดเล็ก
พื้นที่ไม่สามารถขยายตัวได้อีก
ขณะที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยวมีศักยภาพสูง
จึงได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อศึกษาการจัดตั้งสวนสัตว์กลางคืน
(ไนท์ซาฟารี)
ขึ้นเมื่อวันที่ 25
มีนาคม 2545
คณะกรรมการชุดดังกล่าวประกอบด้วยตัวแทนส่วนราชการทั้งสิ้น
ได้แก่นายปลอดประสพ
สุรัสวดี
อธิบดีกรมป่าไม้
เป็นประธานกรรมการ
นายโกสินทร์ เกษทอง
ผู้ว่าราชการจังหวัด
ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว
ผู้อำนวยการอนุรักษ์สัตว์ป่า
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่


นับจากวันที่นายกรัฐมนตรีมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชุดดังกล่าว
การผลักดันโครงการดังกล่าวได้รุดหน้าไปอย่างรวดเร็ว
มีการไปดูงานที่ประเทศสิงค์โปร์
พร้อมกับติดต่อบริษัทต่างชาติเพื่อให้มาลงทุนในธุรกิจดังกล่าวโดยตั้งเป้าการลงทุนในงบประมาณเบื้องต้นถึง
1,000 ล้านบาท ซึ่งจากการให้สัมภาษณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดก็ระบุว่ามีบริษัทต่างชาติติดต่อลงทุนเข้ามาแล้ว
คณะกรรมการชุดดังกล่าวได้มีการประชุมหารือไปแล้วหลายครั้ง
การประชุมได้ข้อสรุปสำคัญ
4 เรื่องคือ 1.การจัดจ้างที่ปรึกษา
นายเบอร์นาร์ด แฮริสัน
ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศสิงค์โปร์
2.การย้ายสวนสัตว์กลางวัน
จ.เชียงใหม่มาอยู่บริเวณเดียวกับไนท์ซาฟารี
3.ระดมทุนจากผู้ประกอบการ
4.การประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจกับประชาชน
และในช่วงต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา
ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศสิงค์โปร์
นายเบอร์นาร์ด แฮริสัน
ซึ่งรัฐบาลไทยเตรียมว่าจ้างจำนวนเงิน
5 ล้านบาท
ก็ได้บินมาสำรวจพื้นที่
ณ บริเวณแม่เหียะ
และเตรียมที่จะทำสัญญาว่าจ้างแล้ว
นอกจากนี้ก็ยังเชิญ ร.ต.ท.สุชัย
เก่งการค้า
กรรมการผู้จัดการบริษัทกาดสวนแก้วจำกัด
ผู้เชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรมมาช่วยออกแบบสวนสัตว์ด้วย


นั่นหมายความว่าการดำเนินโครงการก็จะเกิดขึ้นในเร็ว
ๆ นี้
แต่ทำไมประชาชนท้องถิ่นจึงไม่มีส่วนร่วม
?

และเป็นที่น่าสังเกตว่าผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้ให้ความเห็นต่อสื่อมวลชนว่าโครงการดังกล่าวจะไม่มีการประชาพิจารณ์
โดยบอกว่าโครงการนี้ไม่มีผลกระทบจึงไม่ต้องประชาพิจารณ์จะทำเพียงแต่ชี้แจงและประชาสัมพันธ์ให้ทราบเท่านั้น
ทั้ง ๆ
ที่เป็นโครงการขนาดใหญ่และยังดำเนินการอยู่ในเขตต้นน้ำ
นายสุรพล ดวงแข
เลขาธิการมูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่ากล่าวว่าตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมปี
2535
นั้นระบุชัดเจนว่าโครงการที่ดำเนินการในเขตต้นน้ำชั้น
1 จะต้องจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม
หรือ EIA
ไม่ว่าโครงการนั้นจะจัดทำขึ้นเพื่อศึกษาธรรมชาติหรือให้ประชาชนท่องเที่ยวก็ตาม
แต่กลับปรากฎว่าโครงกล่าวกลับไม่มีการจัดทำ
EIA ใด ๆ

เป็นที่ทราบดีอยู่แล้วว่าขณะนี้โครงการของรัฐและเอกชนจำนวนมากทีไม่ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มต้นมักจะก่อให้เกิดคำถาม
และเกิดความขัดแย้งในภายหลังไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าหินกรูด-บ่อนอก
โครงการท่อก๊าซไทย-มาเลย์
เป็นต้น

อย่างไรก็ตามขณะนี้เริ่มมีกระแสของกลุ่มสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น
อาทิ
ชมรมเพื่อเชียงใหม่
ชมรมอนุรักษ์นกและธรรมชาติล้านนา
ก็เริ่มมีความเห็นในเชิงตรวจสอบแล้วว่าทำไมการดำเนินโครงการจึงเป็นการดำเนินการแต่เพียงฝ่ายรัฐเท่านั้น
คนท้องถิ่นซึ่งจะได้รับผลกระทบโดยตรงไม่มีส่วนร่วม
และเริ่มมีข้อเสนอว่าจะต้องมีพิจารณากันอย่างรอบด้าน
โดยมีคำถามหลายคำถาม
อาทิ โครงการดังกล่าวเป็นโครงการขนาดใหญ่
และจะต้องใช้พื้นที่ในเขตต้นน้ำ
อุทยานสุเทพ-ปุย
ซึ่งจะต้องมีการพิจารณาถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
ผลกระทบต่อชุมชนที่อยู่ใกล้

การจัดการสวนสัตว์ในรูปแบบไนท์ซาฟารี
ดีหรือไม่ดีอย่างไร
และการย้ายสวนสัตว์จะจะส่งผลกระทบอย่างไรบ้าง
มีทางเลือกอื่นหรือไม่ในการให้การศึกษากับคนเรื่องสัตว์ป่า
เป็นต้น

โครงการไนท์ซาฟารี
จึงนับเป็นอีกโครงการหนึ่งที่น่าติดตามตรวจสอบการทำงานของภาครัฐ
ขณะนี้ยังไม่มีใครทราบชัดเจนว่าโครงการดังกล่าวจะก่อให้เกิดประโยชน์การศึกษาธรรมชาติ
หรือว่าเป็นเพียงโครงการที่นำการศึกษาธรรมชาติมาเป็นข้ออ้าง
แต่เบื้องหลังคือการขายทรัพยากร
ธรรมชาติให้แก่นักท่องเที่ยวกันแน่
? .

4-10 สิงหาคม 2545


การจัดการป่าและทรัพยากร : ประเด็นและทางเลือก
การจัดการป่าและทรัพยากร
: ประเด็นและทางเลือก

ดร.
เพิ่มศักดิ์ มกราภิรมย์ (
Recoftc
)
“ป่าไม่ได้เสื่อมโทรมเพราะคนอยู่ในป่ายากจน

แต่คนอยู่ในป่ายากจนอดอยากเพราะป่าเสื่อมโทรม”

ข้อความนี้
สรุปจากผลการประชุมสัมมนาวิเคราะห์ปัญหาป่าไม้ทั่วโลก
ซึ่งสะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างคนกับป่า
และชี้ให้เห็นว่า
ปัญหาป่าถูกทำลายในประเทศกำลังพัฒนาในปัจจุบัน
มักจะโยนความผิดไปให้แต่คนยากจนหรือคนที่อยู่อาศัยอยู่ในป่าหรือชุมชนที่พึ่งพาป่า
โดยไม่ได้วิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริงหรือรากเหง้าของปัญหาและสถานการณ์
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาที่ไม่สมดุลไม่ยั่งยืน
ที่มุ่งเน้นการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมวัฒนธรรมและสมดุลของทรัพยากรสิ่งแวดล้อม

บทเรียนในภูมิภาค

ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
มีการเปลี่ยนแปลงเร็วกว่าภูมิภาคอื่น
มีบทเรียนที่น่าสนใจหลายประการ
ตัวอย่างเช่น


รัฐใช้กฎหมายเข้าไปครอบครองและหาผลประโยชน์จากสัมปทานป่าทั่วประเทศมายาวนานร้อยกว่าปี
(เช่นอินเดีย
ปากีสถาน ไทย
เวียดนาม จีน
อินโดนีเซีย ฯลฯ)
ทำให้กลไกการจัดการป่าของชุมชนกลุ่มบุคคลและองค์กรตามวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นต้องอ่อนแอลงหรือล้มเลิกไป
ป่ากลายเป็นป่าสงวนของรัฐมีแต่ระบบเก็บหาผลประโยชน์แต่ไม่มีระบบการคุ้มครองจัดการที่ดีและยั่งยืน
ทรัพยากรป่าไม้จึงกลายเป็น
“ของหลวง”
หรือของฟรี
มือใครยาวสาวได้สาวเอา
ป่าจึงเสื่อมและถูกทำลายจนเกือบหมดไปในหลายๆประเทศ
สี่สิบกว่าปีที่ผ่านมา
องค์กรพัฒนาระหว่างประเทศและรัฐบาลของประเทศพัฒนาแล้วทั่วโลก
พยายามสร้างเครื่องมือ
กลไกต่างๆมากมายมาช่วยรัฐบาลประเทศกำลังพัฒนารักษาป่า
แต่ปรากฏว่ายิ่งพยายามมากป่าก็ยิ่งหมดเร็ว
ยิ่งมีเครื่องมือมากก็ยิ่งสับสนเพราะขัดแย้งกันเอง
โดยเฉพาะเครื่องมือประเภทนโยบายและกฎหมาย
เพราะขาดกลไกการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ
ที่น่าเสียดายและน่าเศร้าใจในหลายกรณีคือการจัดการป่าของชุมชนท้องถิ่นในปัจจุบันกลายเป็นเรื่องผิดกฎหมาย
ด้วยข้อหาใหญ่ๆ
คือไม่สอดคล้องกับรูปแบบวิธีการคุ้มครองรักษาป่าของรัฐ
จึงทำให้เกิดปัญหาความขัดแย้งมากกว่าความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรท้องถิ่น


ประเด็นหลักเรื่องป่าและทรัพยากร

การจัดการป่าและทรัพยากรของประเทศต่างๆ
ในภูมิภาค
มีประเด็นปัญหาหลักสรุปได้ดังนี้สิทธิ ประชาชนขาดสิทธิขั้นพื้นฐานในการใช้ป่าและทรัพยากรสำหรับการดำรงชีพ

อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
ประชาชนไม่มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการคุ้มครองและจัดการป่าและทรัพยากร
หรือมีแต่ไม่เป็นที่ยอมรับของทางราชการ
เป้าหมายและวัตถุประสงค์
ประชาชนและชุมชนท้องถิ่นไม่มีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการจัดการป่าและทรัพยากร
รูปแบบและวิธีการ
รูปแบบและวิธีการในการคุ้มครองและจัดการป่า
ไม่สอดคล้องกับวิธีการของท้องถิ่น


มาตรการปฏิบัติ
ไม่สมดุลระหว่างมาตรการทางเศรษฐกิจกับมาตรการทางสังคมและสิ่งแวดล้อม
ส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญต่อเศรษฐกิจมากกว่า
กลไกการบริหาร
อ่อนแอทั้งกลไกของรัฐและกลไกของชุมชน
เพราะขาดกลไกบริหารระดับท้องถิ่นและขาดการเชื่อมโยงระดับท้องถิ่นกับระดับชาติและนานาชาติประเด็นปัญหาดังกล่าวข้างต้นนี้
รัฐและประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวบ้านในแต่ละท้องถิ่นมีมุมมองที่ไม่เหมือนกัน
จึงเกิดความขัดแย้งตั้งแต่ในเรื่องสิทธิขั้นพื้นฐานของคนในการดำรงชีพ
หลักการและรูปแบบวิธีการจัดการ
จนถึงการควบคุมติดตามประเมินผลการใช้ประโยชน์จากป่า


สมมุติฐานที่ไม่ถูกต้องในเรื่องป่า

ประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้น
เพราะคนมองปัญหาที่เกิดขึ้นกับป่าต่างกัน
มีสมมุติฐานหลายเรื่องที่จุดชนวนให้เกิดความขัดแย้ง
เช่น

“การใช้ประโยชน์ป่าทุกรูปแบบเป็นภัย
ทำความเสียหายแก่ป่า
สัตว์ป่า ต้นน้ำลำธาร
และความหลากหลายทางชีวภาพ”

ข้อเท็จจริง
มีการศึกษาทางนิเวศวิทยาหลายแห่งพบว่าไม่จริงเสมอไป
ป่าและความหลากหลายทางชีวภาพในป่าหลายแห่ง
รักษาไว้ได้ด้วยวัฒนธรรมท้องถิ่น
คนรู้จักกิน รู้จักอยู่
รู้จักใช้ป่า ป่าก็อยู่ได้คนก็อยู่ได้
หลายพื้นที่ยังพบว่ามีความหลากหลายทางชีวภาพเพิ่มขึ้นอีกด้วย


“คนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดี
มักจะอนุรักษ์
ดังนั้นเมื่อพัฒนาปากท้องคนแล้ว
คนจะอนุรักษ์”

ข้อเท็จจริง
การเชื่อมโยงการพัฒนาและการอนุรักษ์
ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ
แต่ต้องมีสิ่งจูงใจสนับสนุนอีกมากมายไม่ใช่เพียงตัวเงิน
มีตัวอย่างการศึกษาในประเทศพัฒนาหลายแห่งเช่นในสหรัฐอเมริกา
ญี่ปุ่น สิงคโปร์
สรุปว่า
เมื่อรายได้ประชาชาติต่อบุคคล
ขึ้นไปถึงประมาณปีละ 4500-5000
เหรียญสหรัฐ หรือ 160000-180000
บาท
คนจะตระหนักและช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม
โดยเอาประสิทธิภาพในการจัดการมลภาวะในเมืองมาสัมพันธ์กับรายได้ต่อหัวของคน
แต่ในความเป็นจริงมีเพียงไม่กี่ประเทศที่พัฒนาจนประชากรมีรายได้ถึงขนาดนี้
ประเทศกำลังพัฒนาส่วนใหญ่เศรษฐกิจและรายได้ประชาชาติต่อหัวขึ้นๆลงๆ
ในช่วงที่ต้องเพิ่มรายได้ก็มักทำลายป่าและทรัพยากรไปมาก
รายได้เพิ่มขึ้นจริงแต่ยังไม่ทันถึงระดับที่ตั้งสมมุติฐานกันไว้ว่าคนจะตระหนักเรื่องสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจก็มักตกต่ำเสียก่อน
ก็ต้องมาเริ่มต้นเปิดป่าผลาญทรัพยากรเพื่อเร่งการพัฒนากันใหม่
เหมือนสถานการณ์ของไทยในปัจจุบัน
คนไม่มีทางเลือกในการประกอบอาชีพ
ต้องกลับไปหาทรัพยากรป่าและธรรมชาติมาชดเชยสิ่งที่ขาดหายไป
ป่าก็หมดลงไปอีก

“คนยากจน
กลุ่มชนเผ่า …
หากให้ทางเลือกทางเศรษฐกิจ
มีเงินรายได้จากการทำงานในเมือง
ก็จะหยุดใช้ทรัพยากรจากป่า”

ข้อเท็จจริง
ในความเป็นจริงคนไม่ได้สัมพันธ์พึ่งพาป่าในแง่เศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว
แต่ยังสัมพันธ์ในทางสังคม
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมด้วย
การสร้างทางเลือกทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวโดยที่ไม่สัมพันธ์กับการใช้ทรัพยากรจากป่า
จึงไม่ช่วยให้คนหยุดหรือเลิกใช้ทรัพยากรจากป่า
หลายกรณียังทำให้คนที่มีค่านิยมทางตัวเงินสูง
เปลี่ยนวิธีใช้ป่ามาเป็นแบบทำลายอีกด้วย

“คนยิ่งยากจน
ยิ่งทำลายป่า”

ข้อเท็จจริง
ในความเป็นจริง
มีชุมชนหรือกลุ่มคนยากจนหลายแห่งที่รักษาและจัดการป่าได้อย่างยั่งยืน
เมืองไทยมีตัวอย่างชุมชนดั้งเดิมมากมายซึ่งไม่ได้ร่ำรวยมากมาย
แต่ก็รักษาจัดการป่าจนเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติมีประเทศต่างๆมาขอศึกษาดูงานมากมาก
เช่นชุมชนที่คีรีวงศ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
ชุมชนกาลอจังหวัดยะลา
ชุมชนกะเหรี่ยงแถบผืนป่าตะวันตก
ชุมชนแม่ทาจังหวัดลำพูน
ชุมชนป่าโคกใหญ่จังหวัดมหาสารคาม
เป็นต้น

ทิศทางและความเคลื่อนไหวในภูมิภาค

การแก้ปัญหาป่าของแต่ละประเทศซึ่งมีระบบสังคมและวัฒนธรรมต่างกันจะไม่เหมือนกัน
มีตัวอย่างของความพยายาม
ทั้งประสบผลสำเร็จและไม่สำเร็จ
แต่กำลังพยายามทำ เช่น


ประเทศอินเดีย
ทำโครงการจัดการป่าประชารัฐ
ในบริเวณป่าที่เคยเป็นป่าผลิตทำไม้ของรัฐมาก่อน
รัฐกับประชาชนร่วมกันวางแผนและจัดการป่า
แบ่งผลประโยชน์กัน
ประชาชนได้สามส่วน
รัฐได้หนึ่งส่วน
ป่ายังเป็นของรัฐแต่ชุมชนเป็นผู้จัดการ
ประเทศเนปาล
รัฐมอบป่าที่อยู่ใกล้ชุมชนที่ชาวบ้านใช้สอยอยู่ประจำมักแบ่งเป็นหมู่บ้านให้กลุ่มชาวบ้านที่ใช้ป่าอยู่แล้ว
มอบอำนาจให้กลุ่มผู้ใช้ป่าคุ้มครอง
จัดการ
และเก็บหาผลประโยชน์กันเอง
รัฐไม่แบ่งเอารายได้จากประชาชน
แต่สนับสนุนให้กลุ่มผู้ใช้ป่านำรายได้จากป่าส่วนหนึ่งไปตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาหมู่บ้านกันเอง
ประเทศจีน
ที่มณฑลยูนานหลังเดือนตุลาคม
2543
เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ในจังหวัดต่างๆ
ประมาณครึ่งหนึ่ง
จะต้องย้ายไปทำงานในระดับคอมมูนหรือตำบล
รัฐบาลกลางก็พยายามกระจายอำนาจการจัดการป่าที่เคยอยู่ในความดูแลของรัฐ
ไปให้บุคคลและกลุ่มธุรกิจเอกชนในรูปพันธะสัญญา
มีระยะเวลาตั้งแต่ระยะสั้นระยะกลางจนถึงระยะยาว
ขึ้นกับวัตถุประสงค์ของการจัดการ

ประเทศเวียดนาม
รัฐมีแผนฟื้นฟูป่าและทรัพยากรที่เสื่อมโทรมพร้อมไปกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจแบบตลาดนำของประเทศ
โดยปรับปรุงการวางแผนการใช้ที่ดินใหม่
ให้ความสำคัญกับการบริหารงานส่วนท้องถิ่นคือจังหวัดและอำเภอ
กับองค์กรประชาชนระดับคอมมูนและหมู่บ้าน
และหน่วยงานวิชาการจากส่วนกลางเช่นหน่วยทำแผนที่
ช่วยกันกำหนดเขตที่อยู่อาศัย
ที่เกษตร
และที่ป่าเสียใหม่ให้ชัดเจนตามความต้องการของประชาชนในระดับหมู่บ้านและคอมมูนและความเห็นของเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอ
ในการจัดการป่าส่วนใหญ่รัฐทำสัญญาและให้งบประมาณสนับสนุนระยะแรกกับกลุ่มชาวบ้านและชาวบ้านรายครัวเรือนให้จัดการป่าผลิตและป่าใช้สอย
และยังให้คุ้มครองป่าอนุรักษ์ด้วย
ประเทศลาว
ตั้งแต่ต้นปี 2542
เจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและป่าไม้
ย้ายจากส่วนกลางและจัง????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????หลือจากรัฐ
ประเทศฟิลิปปินส์
รัฐมอบสิทธิในการอยู่อาศัยและจัดการป่าและทรัพยากรในป่า
ให้กับชนเผ่า
เรียกสิทธินี้ว่าสิทธิตกทอดจากบรรพบุรุษ
(Ancestral domain claim)
นโยบายปัจจุบันเน้นการกระจายอำนาจการจัดการทรัพยากรจากรัฐบาลกลางสู่ภูมิภาค
และมอบอำนาจการจัดการทรัพยากรจากรัฐสู่ชุมชน
กำลังทำโครงการทดลองทั่วประเทศ


ทิศทางไทย

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่
8
ส่วนที่ 6
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
บทที่ 1 ข้อ 2 เป้าหมาย


(1)
ฟื้นฟูบูรณะพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์ให้ได้ร้อยละ
25 ของพื้นที่ประเทศ
และจัดทำเครื่องหมายแนวเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ให้แล้วเสร็จในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ
ฉบับที่ 8

(3)
ส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในรูปแบบของป่าชุมชน
เพื่อการอนุรักษ์พัฒนาสภาวะแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของชุมชน

บทที่ 3
การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน


1 ปรับปรุงบทบาทของภาครัฐเพื่อสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน

1.1 ปรับทัศนคติและปรับปรุงขีดความสามารถของหน่วยงานของรัฐให้สามารถร่วมมือและเกื้อหนุนชุมชนในท้องถิ่น

3 สร้างโอกาสให้ชุมชนและประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น


รัฐธรรมนูญใหม่
(ฉบับพุทธศักราช 2540)

รัฐธรรมนูญฉบับใหม่
เป็นแม่บทชี้ทิศทางการทำงานและบทบาทขององค์กรไว้ในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมแล้ว
จึงต้องช่วยกันสร้างทางเลือกเพื่อนำไปปฏิบัติให้บรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกัน
ไม่จำเป็นต้องรอกฎหมายลูก
เพราะการจัดการทรัพยากร
ไม่ได้ใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการตัดสินใจเสมอไป
แต่ใช้ข้อเท็จจริง
การมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรท้องถิ่น
และแรงจูงใจเป็นสำคัญ
ไม่มีผิดมีถูก
มีแต่เหมาะหรือไม่เหมาะ
และจะทำอย่างไรจึงจะเหมาะสม


ในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ปี
2540
ได้ให้อำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบแก่ชุมชนและองค์กรท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากร
โดยเฉพาะในหมวด 3
สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย
ซึ่งมีหลายมาตรา
เช่นมาตรา 46
กำหนดสิทธิของชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมในการอนุรักษ์และมีส่วนร่วมในการจัดการบำรุงรักษาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มาตรา 56
ให้สิทธิบุคคลที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนในการบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์
ซึ่งรวมถึงสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองจากการกระทำใดๆที่อาจส่งผลกระทบให้การดำรงชีวิตของบุคคลเป็นไปโดยไม่ปกติ
ได้ระบุข้อห้ามมิให้รัฐหรือองค์กรใดๆดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม
และยังระบุถึงสิทธิของบุคคลที่จะฟ้องหน่วยราชการ
หน่วยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ
ราชการส่วนท้องถิ่น
หรือองค์กรอื่นของรัฐ
เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้


มาตรา 46 “บุคคลซึ่งรวมกันเป็นชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม
ย่อมมีสิทธิอนุรักษ์หรือฟื้นฟูจารีตประเพณี
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ศิลปหรือวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นหรือของชาติ
และมีส่วนร่วมในการจัดการการบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ”


มาตรา 56
สิทธิของบุคคลที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนในการบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ
และในการคุ้มครองส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
เพื่อให้ดำรงชีพอยู่ได้อย่างปกติและต่อเนื่อง
ในสิ่งแวดล้อมที่จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัย
สวัสดิภาพ
หรือคุณภาพชีวิตของตน
ย่อมได้รับความคุ้มครอง
ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ…”

นอกจากนี้ยังได้กำหนดสิทธิของบุคคลในการรับทราบข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการไว้ในมาตรา
58)
กำหนดสิทธิที่จะได้รับข้อมูล
คำชี้แจงและเหตุผลจากหน่วยราชการก่อนดำเนินโครงการที่มีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรา
59 ซึ่งมาตรานี้รัฐจะต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นได้เต็มที่
และต้องจัดให้มีการประชาพิจารณ์หรือรับฟังความเห็นก่อนจะเริ่มโครงการหรือกิจกรรมดังกล่าว
และสิทธิที่จะมีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติที่มีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของตน
ตามมาตรา 60

โดยในส่วนหน้าที่ของรัฐให้ละเลิกแนวคิดดั้งเดิมที่ให้รัฐเท่านั้นที่จะมีหน้าที่ในการสงวนและบำรุงรักษาตลอดจนใช้อำนาจจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติหรือควบคุมสิ่งแวดล้อม
โดยได้กล่าวไว้ว่า

“มาตรา 79
รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสงวน
บำรุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุล
รวมทั้งมีส่วนร่วมในการส่งเสริม
บำรุงรักษา
และคุ้มครองคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน…”


นอกจากนี้ในมาตรา
290
ยังเน้นบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
ดังนั้นนโยบายการกระจายและมอบอำนาจของรัฐ
และการกำหนดสิทธิของประชาชนตามรัฐธรรมนูญใหม่
จะเกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างแท้จริง
เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนจะต้องร่วมมือกัน

และการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน
ก็ต้องสร้างแรงจูงใจและให้กำลังใจ
ก็จะทำให้การคุ้มครอง
อนุรักษ์ป่าไม้ประสานกลมกลืนไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน

ทำไมต้องคุ้มครองรักษาป่าและทรัพยากร
โดยเฉพาะในพื้นที่ป่าอนุรักษ์
(พื้นที่คุ้มครอง)

เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับท้องถิ่น
ระดับชาติ
และระดับนานาชาติแล้วว่า
ป่ามิได้มีคุณค่าเฉพาะเพียงแค่กับบุคคลหรือกลุ่มองค์กรใด
แต่ป่าทำหน้าที่กว้างขวางให้ประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม
ตัวอย่างเช่น
เพื่อรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ
เพื่อคุ้มครองสภาพธรรมชาติ
คุ้มครองแหล่งต้นน้ำลำธาร
ป้องกันลมพายุ
เป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ
เพื่อรักษาความสวยงามของภูมิทัศน์ในท้องถิ่น
เพื่อใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
เพื่อคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรม
เพื่อการศึกษาวิจัย
เพื่อเป็นแหล่งเก็บสะสมคาร์บอน
เป็นต้น
การจัดการป่าที่จะคุ้มครองและเพิ่มพูนคุณค่าทางด้านอนุรักษ์และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนดังกล่าวข้างต้น
จึงมิใช่เรื่องง่ายแค่ออกกฎหมาย
รังวัดกันแนวเขต ทำถนน
ล้อมรั้วแล้วตั้งหน่วยงานพิทักษ์รักษาป่าเพื่อจับคนตัดไม้ถางป่าแต่เพียงเท่านั้น
แต่จะต้องเรียนรู้เพื่อทำความเข้าใจกับสถานภาพของป่า
วัฒนธรรมและสังคมเศรษฐกิจของชุมชน
ตลอดจนระบบการบริหารจัดการของท้องถิ่น
จึงจะสามารถกำหนดรูปแบบวิธีการคุ้มครองอนุรักษ์ป่าได้อย่างเหมาะสม


คำถามในเรื่องการกำหนดรูปแบบวิธีการคุ้มครองอนุรักษ์ป่าที่เหมาะสม
ที่จะต้องช่วยกันหาคำตอบคือ
เมืองไทยเรามีรูปแบบและวิธีการคุ้มครองจัดการป่าอย่างประสิทธิภาพซึ่งสนองต่อวัตถุประสงค์ที่หลากหลายแล้วหรือยัง
ถ้ายังไม่มีควรจัดป่าแบบนี้ไว้ตรงไหน
ต้องการกี่แห่ง
พื้นที่ขนาดไหน รูปแบบจัดการอย่างไร
ใครหรือองค์กรใดควรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ?
ถ้ายังหาคำตอบเหล่านี้ไม่ได้
ก็น่าจะลองพยายามหาทางเลือกในการจัดการคุ้มครองป่าอนุรักษ์ให้หลากหลายเข้าไว้


การทบทวนบทเรียนการจัดการป่าและทรัพยากร

กรณีของป่าผืนใดก็ตามที่มีการบริหารจัดการมายาวนานแต่ไม่ค่อยประสบความสำเร็จ
น่าจะลองพิจารณาทบทวนบทเรียนการคุ้มครองจัดการป่ากันใหม่เสียทีว่ามีอะไรผิดพลาดหรือบกพร่อง
โดยลองตอบคำถามต่อไปนี้การบริหารจัดการป่าได้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือไม่?
คุ้มครองรักษาป่าไว้ได้หรือไม่?
มีปัญหาในระดับที่เป็นความขัดแย้งกับประชาชนหรือชุมชนในท้องถิ่นหรือไม่?
หากไม่สำเร็จและมีปัญหาลองสำรวจความคิดเห็นของฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ประชาชน
องค์กรและหน่วยงานต่างๆในท้องถิ่นมีความคิดเห็น
เป้าหมาย
และวัตถุประสงค์ในการจัดการจัดการป่าผืนนี้อย่างไร?

เป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการป่าเดิมคืออะไร
กำหนดขึ้นมาได้อย่างไรเพื่อสนองความต้องการของใคร?

ประชาชนและองค์กร/หน่วยงานในท้องถิ่นมีส่วนร่วมวางแผน
บริหารจัดการและติดตามผลงานหรือไม่
มากน้อยแค่ไหน
เพียงพอหรือไม่?
กลยุทธ์ของการวางแผนและการปฏิบัติ
ในการบริหารจัดการป่ามีหรือไม่
คืออะไร เหมาะสมกับสถานการณ์ทางสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมปัจจุบันแล้วหรือไม่?
หากไม่เหมาะสม
จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอย่างไร?
ใช้ข้อมูลจากข้อ 3
และบทบาทหน้าที่ของชุมชนและองค์กรท้องถิ่นในข้อ
4 ประกอบการพิจารณา


หากผู้บริหารจัดการป่าตอบคำถามเหล่านี้ให้ประชาชนและองค์กรหน่วยงานต่างๆในท้องถิ่นได้เป็นที่พอใจ
แสดงท่านบริหารจัดการป่าสนองความต้องการของท้องถิ่นได้
แต่หากตอบคำถามไม่เป็นที่พอใจแม้ตัวท่านเองก็ไม่พอใจด้วย
ก็ควรลองพิจารณาทบทวนแนวทางและวิธีคิดหาวิธีการบริหารจัดการป่าเสียใหม่โดยมีทางเลือกให้พิจารณาซึ่งจะกล่าวถึงต่อไป
วิธีการใหม่เริ่มด้วยการหาพันธมิตรมาร่วมงานให้มากขึ้น
ทั้งจากชาวบ้าน
องค์กรและหน่วยงานของรัฐอื่นๆในท้องถิ่น
นักวิชาการและนักพัฒนาจากองค์กรพัฒนาเอกชน
มาพูดคุยช่วยคิดและปรับเป้าหมายและวัตถุประสงค์
สร้างแผนและการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์
และพัฒนาระบบสนับสนุนการทำงานให้เหมาะสม


ทางเลือกในการจัดการ

นอกเหนือจากการจัดการป่าโดยรัฐแล้ว
ยังมีทางเลือกในการจัดการป่าและทรัพยากรอีกหลายแนวทางที่สมควรนำมาพิจารณาปรับใช้ในสถานการณ์ปัจจุบัน
โดยข้อเท็จจริง
แนวทางเหล่านี้ได้มีการปฏิบัติจริงในหลายพื้นที่โดยความร่วมมือหรือบางครั้งเป็นการริเริ่มจากเจ้าหน้าที่ในระดับท้องถิ่นเอง
แต่กลับไม่เป็นที่ยอมรับอย่างเป็นทางการของส่วนราชการ


จัดการป่าร่วมกัน
“ประชารัฐ”

โดยสร้างข้อตกลงให้ชาวบ้านและหน่วยงานท้องถิ่นของรัฐ
ร่วมกันทำ
คือกำหนดวัตถุประสงค์
กฎเกณฑ์วิธีการ
และให้กลุ่มองค์กรชุมชนทำ
รัฐให้การสนับสนุน
และตรวจสอบติดตามผล
ประโยชน์ที่ได้รับเช่นจากผลผลิตหรือรายได้อาจจะแบ่งกันหรือรัฐมอบให้เป็นของชุมชนทั้งหมดก็ได้
แนวทางนี้มักใช้จัดการพื้นที่ป่าผลิตที่อยู่ใกล้ชุมชนมีคุณค่าทางเศรษฐกิจสูงหรือป่าอนุรักษ์ที่มีคนข้างนอกชุมชนเข้ามาใช้ประโยชน์ป่ามาก
เช่นใช้เป็นแหล่งธรรมชาติ
สถานที่ท่องเที่ยว

ป่าชุมชน

มีหลักการสำคัญคือให้ความสำคัญกับคนและกลุ่มองค์กรในชุมชนที่อยู่ใกล้ชิดกับทรัพยากร
ได้มีสิทธิอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการคุ้มครองและจัดการใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
โดยมีกลไกทางสังคมช่วยกันตรวจสอบและมีกฎหมายคุ้มครอง
ป่าชุมชนจึงเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกแห่งที่ชุมชนต้องการ
แม้กระทั่งชุมชนในเมือง
หากมีป่าอยู่แล้วก็ช่วยสนับสนุนชุมชนให้มีการจัดการที่ดียิ่งขึ้นไป
หากยังไม่มีป่าเพราะอาจเป็นชุมชนตั้งใหม่หรือไม่มีที่ดิน
ก็ควรช่วยสนับสนุนให้สร้างป่า
เช่นหาที่ดินให้
จัดและพัฒนากลุ่มองค์กรชุมชนให้เข้มแข็งเพื่อให้ทำป่าชุมชนสำเร็จ

เพื่อเป็นการช่วยคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของชุมชน
ควรสนับสนุนเครือข่ายองค์กรจัดการป่าชุมชนขึ้นหลายๆระดับเช่นในระดับท้องถิ่น
ระดับชาติและนานาชาติ
เพื่อประสานความร่วมมือและสร้างกลยุทธ์และมาตรการทางนโยบายและกฎหมาย

พันธะสัญญาโดยมีเงื่อนไขหรือข้อผูกมัด


โดยทำสัญญามอบสิทธิและอำนาจในการจัดการทรัพยากรให้บุคคล
กลุ่ม
หรือองค์กรที่เป็นนิติบุคคล
เพื่อจัดการป่าตามวัตถุประสงค์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญา
รัฐอำนวยความสะดวก
และตรวจสอบติดตามผล
แนวทางนี้อาจใช้ร่วมกับป่าชุมชนหรือแบบประชารัฐก็ได้เพื่อกระจายหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับบุคคลหรือกลุ่มคนที่ใช้ทรัพยากรอีกชั้นหนึ่ง
เกษตรกรอาจรวมตัวกันจัดตั้งสมาคมหรือสหพันธ์เกษตรกรผู้จัดการป่ามาควบคุมบริหารจัดการกันเองเพื่อช่วยคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของเกษตรกรด้วย

ทางเลือกหลักทั้งสามทาง
มีทั้งจุดแข็งและจุดอ่อน
ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขสถานการณ์และความพร้อมของคนและองค์กรในชุมชน
ในพื้นที่หนึ่งอาจใช้หลายวิธีการผสมผสานกันไป
เพื่อจัดการปัญหาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่หลากหลายก็ได้

บทบาทของคน ชุมชน
องค์กร
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ควรจะต้องมีความชัดเจน
และสนับสนุนให้แสดงบทบาทให้ถูกต้องเหมาะสม
บทบาทของรัฐในรัฐธรรมนูญฉบับพุทธศักราช
๒๕๔๐ กำหนดให้รัฐทำหน้าที่ส่งเสริม
สนับสนุนให้ชุมชน
ประชาชนเป็นผู้ปฏิบัติ
โดยให้ลดบทบาทรัฐในการจัดการหรือทำเอง
การคุ้มครองจัดการป่าจึงควรถือปฏิบัติตามแนวทางนี้อย่างจริงจัง
จึงสามารถกระตุ้นหรือจูงใจให้ชุมชนรวมตัวกันให้เข้มแข็งและพัฒนาความรู้ความสามารถให้เพียงพอที่จะจัดการป่าได้อย่างยั่งยืน

ประสบการณ์ที่หลากหลายในการจัดการทรัพยากรสามารถสรุปได้ว่า
คนเป็นปัจจัยชี้ขาดความสำเร็จในการจัดการป่า
ไม่ว่าจะเลือกรูปแบบวิธีการใด
หากคนมีค่านิยมและทัศนะในการใช้ป่าและทรัพยากรไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสมแล้ว
จะจัดการป่าและทรัพยากรอย่างไรก็ไม่สำเร็จ
เพราะไม่อาจสนองมิจฉาทิฐิของคนอันไม่มีที่สิ้นสุดได้


การบริหารจัดการป่าและทรัพยากร
จึงต้องมีการเตรียมคนโดยการจัดองค์การให้คนรวมกันเป็นกลุ่มหรือองค์กร
เพื่อเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง
มีค่านิยมและพฤติกรรมการใช้ทรัพยากรที่ถูกต้องเหมาะสมโดยวิธีการเรียนรู้ร่วมกัน
และสร้างกลไกให้กลุ่มองค์กรต่างๆได้ควบคุมกันเองให้สมดุล
ทั้งคนและป่าก็จะอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน
ที่ดิน ป่า
หรือทรัพยากรธรรมชาติใดๆ
หากมีไว้เพื่อทำกินหาเลี้ยงชีพ
มีเท่าไรก็พอ ก็อยู่ได้
แต่หากมีไว้เพื่อขาย
มีเท่าไรก็ไม่พอ
(พระอาจารย์บัญญัติ
อนุตตโร วัดป่าธรรมดา
อำเภอบัวใหญ่
จังหวัดนครราชสีมา)SumPakNam2, Original 26/3/99 :
Update 17/4/99
ประเด็นคำถาม

1
จะแบ่งพื้นที่จัดการอย่างไร
(หลักเกณฑ์
และแบ่งพื้นที่เป็นกี่ส่วน)

2 ใคร (บุคคล กลุ่ม
องค์กร หน่วยงาน) ใด
มีส่วนเกี่ยวข้อง
และมีบทบาทหน้าที่อะไร

3
แต่ละพื้นที่ย่อย
จะจัดการอย่างไร (คุยเป็นกลุ่ม
ถึงวัตถุประสงค์ในการจัดการ
วิธีการ กิจกรรม
ผู้มีส่วนรับผิดชอบปฏิบัติ
กฎเกณฑ์กติกา
ระบบสนับสนุน
การบริหารจัดการ
การประสานงาน/ความร่วมมือ
)

4
การประสานการบริหารจัดการรวม
การประสานความร่วมมือกับภาคีต่างๆ


บุคคล/กลุ่ม/องค์กร
เกี่ยวข้อง


วัตถุประสงค์


วิธีการ


กิจกรรม


กฏกติกา


ระบบสนับสนุน


การบริหารจัดการพื้นที่…


พื้นที่…


พื้นที่…


พื้นที่…


พื้นที่…


พื้นที่…
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการป่า : กรอบคิด ข้อจำกัด และการวิเคราะห์ทางเลือก
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการป่า
:

กรอบคิด
ข้อจำกัด
และการวิเคราะห์ทางเลือก

ดร.
เพิ่มศักดิ์ มกราภิรมย์
(
Recoftc)

บทนำ

ป่าเป็นแหล่งของปัจจัยในการดำรงชีพขั้นพื้นฐาน
ได้แก่ อาหาร ยา ฟืนถ่าน
ไม้ใช้สอย ดินและน้ำ
ซึ่งชุมชนท้องถิ่นเป็นผู้ดูแลและใช้ประโยชน์ร่วมกันมานาน
แต่การจัดการป่าโดยรัฐเพื่อสนองเป้าหมายทางเศรษฐกิจของประเทศ
มักมองข้ามวัฒนธรรมการจัดการป่าของชุมชน
การวางแผนจัดการป่าจึงไม่เชื่อมโยงระบบนิเวศ
สังคม เศรษฐกิจ
และการเมืองเข้าด้วยกัน
ทำให้ความสัมพันธ์ของคนกับป่าไม่สมดุล
เกิดปัญหากับระบบนิเวศและประชาชนในท้องถิ่น
การจัดการป่าล้มเหลวเพราะประชาชนไม่มีส่วนร่วม


การมีส่วนร่วมของประชาชน
มีความสำคัญมากที่สุดต่อการจัดการป่าและการพัฒนาชุมชน
อันจะส่งผลถึงความมั่นคงทางเศรษฐกิจสังคมและการเมือง
เพราะช่วยให้ประชาชนทุกกลุ่มมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในการจัดการป่าและทรัพยากรที่เป็นประโยชน์และเกิดผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของตนเอง
รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันได้กำหนดเกี่ยวกับสิทธิ
เสรีภาพ และหน้าที่
ทั้งของบุคคล
ชุมชนและองค์กรท้องถิ่นไว้มาก
เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับรัฐในการ
การจัดการป่า
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
แต่ในความเป็นจริงมีข้อจำกัดในทางปฏิบัติอยู่มาก
เอกสารฉบับนี้จึงมีเป้าหมายที่จะทบทวนบทเรียน
ศึกษาข้อจำกัดและวิเคราะห์ทางเลือกการสนับสนุนมีส่วนร่วมของประชาชนต่อไป


กรอบการทำงานแบบมีส่วนร่วม

ในงานวนศาสตร์ชุมชน
การจัดการป่าแบบมีส่วนร่วม
หมายความถึงการจัดการป่าและทรัพยากรในป่า
ซึ่งชุมชนท้องถิ่นมีบทบาทหลักหรือบทบาทสำคัญในการจัดการ
โดยประชาชนและองค์กรที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่นมีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน
หลักการและแนวทางการจัดการป่าแบบมีส่วนร่วมที่สำคัญคือ
1) ประชาชน/ชุมชน
เป็นศูนย์กลางหรือส่วนสำคัญของการพัฒนาทุกขั้นตอน
2) ชาวบ้านเกี่ยวข้องกับกิจกรรมในฐานะผู้ร่วมงานที่สำคัญ
ไม่ใช่เป็นเป้าหมายของการพัฒนา
3) ชาวบ้านในชุมชนมีความสามารถในการระบุปัญหาและแก้ปัญหาตามลำดับความสำคัญที่เขาเป็นผู้ตัดสินใจ
และ 4) ในระยะยาว
การตัดสินใจของกลุ่มองค์กรต่างๆในชุมชน
จะมีเพิ่มมากขึ้นกว่าการตัดสินใจโดยบุคคลหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง


ส่วน การมีส่วนร่วม
หมายถึงการที่ประชาชนซึ่งประกอบไปด้วยบุคคล
กลุ่ม และองค์กร
มีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการป่าและทรัพยากร
อาทิ
การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
การแสดงความเห็นและชี้ประเด็นปัญหา
การตัดสินใจ
กำหนดนโยบาย การวางแผน
การจัดการ
การได้รับประโยชน์ การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐทุกระดับ
การติดตามประเมินผล
และการแก้ไขปัญหาอุปสรรค
การทำงานแบบมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับบุคคลและองค์กรหลายประเภท
เพื่อให้เกิดความสมานไมตรีจึงต้องการองค์ประกอบที่สำคัญคือผู้ร่วมงานทุกฝ่ายต้องมีอุดมการณ์
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกัน
และมีผลประโยชน์ร่วมกัน

สำหรับระดับในการเข้าร่วม
ในทางวิชาการสามารถแบ่งแยกการมีส่วนร่วมได้หลายระดับ
ตามความหนักเบาของการเกี่ยวข้อง
อาทิ 1)
แบบการจัดการคนให้เข้าร่วม
ผู้เข้าร่วมคัดเลือกจากตัวแทนของประชาชน
ไม่ได้เลือกตั้ง
และไม่มีอำนาจอะไร 2)
แบบตอบสนองหรือค่อยเป็นค่อยไป
ผู้เชี่ยวชาญจากส่วนกลางบอกว่าจะต้องทำอะไร
ไม่มีการสะท้อนความเห็นจากประชาชน
3) แบบขอคำปรึกษาหารือ
ปรึกษาหรือตอบคำถามชี้แจงรายละเอียดสิ่งที่ต้องร่วม
องค์กรภายนอกเป็นผู้ระบุปัญหาและกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล
และควบคุมการวิเคราะห์ข้อมูลโดยไม่ได้รับฟังความคิดเห็นของประชาชน
4)
แบบร่วมตามหน้าที่หรือภาระกิจที่กำหนดให้
ใช้วิธีการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของโครงการ
ประชาชนอาจมีส่วนร่วมโดยรวมเป็นกลุ่มเพื่อช่วยศึกษาวิเคราะห์ปัญหาตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้แล้ว
ประชาชนอาจเข้าร่วมอย่างแข็งขัน
ร่วมตัดสินใจ
แต่คำตอบหลักสุดท้ายมักกำหนดไว้ล่วงหน้าแล้วโดยหน่วยงานภายนอก
5) แบบแข็งขัน
ร่วมในการวิเคราะห์และพัฒนาแผนปฏิบัติการและศักยภาพของกลุ่มองค์กรท้องถิ่น
โดยกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน
ใช้วิธีการที่หลากหลายจากหลายสาขา
และ 6) แบบสมัครใจทำเอง
ประชาชนเป็นผู้คิดริเริ่มอย่างอิสระ
ประชาชนอาจติดต่อประสานหน่วยงานภายนอกมาช่วยแนะนำโดยยังสามารถควบคุมการจัดการและใช้ทรัพยากรได้
ซึ่งทั้ง 6
ระดับมีตั้งแต่ระดับต้น
(ระดับ 1)
ที่เข้าไปเตรียมการหรือจัดการอย่างเข้มเพื่อกระตุ้นให้คนเข้ามามีส่วนร่วมจนถึงระดับสุดยอด
(ระดับ 6) คือแบบสมัครใจ
ประชาชนรับรู้
ตระหนักและเคลื่อนไหวผลักดันให้ร่วมงานกันเองโดยปราศจากการจัดตั้งใดๆ


หลักการจัดการป่าแบบมีส่วนร่วมและหลักการทำงานแบบมีส่วนร่วมดังกล่าวข้างต้น
จะเป็นพื้นฐานสำคัญของการศึกษาวิเคราะห์เรื่องนี้

กรอบนโยบายและกฎหมายเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน


กรอบนโยบายและกฎหมายหลักที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการป่าฯ
มีหลายเรื่องซึ่งในที่นี้จะศึกษาวิเคราะห์แต่ที่มีความสำคัญสูงสุดสามลำดับแรกคือรัฐธรรมนูญ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และนโยบายป่าไม้แห่งชาติ

ในรัฐธรรมนูญฉบับ
พ.ศ. 2540 ในหมวด 3
สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย
ได้กำหนดขอบข่ายแห่งอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างกว้างขวางแก่บุคคล
ชุมชนและองค์กรท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากร
เช่นมาตรา 46
เกี่ยวกับสิทธิของชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม
มาตรา 56 เกี่ยวกับสิทธิบุคคล
มาตรา 58
เกี่ยวกับสิทธิของบุคคลในการรับทราบข้อมูลหรือข่าวสาร
และ มาตรา 59 เกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็นของประชาชน
ในหมวด 5
แนวนโยบายพื้นฐานของรัฐ
มาตรา 76 เกี่ยวกับหน้าที่รัฐต้องส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน
มาตรา 79
เกี่ยวกับการปรับแนวคิดและบทบาทให้รัฐละเลิกแนวคิดดั้งเดิมที่ให้รัฐเท่านั้นที่จะมีหน้าที่ตลอดจนใช้อำนาจจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติหรือควบคุมสิ่งแวดล้อม
โดยรัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสงวนบำรุงรักษาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุล
และในหมวด 9
การปกครองส่วนท้องถิ่น
มาตรา 290
ยังให้อำนาจองค์การปกครองท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทั้งในเขตและนอกเขตท้องที่ในกรณีที่อาจมีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตและคุณภาพสิ่งแวดล้อมของประชาชนในพื้นที่ของตนด้วย


สำหรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ปรากฏว่าตั้งแต่ฉบับที่
5
ที่เริ่มกล่าวถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรป่าไม้
โดยกำหนดให้มีการดำเนินงานด้านป่าชุมชน
แผนฯ 6
ให้ส่งเสริมบทบาทของเอกชนและประชาชนในท้องถิ่น
ให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรป่าไม้
เน้นการสร้างป่า แผนฯ 7
สนับสนุนให้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติป่าชุมชน
และแผนฯ 8
ให้สร้างโอกาสให้ชุมชนและประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
(เพิ่มศักดิ์ 2542)
แต่ทุกแผนไม่ได้ถูกนำไปปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ


ส่วนทางด้านนโยบายป่าไม้แห่งชาติ
มีเป้าหมายเพื่อการจัดการและพัฒนาทรัพยากรป่าไม้อย่างต่อเนื่องในระยะยาวและประสานสอดคล้องกับทรัพยากรอื่นๆ
เน้นบทบาทรัฐ
เอกชนและการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน
แต่กลับไม่กล่าวถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนแต่อย่างใด


โดยสรุป
นโยบายและกฎหมายระดับสูงสุดคือรัฐธรรมนูญ
และแผนพัฒนาฯของชาติได้สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน
และให้สิทธิ
เสรีภาพและหน้าที่กับประชาชน
ชุมชนและท้องถิ่นในการมีส่วนร่วมอยู่แล้ว
แต่ยังไม่ได้มีการปฏิบัติจริงหรือมีแนวทางปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย
ทำให้ “การมีส่วนร่วมของประชาชน”
ในทางปฏิบัติเกิดปัญหาขัดแย้งกับแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่ในกฎหมายเดิม
โดยเฉพาะนโยบายและกฎหมายด้านป่าไม้
ซึ่งมีมากมายแต่ล้าหลังและไม่สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ


สถานการณ์และประเด็นการจัดการป่า

สถานการณ์การจัดการป่าในประเทศกำลังพัฒนาในภูมิภาค
ตั้งแต่เริ่มแรกจวบจนปัจจุบันถึงจุดวิกฤติ
เพราะว่ามีปัญหามากมายและสะสมมานานจนส่งผลกระทบต่อการสูญเสียป่าและการเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่รัฐปฏิบัติตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติเป็นต้นมา
ปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในด้านต่างๆที่เป็นสาเหตุของการทำลายป่า
เช่นการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ไม่ยั่งยืน
การเปลี่ยนแปลงค่านิยมในการใช้ทรัพยากรโดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากรที่ได้จากป่าหรือต้องใช้ป่าเป็นแหล่งผลิต
ปัจจัยเหล่านี้เป็นสาเหตุผลักดันให้เกิดการตัดไม้เกินกำลังผลิตของป่า
การเก็บหาของป่าแบบทำลาย
การเลี้ยงสัตว์มากเกินกว่าศักยภาพของป่าจะรับได้
ไฟป่าที่ไม่มีการควบคุม
ฯลฯ
ซึ่งล้วนแต่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและเศรษฐกิจสังคม
ปัจจุบัน
จำนวนคนยากจนมีเพิ่มขึ้น
และเกิดความขัดแย้งระหว่างคนชนบทกับคนในเมือง
บางแห่งลุกลามเป็นความขัดแย้งระหว่างประเทศ
(อานันท์, 2541 : สมศักดิ์ 2540 :
เสน่ห์ และยศ 2536)

การจัดการป่าของรัฐมีพัฒนาการมานานกว่าร้อยปี
อาทิการจัดการป่าเศรษฐกิจในรูปแบบสัมปทานรายใหญ่
(พ.ศ. 2439 - 2531),
โครงการปลูกป่าเศรษฐกิจ
(พ.ศ. 2459 – 2535)
โครงการอนุรักษ์ป่าและพัฒนาชนบทในรูปแบบต่างๆ
เช่นโครงการหมู่บ้านป่าไม้
(พ.ศ. 2518-2536), โครงการ ส.ท.ก. (พ.ศ.
2525-2536), โครงการ ค.จ.ก. (พ.ศ. 2534)
และโครงการส่งเสริมป่าไม้ภาคเอกชน
เช่นโครงการสี่ประสาน (รัฐ
เอกชน สถาบันการเงิน
และเกษตรกร ปี 2535)
โครงการส่งเสริมเกษตรกรปลูกป่า
โครงการส่วนใหญ่สิ้นสุดหรือชะลอการทำงานลงเพราะเกิดปัญหาข้าราชการคอร์รัปชั่นทำให้ความช่วยเหลือไม่ถึงมือเกษตรกร
เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ประโยชน์แต่กลับต้องเป็นหนี้สถาบันการเงิน
(สัมพันธ์ และคณะ 2538;
อภิชัย 2536)
ทำให้เกิดปัญหาด้านแหล่งน้ำ
การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
การเสื่อมของดินและน้ำ
ไฟป่า ฯลฯ
กลายเป็นประเด็นความขัดแย้งรุนแรงในสังคม

ผลของความล้มเหลวในการจัดการป่าและทรัพยากรเริ่มปรากฏให้เห็นชัดเจนในหลายพื้นที่
เช่นในภาคเหนือ
ป่าต้นน้ำบนภูเขาถูกทำลายจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเช่นข้าวโพด
(เริ่มก่อนปี 2500)
กะหล่ำปลี (ตั้งแต่ปี 2520
ถึงปัจจุบัน) ขิง (ตั้งแต่ปี
2530 ถึงปัจจุบัน)
รวมทั้งไม้ผลชนิดต่างๆ
กรณีความขัดแย้งที่รุนแรงมากในภาคเหนือ
จำนวนชาวบ้านที่ถูกจับในข้อหาถางป่าปลูกข้าวกินมีมากขึ้นทุกวัน
ปัญหาป่าถูกทำลายและความขัดแย้งระหว่างคนในท้องถิ่นเกิดขึ้นเพราะประชาชนไม่มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย
ออกกฎหมายและกำหนดวิธีควบคุมและจัดการพื้นที่คุ้มครอง
ในภาคใต้ ป่าบกกว่า 5
ล้านไร่
กลายเป็นสวนยางพารา
ป่าชายเลนถูกทำลายจาก 3
ล้านไร่ในปี 2500 จนเหลือน้อยกว่า
1 ล้านไร่ในปี 2540
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สัมปทานป่าไม้ระหว่างปี
2511-2530 ในพื้นที่ร้อยละ 87
ของเนื้อที่ภาค
ปัญหาป่าของชุมชนและที่สาธารณประโยชน์ถูกทำลาย
เพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยวเช่นมันสัมปะหลัง
ยูคาลิปตัส
ป่าในภาคนี้จึงลดลงอย่างรวดเร็วมากกว่าในภาคอื่น
(เดชา 2537 :
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
2542 : ประสิทธิ์และคณะ 2536)
ภาคกลาง พื้นที่ป่าดงดิบที่สมบูรณ์ถูกทำลายจากการทำไม้ระบบสัมปทานป่าไม้ระยะยาว
สัมปทานไม้หมอนรถไฟ
สัมปทานเจาะน้ำมันยาง
และการขยายตัวทางการเกษตร
การฟื้นฟูป่าในรูปแบบสวนป่าไม่ได้รับความร่วมมือจากราษฎร
การจัดหมู่บ้านป่าไม้ไม่ได้ผล
ประชาชนไม่มีส่วนร่วมคิดและทำโครงการ
(ทาโร่ 2542 :
ศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชน
2538) ภาคตะวันออก
ป่าตะวันออกในปี 2500
มีพื้นที่มากกว่า 5
ล้านไร่
ปัจจุบันเหลือไม่ถึงห้าแสนไร่
การคุ้มครองรักษาป่าโดยรัฐไม่ได้รับความร่วมมือจากท้องถิ่น
(ศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชน
2538) ภาคตะวันตก
ป่ามากกว่า 3 ล้านไร่
มีชุมชนชนเผ่าอาศัยอยู่ในป่าและรอบป่ามากมาย
ถูกประกาศเป็นพื้นที่คุ้มครอง
หน่วยงานป่าไม้ตั้งกรรมการวางแผนบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองโดยประชาชนและองค์กรท้องถิ่นไม่ได้มีส่วนร่วม
(อลงกต 2542 : โอภาสและคณะ 2541)

จากบทเรียนดังกล่าวข้างต้น
ภาพรวมของการบริหารจัดการป่าและทรัพยากรในปัจจุบัน
จึงไม่ได้อยู่บนพื้นฐานทางวิชาการและการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นขั้นตอนอย่างเหมาะสม
พื้นที่ป่าแทบทุกภาคโดยเฉพาะพื้นที่สูงและพื้นที่ชายแดน
วางแผนบริหารจัดการด้วยกรอบการเมือง
ผลประโยชน์
ปัญหายาเสพติด ฯลฯ
ทำให้ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมต้องถูกอพยพโยกย้ายที่อยู่อาศัยทำกิน
เกิดปัญหาสังคม

ข้อจำกัดของการมีส่วนร่วมของประชาชน


ในการจัดการป่าแบบยั่งยืน
ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนท้องถิ่น
และการกระตุ้น
สนับสนุนและความร่วมมือจากหน่วยงานของรัฐ
ภาคเอกชนและองค์กรพัฒนาเอกชนภายนอกด้วย
ข้อเท็จจริงในการจัดการป่าในปัจจุบัน
มีปัจจัยมากมายที่เป็นข้อจำกัดของการมีส่วนร่วมของประชาชน
ทั้งด้านที่เกี่ยวข้องกับประชาชนเอง
และจากภายนอกซึ่งจะเน้นในการวิเคราะห์ครั้งนี้ได้แก่

การใช้อำนาจของรัฐ


รัฐมีหน้าที่ปกป้องทรัพยากรซึ่งเป็นผลประโยชน์ของประเทศชาติ
ประชาชนเป็นผู้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรเหล่านั้น
โดยหลักการรัฐต้องหาเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลายมาปกป้องผลประโยชน์ของชาติเหล่านี้
แต่ในความเป็นจริงรัฐมักใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการทำงาน
เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีอำนาจตามกฎหมายตามกรอบ
การบริหารและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามระบบกฎหมายไทยแต่เดิม
ซึ่งเกิดขึ้นได้เนื่องจากเหตุผลหลายประการเช่นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ม.1304 (2)
ในการบริหารจัดการและควบคุมดูแลที่ดินและแหล่งน้ำ
ที่ดินใช้ในกิจการของรัฐ
ที่ดินรกร้างว่างเปล่า
รัฐใช้อำนาจควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครองได้โดยอาศัยมาตรการต่างๆในการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เช่นการกำหนดพื้นที่ป่าสงวน
ป่าอนุรักษ์
การกำหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ
เป็นต้น
รัฐยังใช้กฎหมายป่าไม้ควบคุมป่าไม้ซึ่งก็คือที่ดินของรัฐที่ยังไม่มีเอกชนคนใดได้รับกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครองตามกฎหมายที่ดิน
รัฐจึงมีอำนาจในการควบคุมเพื่อแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้โดยวิธีการให้สัมปทาน
เพื่อเก็บค่าภาคหลวงเป็นรายได้เข้ารัฐตามกฎหมายต่างๆ
อำนาจรัฐเหล่านี้ไม่ได้มาจากประชาชน
ไม่อยู่บนฐานปัญหาความต้องการของประชาชน
แต่มาจากตัวแทนกลุ่มผลประโยชน์และการเมือง
รัฐใช้อำนาจบริหารการจัดการและควบคุมดูแลการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติทุกชนิดบนสมมุติฐานที่ว่ารัฐเป็นผู้คุ้มครอง
ผู้จัดการ
ผู้พัฒนาที่ดีที่สุด
เพราะมีองค์กรและบุคลากรที่มีความรู้เทคนิควิชาการที่เป็นระบบและเป็นวิทยาศาสตร์และยังมีกฎหมายเป็นเครื่องมือควบคุมการปฏิบัติงาน
แต่ปรากฎว่าสมมุติฐานนี้ใช้ไม่ได้
การจัดการป่าจึงล้มเหลว
ป่าถูกทำลาย
และมักโยนความผิดให้ชาวบ้านซึ่งเป็นปัจจัยปลายเหตุในการทำลายป่า
ทำให้เกิดปัญหาความขัดแย้งระหว่างรัฐกับชาวบ้านตามมา
(คณะกรรมมาธิการสิ่งแวดล้อมรัฐสภา
2540)

การสร้างความร่วมมือของประชาชนในการจัดการป่าและทรัพยากร
ในทางปฏิบัติไม่อาจละเลยบทบาทของรัฐไปได้
แต่จะทำอย่างไรจึงจะช่วยให้รัฐซึ่งมีหน่วยงานและบุคลากรมากมาย
เข้าใจบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตัวเองให้ชัดเจน
ใช้อำนาจอย่างเหมาะสมด้วยความถูกต้อง
เป็นธรรม
ไม่เลือกปฏิบัติ
และกระจายอำนาจในส่วนกลางไปสู่ภูมิภาค
ให้อำเภอ ตำบล และองค์กรในชุมชนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่มากขึ้น
ต้องสร้างกลยุทธ์การทำงานในเรื่องนี้
โดยต้องพิจารณาในขั้นรายละเอียดว่าควรจะมอบอำนาจหน้าที่ตลอดจนแนวทางปฏิบัติในเรื่องใดบ้าง
ซึ่งหากทำได้ การกระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการคุ้มครองจัดการทรัพยากรป่าไม้น่าจะประสบผลสำเร็จ


การรวมศูนย์การจัดการป่าไว้ที่ส่วนกลาง


การคงอำนาจในการจัดการป่าและทรัพยากรไว้ที่ส่วนกลาง
มักมีปัญหาเพราะหน่วยงานส่วนกลางไม่เข้าใจระบบการจัดการในท้องถิ่น
เมื่อกำหนดนโยบายและแผนลงไปในท้องถิ่น
จึงมักเกิดผลกระทบต่อวิถีชีวิต
ความเข้าใจและแรงจูงใจของชุมชนในการมีส่วนร่วมจัดการป่า
ที่ผ่านมาหน่วยงานรัฐส่วนกลางวางแผนให้หน่วยงานในพื้นที่เป็นผู้ปฏิบัติและรับผิดชอบ
โดยคณะกรรมการระดับสูงเพียงไม่กี่คณะ
เป็นผู้วางแผนบริหารจัดการป่าในส่วนกลาง
โดยฝ่ายการเมืองมักเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการเหล่านี้
บุคคลเหล่านี้มักไม่เข้าใจปัญหาความต้องการของชาวบ้านแต่ละท้องถิ่น
ในขณะที่ชาวบ้านก็ไม่เข้าใจนโยบายและวิธีการปฏิบัติของรัฐ
นอกจากนี้ยังไม่มีโอกาสเข้าถึงข้อมูลข่าวสารหรือโครงการของรัฐในท้องถิ่น
เมื่อรัฐกับชาวบ้านไม่เข้าใจกัน
ทำให้การกำหนดเป้าหมายและนโยบายที่มาจากข้างบน
ไม่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน
ประชาชนไม่มีโอกาสรับรู้หรือร่วมตัดสินใจ
(Brenner et al, 1998)

การจัดการป่าแบบมีส่วนร่วม
จึงไม่ควรรวมศูนย์การจัดการไว้ที่ส่วนกลางเนื่องจากต้องใช้ทรัพยากรในการบริหารจัดการมาก
และยังทำให้เกิดปัญหาตามมาอีกมากมาย
การจัดการป่าโดยประชาชนมีส่วนร่วม
ก็ไม่จำเป็นต้องเริ่มจากการกู้ยืมเงินหรือ
การระดมเงินบริจาคเพื่อการกุศลซึ่งเป็นเงินภาษีอากรของประชาชน
หรือตั้งองค์กรใหญ่โตไว้ที่ส่วนกลาง
แต่ควรให้ข้อมูลข่าวสาร
ความรู้ และกระจายการตัดสินใจออกไปที่ระดับท้องถิ่น
และอาจให้ผู้แทนชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในส่วนกลาง
การแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ในระดับชาติจึงต้องให้มีผู้แทนภาคประชาชนและองค์กรเอกชนเข้าร่วมเป็นกรรมการในสัดส่วนเท่าๆกัน
ส่วนในระดับท้องถิ่นและชุมชน
จะต้องมอบอำนาจในการจัดการบางส่วนให้องค์กรของชุมชน
แล้วส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรชุมชน
ทั้งในรูปของคณะกรรมการหมู่บ้าน
คณะกรรมการชุมชน
สภาตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบล
ให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและดำเนินการ
โดยเฉพาะในเรื่องสำคัญๆเช่น
การวางแผนการใช้ที่ดิน
การกำหนดเขตป่า ฯลฯ
และเพื่อตรวจสอบถ่วงดุลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ
(ศูนย์ศึกษาการพัฒนาสังคม,
2538)

การรับรู้และทัศนคติของเจ้าหน้าที่รัฐต่อประชาชนและการใช้ป่าของชาวบ้าน


ในหลายกรณีที่ประชาชนท้องถิ่นต่อต้านหรือไม่เข้าร่วมกับการจัดการป่าของรัฐเพราะเจ้าหน้าที่รัฐมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อประชาชนในท้องถิ่น
มองความสัมพันธ์ของคนกับป่าเป็นลบไปเสียหมด
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนยากจนที่อาศัยทำกินในเขตป่าหรือชายป่า
รัฐมักมีสมมุติฐานว่าคนยากจนต้องทำลายป่า
หรือหากให้เงินชดเชยกับคนที่ใช้ป่าก็จะยอมเลิกใช้ป่า
นอกจากนี้ยังมีความเข้าใจว่าการใช้ป่าคือการทำลายป่า
จึงไม่เข้าใจวิธีการจัดการป่าของชุมชนท้องถิ่น
ความคิดเหล่านี้มีผลต่อการออกแบบวางแผนจัดทำโครงการอนุรักษ์พัฒนาและฟื้นฟูป่าไม้ของรัฐในช่วงเวลากว่าสองทศวรรษที่ผ่านมา
ทำให้เกิดปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชนชนบทในการจัดการป่า
เพราะประชาชนไม่อาจใช้ประโยชน์จากป่าได้
ทำได้แต่เพียงช่วยรัฐป้องกันรักษาป่า

ในการสร้างความร่วมมือกับประชาชนท้องถิ่นด้านการจัดการป่าไม้
หน่วยงานของรัฐต้องเข้าใจองค์ความรู้ขั้นพื้นฐานที่สำคัญในท้องถิ่นซึ่งได้แก่ระบบการใช้ที่ดินดั้งเดิม
ระบบการใช้ป่าของชุมชน
และระบบคุณค่าของท้องถิ่น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทของผู้นำที่ชาวบ้านเลือกกันเอง
เจ้าหน้าที่รัฐในท้องถิ่นควรเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมในชุมชน
เพื่อทำความเข้าใจและเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับป่าให้มากขึ้น
และมีทัศนคติที่ดีกับคนท้องถิ่น


ความจริงจังและความจริงใจต่อประชาชนและภารกิจในหน้าที่


ประเด็นนี้สำคัญและประชาชนเรียกร้องให้รัฐลงมือทำอะไรอย่างจริงจัง
ให้เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจน
ตัวอย่างจากโครงการทำไม้ในอดีตที่กลับทำแล้วป่าเสื่อมโทรมไม่ยั่งยืน
งานฟื้นฟูป่าก็ควรให้ได้ป่ากลับคืนมา
นอกจากนี้งานป้องกันปราบปรามการทำลายป่าก็ต้องทำจริงจัง
เอาผู้กระทำความผิดและกลุ่มอิทธิพลที่สนับสนุนมาลงโทษให้ได้
แต่ประสบการณ์ที่ผ่านมาไม่อาจสรุปเป็นอื่นได้ว่าหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องไม่ค่อยจริงจังและจริงใจต่อการจัดการป่าไม้แบบยั่งยืน
เมื่อจัดการจนผลประโยชน์หมดไป
ก็จะปรับเปลี่ยนนโยบายจัดการป่า
นำป่าไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นเป็นเหตุให้การจัดการป่าไม่ยั่งยืน
ป่าเสื่อมโทรมและลดลง
การฟื้นฟูป่าส่วนใหญ่เน้นผลงานของเจ้าหน้าที่และหนักไปทางพิธีกรรม
มากกว่าการสร้างและพัฒนาระบบการจัดการป่าในระยะยาว
ส่งผลให้หน่วยงานและนักวิชาการด้านการจัดการป่าไม้ไม่เป็นที่ยอมรับของประชาชน
เพราะจัดการป่าไม่ประสพความสำเร็จ
ไม่มีบทเรียนตัวอย่างของการจัดการป่าอย่างยั่งยืนให้เห็นเป็นรูปธรรม
และยังไม่มีความจริงจังกับงานและกับประชาชนท้องถิ่น
เมื่อหน่วยงานรัฐขาดงบประมาณก็ทิ้งงาน
ขาดความต่อเนื่อง
ไม่ดูแลรักษาป่า
ปล่อยให้ป่าถูกทำลาย
นอกจากนี้การที่รัฐเน้นมาตรการป้องกันปราบปรามมากกว่าการให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน
ยังทำให้ประชาชนเกิดความรู้สึกเป็นปรปักษ์กับเจ้าหน้าที่รัฐอีกด้วย

การทบทวนภารกิจและความร่วมมือกับประชาชนในการจัดการป่า
จึงต้องเริ่มจากการทบทวนบทเรียนและนโยบายการจัดการป่าเสียใหม่
โดยประชาชนทุกกลุ่มมีส่วนร่วมในการตัดสินใจทุกขั้นตอน
และสนับสนุนให้มีการปฏิบัติและควบคุมตรวจสอบติดตามนโยบายอย่างต่อเนื่อง


ความรู้และทักษะของเจ้าหน้าที่รัฐในการทำงานร่วมกับประชาชน


ในหลักการจัดการป่าแบบยั่งยืนและมีส่วนร่วม
ต้องคำนึงถึงพื้นฐานความต้องการที่หลากหลายในแต่ละท้องถิ่น
เจ้าหน้าที่ของรัฐ
จึงต้องมีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดและวิธีการใหม่ๆ
และทักษะในการทำงานกับประชาชน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะในด้านการกระตุ้นและพัฒนากลุ่มและองค์กรในชุมชนซึ่งในปัจจุบันเจ้าหน้าที่รัฐยังขาดอยู่มาก
เนื่องจากไม่ได้รับการอบรมฝึกฝนอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง
ชุมชนที่รัฐเข้าไปส่งเสริมสนับสนุนจึงมักไม่เข้าใจวิธีการทำงานของเจ้าหน้าที่
การรวมตัวของประชาชนมีน้อย
ทำให้ขาดพลังในการจัดการและแก้ไขปัญหาป่าไม้

ความจริงองค์ความรู้ในเรื่องการจัดการป่าดังกล่าวข้างต้นมีอยู่แล้วในชุมชน
เพียงแต่ต้องศึกษารวบรวมและเอาสิ่งที่ดีและเหมาะสมมาใช้หรือนำมาปรับปรุงพัฒนาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ใหม่เท่านั้น
เรื่องนี้จึงควรเสริมกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับชาวบ้านโดยฐานความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
และการฝึกอบรมเพื่อเสริมความรู้ความเข้าใจในแนวคิดและเทคนิควิธีการใหม่ๆที่เป็นแบบมีส่วนร่วม
เจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่เช่นป่าไม้อำเภอ
เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่า
หน่วยพิทักษ์ป่า
ต้องเปลี่ยนบทบาทจากปราบปรามมาเป็นการสร้างและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน


แรงจูงใจ

แรงจูงใจของประชาชนในการมีส่วนร่วมจัดการป่ามีน้อย
และมีลักษณะแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่น
โครงการของรัฐส่วนใหญ่ใช้การประชาสัมพันธ์เพื่ออธิบายถึงวิธีการทำงานของโครงการ
แต่มิได้กระตุ้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญและคุณค่าของป่า
ตลอดจนประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากการมีส่วนร่วมจัดการป่า
กิจกรรมการปลูกป่าในไร่นา
ชาวบ้านบางแห่งกลัวว่าเมื่อพื้นที่ไร่นากลับคืนสภาพคล้ายป่า
รัฐจะยึดที่ดินกลับคืนไปเป็นพื้นที่ป่าไม้ในความควบคุมของรัฐตามเดิม


ป่าหลายพื้นที่ถูกทำลายจากการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืน
มีคนงานอพยพตกค้างอยู่ในพื้นที่เป็นจำนวนมาก
คนเหล่านี้ไม่มีที่ดินทำกิน
และไม่อาจประกอบอาชีพใดๆที่มั่นคงได้
จึงมักตกเป็นเครื่องมือของการทำลายป่าและล่าสัตว์
เพื่อแก้ปัญหานี้
รัฐต้องสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนได้ประโยชน์ที่เหมาะสมจากการมีส่วนร่วมจัดการป่า
และให้กำลังใจประชาชนในรูปแบบต่างๆให้มากขึ้น
หลายพื้นที่จึงต้องให้ความสำคัญกับที่ดินทำกินและป่าเพื่อการหาเลี้ยงชีพ
เพื่อคนยากจนจะได้อยู่ได้และมีส่วนร่วมในการจัดการป่าด้วย


กฎหมาย
นโยบายและการบริหารเพื่อสนับสนุนการจัดการป่า


กฎหมายที่ใช้อยู่ในปัจจุบันไม่จูงใจให้ชาวบ้านรักษาและจัดการป่าโดยเฉพาะในพื้นที่ซึ่งรัฐกำหนดเป็นพื้นที่คุ้มครองตามกฎหมาย
ชาวบ้านไม่สามารถใช้ประโยชน์จากป่าได้เนื่องจากขัดต่อระเบียบกฎหมาย
การทำกิจกรรมของชาวบ้านเพื่อการจัดการป่าอาจผิดกฎหมาย
นอกจากนั้นระเบียบกฎหมายปัจจุบันยังมักเลือกปฏิบัติ
คือให้ความสำคัญต่อธุรกิจเอกชน
และมองคนยากจนในชนบทเป็นศัตรูกับป่า
(Brenner et al, 1998)

ทางออกในเรื่องนี้
รัฐควรยกเลิกกฎหมายเก่า
ที่ล้าสมัย
ซึ่งเน้นแต่การควบคุมปราบปราม
หรือระบบ
ให้รางวัลและลงโทษ
หันมายกร่างกฎหมายใหม่ซึ่งสามารถสร้างจิตสำนึก
แรงจูงใจ ทั้งในระดับบุคคล
ครอบครัว ชุมชน
และประเทศชาติ
กฎหมายป่าชุมชนฉบับประชาชน
น่าจะเป็นทางออกในเรื่องนี้ได้ทางหนึ่ง


สรุปและข้อเสนอแนะ


ข้อจำกัดในการมีส่วนร่วมของประชาชนซึ่งสรุปเบื้องต้นไว้เจ็ดประการ
ได้แก่ อำนาจรัฐ
การรวมศูนย์การจัดการป่า
การรับรู้และทัศนคติของเจ้าหน้าที่ต่อคนและการใช้ป่า
ความจริงใจและจริงจังต่อประชาชนและภารกิจหน้าที่
ความรู้และทักษะในการทำงานกับประชาชน
แรงจูงใจ และนโยบายกฎหมาย
ข้อจำกัดมีแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
จึงต้องวิเคราะห์ว่าเป็นข้อจำกัดในด้านใดก่อนหาทางแก้ไข
ข้อจำกัดบางเรื่องแก้ไขได้ทันทีในระดับพื้นที่
แต่บางเรื่องต้องริเริ่มจากหน่วยงานของรัฐ
โดยความร่วมมือจากสถาบันวิชาการ
องค์กรพัฒนาเอกชน
และประชาชน
ต้องร่วมมือกันปรับปรุงแก้ไข
จะปล่อยให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผลักดันจะไม่ประสพผลสำเร็จ
ข้อจำกัดเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องใหม่
ได้เคยมีการพูดคุยอภิปรายกันมานานแล้ว
แต่ไม่มีหน่วยงานใดนำไปปฏิบัติ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสิบปีก่อนเศรษฐกิจตกต่ำ
รัฐให้งบประมาณส่วนราชการที่เกี่ยวข้องไปบริหารจัดการป่ามาก
หน่วยงานฯจึงทำแผนงานและโครงการต่างๆขึ้นเอง
โดยไม่สนใจการมีส่วนร่วมของประชาชน
ทำให้การจัดการป่าล้มเหลว


การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการป่า
จึงต้องทำอย่างต่อเนื่องและมีกลยุทธ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมจากประชาชนอย่างแท้จริง
ในระยะสั้น
รัฐต้องสร้างแรงจูงใจ
และเร่งขจัดเงื่อนไขด้านลบ
เจ้าหน้าที่ของรัฐควรทำตัวง่ายๆ
เป็นมิตรกับชาวบ้าน
ปรับลดพิธีการหรือเครื่องแบบที่จะไปจำกัดการเข้าถึงประชาชน
ไม่ใช้เครื่องมือทำงานที่โน้มนำหรือยั่วยุให้เกิดความรุนแรง
และลดงานพิธีกรรมที่ฟุ่มเฟือยซึ่งไม่เคยสร้างงานที่ยั่งยืนถาวรได้
เพื่อให้ประชาชนมีความรู้สึกที่ดี
เป็นมิตรกับเจ้าหน้าที่รัฐ
เห็นความสำคัญและคุณค่าและได้รับประโยชน์จากการมีส่วนร่วมในการจัดการป่า
แต่อย่างไรก็ดี
เงื่อนไขด้านลบซึ่งเป็นความต้องการพื้นฐานของประชาชนซึ่งได้แก่
ความมั่นคงในเรื่องที่อยู่อาศัยและที่ทำกิน
และป่าของชุมชนเพื่อการใช้สอยไม้และของป่าและรักษาวัฒนธรรมประเพณีและสิ่งแวดล้อมของชุมชน
ต้องได้รับการพิจารณาแก้ไขอย่างเหมาะสม
กล่าวคือ
รัฐควรสร้างหลักประกันให้กับประชาชนในชนบทให้มีความมั่นคงในเรื่องความจำเป็นพื้นฐานเหล่านี้ก่อน
ส่วนในระยะยาวต้องทบทวนอุดมการณ์
เป้าหมายในการจัดการป่า
และปรับปรุงพัฒนานโยบาย
ระเบียบกฎหมาย
และสถาบัน
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามนโยบายให้เหมาะสม


สำหรับระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการป่า
ควรส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในหลายๆระดับ
เช่น
ส่งเสริมการรวมกลุ่มและเครือข่าย
การสร้างและปฏิบัติตามข้อตกลงของการจัดการป่า
และแผนการจัดการป่า
เช่นให้มีบทบาทเฝ้าระวัง
ดูแล
ควบคุมกำกับติดตามการจัดการป่า
การมีส่วนร่วมของประชาชน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนและทรัพยากร
เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสเลือกวิธีการจัดการป่าที่ยั่งยืนและตรงกับความต้องการของตนเอง


ป่าชุมชน
เป็นทางเลือกหนึ่งในหลายๆทาง
ที่ช่วยสร้างประสบการณ์ในการทำงานกับชุมชนเพื่อพัฒนาไปสู่การมีส่วนร่วมของประชาชนในวงกว้าง
เนื่องจากป่าชุมชนเชื่อมโยงการรักษาป่ากับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนเข้าด้วยกัน
การทำป่าชุมชนจึงทำความมั่นคงให้กับอาชีพ
และให้การศึกษาและพัฒนาคนในชุมชนให้มีความรู้ความสามารถในการทำงานร่วมกัน
แต่ต้องมีจุดเริ่ม
ซึ่งขอเสนอแนะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเริ่มจากการทำงานวิจัยเชิงปฏิบัติการ
ใช้ประเด็นป่าชุมชนเป็นกรณีตัวอย่างเพื่อการเรียนรู้ร่วมกัน
เชื่อว่าวิธีนี้จะช่วยกระตุ้นจิตสำนึกคนด้วยกลไกและวิธีการทางสังคม
ช่วยให้เกิดดุลภาพแห่งอำนาจในการจัดการป่าของรัฐกับประชาชน
ประชาชนมีความรู้สึกเป็นเจ้าของป่าร่วมกัน
สิ่งเหล่านี้เป็นพื้นฐานที่สำคัญของการแก้ไขข้อจำกัดของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการป่าและทรัพยากรในทุกระดับ

เอกสารอ้างอิง


กอบกุล
รายะนาคร กฎหมายกับการจัดการทรัพยากร
คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
55 หน้าจรูญ
จันทวงษา และวุฒิชัย
พิรุณสุนทร 2540 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการป่าชุมชน
กรณีศึกษาป่าชุมชนบ้านม่วงหวาน
ตำบลม่วงหวาน อ.น้ำพอง
จ.ขอนแก่น
สำนักงานป่าไม้เขตขอนแก่น
กรมป่าไม้ 53 หน้า
เพิ่มศักดิ์
มกราภิรมย์ 2542 ป่าชุมชน
: แนวคิด
ประสบการณ์และแผนการจัดการ
ศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
20 หน้า
โรเบิร์ต
มาเธอร์ 2541 บทบาทของคนท้องถิ่นในการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อนำไปสู่การจัดการพื้นที่อนุรักษ์
บทเรียนจากประเทศไทยและประเทศลาว
ใน ศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ข่าวสารป่ากับชุมชน
ปีที่ 5 ฉบับที่ 10 หน้า
46-56.
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาสังคม
คณะรัฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2538 การปฏิรูปที่ดิน
แก้ไขปัญหาการจัดการที่ดินและป่าไม้ได้จริงหรือ?
เอกสารรายงานการสัมมนา
20 หน้า
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
1994 รายงานผลการพิจารณาศึกษาผลกระทบจากความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมต่อทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพชีวิต
ของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
วุฒิสภา 192 หน้า
อานันท์
ปันยารชุน 2541 ธรรมรัฐกับการจัดการป่าไม้ไทยให้ยั่งยืน
ใน
ข่าวสารป่ากับชุมชน
ศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่ 5 ฉบับที่ 11 หน้า 4-8.
โอภาส ปัญญา
อนุชาติ พวงสำลี
และวิภานุ คงจันทร์ 2541
ชุมชนกับการจัดการทรัพยากรภาคตะวันตก
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล 49
หน้า
Brenner, V., Buergin, R., Kessler, C.,
Pye, O., Schjearzmeier, R., and Sprung R.D. 1998. Socio-Economics
of Forest Use in the Tropics and Subtropics. SEFUT
Working Paper No. 3. DFG Graduate College, Freiburg.
FAO. 1992. A Framework for Analyzing
Institutional Incentives in Community Forestry.
Community Forestry Note no. 10.
Hardin, G. 1968. The Tragedy of the
Commons. Science. 162: 1243-1248.
Office of Senator’s Secretariat 1994 Report
of the Parliament’s Environmental Sub-Committee on the
Study of Impact of Environmental Degradation on Natural
Resource and People’s Quality of Life. 192 pp.
Pearmsak Makarabhirom. 1999. Conflict
Resolution : A case study on sustainable forest
management in Thailand. Research’s progress report.
15 pp.
Pearmsak Makarabhirom. 1991. A Case
Study of Forest Law Enforcement in Thailand. Paper
presented at the Mekong Basin Countries Symposium on
Forest Law Enforcement held in Phnom Penh, Cambodia, June
14-16, 1999
Royal Forest Department. 1985. National
Forest Policy. 5 pp.IGES/Pfmiges-T1 Pearmsak 11/11/99


พ.ร.บ. ป่าชุมชน : เพื่อคนเฝ้าระวังป่าและความยั่งยืน
พ.ร.บ.
ป่าชุมชน :
เพื่อคนเฝ้าระวังป่าและความยั่งยืน

ดร.สมศักดิ์
สุขวงศ์ (
Recoftc
)
ประโยชน์ของ พ.ร.บ.
ป่าชุมชน


เป็นกฎหมายให้ใช้พื้นที่ป่าสำหรับการป่าไม้เท่านั้น
จะไปทำประโยชน์อย่างอื่นในป่าชุมชน
เช่น สร้างบ้าน
เลี้ยงกุ้ง ฯลฯ
ไม่ได้
ช่วยให้ชาวบ้านจัดการปัญหากับคนภายนอก
และคนภายในหมู่บ้าน
จำกัดไม่ให้ผู้ใช้อำนาจรัฐ
(ข้าราชการ)
ใช้อำนาจในทางที่ผิดกระทำในป่าชุมชน
ไม่ให้ชาวบ้านใช้อำนาจไปในทางที่ผิดในป่าชุมชน
ให้ความมั่นใจในสิทธิในการเข้าถึงการใช้ประโยชน์จากการจัดการป่าชุมชนของตนเอง
(ชาวบ้าน
ไม่ได้ต้องการกรรมสิทธิที่ดิน
แต่ต้องการเข้าถึงการใช้ประโยชน์
เช่น เก็บหาของป่า
หรือเพื่อน้ำในการเกษตร
เป็นต้น)
เป็นแนวทางปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมป่าไม้
ตัวป่าชุมชนเป็นกันชน
หรือเกราะป้องกันให้กับบริเวณที่ต้องการรักษา
เป็นกฎหมายที่มีผลในทางการบังคับใช้
เพราะชุมชนจะมีส่วนร่วมในการบังคับใช้กฎหมาย
ให้แนวทางแก้ความขัดแย้ง
ให้ความยืดหยุ่น
(flexibility) พอสมควร
ให้ชุมชนวางเป้าหมายของตนเองได้
วางแผนได้ ประเมินผล
และปรับปรุงปรับแผนได้
ป่าชุมชนให้กระบวนการเรียนรู้
สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
ให้มีการติดตามประเมินผล
(monitor)
หลายฝ่ายมีส่วนช่วยดูแล
ติดตาม เฝ้าระวัง (รัฐ
ชุมชน เอกชน)


พ.ร.บ.
ป่าชุมชนได้สร้างกลไกให้เกิดการจัดการป่าไม้ร่วมกันระหว่างรัฐกับชุมชน

พ.ร.บ.
นี้ไม่เพียงอนุมัติให้ชุมชนทำป่าชุมชนเท่านั้น
แต่ให้เจ้าหน้าที่รัฐ (กรมป่าไม้)
ไปทำงานร่วมกับชุมชน
ไม่ใช่ทำงานปราบปราม
หรือเป็นปฏิปักษ์กับประชาชนเท่านั้น
ใน พ.ร.บ. ให้กรมป่าไม้ทำหน้าที่ส่งเสริม
สนับสนุน
ฝึกอบรมให้การศึกษาเท่าที่จำเป็นแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ของตนเอง
ข้าราชการ และแก่ชุมชน
เพื่อให้วัตถุประสงค์ของ
พ.ร.บ. นี้ บรรลุเป้าหมาย
สิ่งที่กล่าวข้างต้นสื่อความได้ว่า
เจ้าหน้าที่ต้องเข้าไปช่วยชุมชนให้เกิดเป็นกระบวนการตั้งแต่เริ่มต้น
ดังนี้


ช่วยให้ชุมชนรวมกันจัดตั้งเป็นองค์กรเพื่อจัดป่าชุมชน
ช่วยสืบค้นข้อมูลชองหมู่บ้าน
ข้อมูลของป่า
วัฒนธรรม จารีต
และการใช้ประโยชน์จากป่า
เพื่อทำแผนการจัดการป่า
ช่วยเจรจาต่อรองในการจัดทำป่าชุมชน
และทำแผนจัดการ
ช่วยชุมชนเขียนแผนจัดการป่าชุมชน
ช่วยให้กระบวนการทำงานร่วมกันระหว่างกรมป่าไม้
กับชุมชน เกิดขึ้น
ช่วยดำเนินการตามแผนจัดการป่าชุมชน
เช่น
ให้ความสนับสนุน (เช่น
ช่วยในการทำเรือนเพาะชำกล้าไม้ของหมู่บ้าน
เยี่ยมเยียน
ช่วยเจรจาและแก้ปัญหาความขัดแย้ง
ฯลฯ)
ติดตาม
ประเมินผล
ปรับปรุงแผน
หากจำเป็น


กระบวนการเช่นนี้
เกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเกิดการผูกมิตร
พูดคุย
เป็นการสร้างกระบวนการร่วมมือระหว่างรัฐกับชุมชน

ในแผนแม่บทเพื่อพัฒนาการป่าไม้ของประเทศไทย
(Thai Forestry Sector Master Plan) ที่รัฐบาลฟินแลนด์มาช่วยทำ
ได้วิเคราะห์ไว้ว่า
จะให้กรมป่าไม้แบกภาระการป้องกันรักษาป่าให้มากกว่านี้ต่อไปไม่ได้อีกแล้ว
ในแผนได้ชี้แนะว่า
การสร้างพันธมิตรในการจัดการป่าระหว่างกรมป่าไม้กับชุมชนท้องถิ่น
เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับกรมป่าไม้

กลไกตรวจสอบ/อนุมัติให้ชุมชนทำป่าชุมชน
มีเป็นขั้นตอนหลายลำดับชั้น


เมื่อมี พ.ร.บ.
มีกฎหมายสนับสนุน
จะมีเจ้าหน้าที่ตั้งใจทำงานในแนวนี้ไปช่วยในหมู่บ้าน
ตั้งแต่เริ่มช่วยให้ชุมชนรวมกลุ่มจัดตั้งองค์กร
ทำแผนจัดป่าชุมชน
จนยื่นคำขอถึงกรรมการตรวจสอบ
การตรวจสอบความเหมาะสมว่าสมควรอนุญาตให้ทำป่าชุมชนหรือไม่นั้นเป็นพหุพาคี
(รัฐ นักวิชาการ ชุมชน
ผู้ทรงคุณวุฒิ NGOs)
มั่นใจได้ ซึ่งหลายฝ่ายเข้าไปช่วยดูแลความเป็นไปได้และเหมาะสม
ทุกส่วนของสังคมได้ช่วยกัน
พ.ร.บ.
บอกให้ไปตรวจสอบพื้นที่
และให้พิจารณา 3
ประเด็นหลัก ว่า

ชุมชนมีวัตถุประสงค์สอดคล้องกับ
พ.ร.บ. หรือไม่?
บอกให้ไปตรวจสอบว่ามีองค์กรชุมชนจัดการดูแลป่าได้จริงหรือไม่?
บอกให้ตรวจสอบแผนจัดการป่าว่าดี
เหมาะสมหรือไม่?
ความสามารถจะทำได้
หรือไม่?

การพิจารณาเห็นชอบอนุมัติก็ให้พิจารณาว่าควรหรือไม่ควร
จะอนุมัติบางส่วนหรือทั้งแปลง
วัตถุประสงค์ของชุมชนต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
พ.ร.บ. ป่าชุมชน
เท่านั้น
หลักการนี้ได้ถูกกล่าวถึงหลายครั้งใน
พ.ร.บ. แม้จะตั้ง ก.ก.
ตรวจสอบก็ให้เลือกผู้ที่มีประสบการณ์สอดคล้องกับมาตราใน
พ.ร.บ.
ออกข้อบังคับในการจัดการป่าก็ต้องสอดคล้องกับ
พ.ร.บ. (ไม่ใช่ทุกตารางนิ้วในป่า
จะทำป่าชุมชนได้
ไม่ใช้ทุกคำขอจะได้รับอนุมัติ)
อธิบดีเป็นผู้อนุมัติ
หรือไม่อนุมัติ
หลังจากได้รับผลการตรวจสอบและความเห็นจาก
ก.ก. ตรวจสอบแล้ว
ยังมีกฎกระทรวงที่จะกำหนดเงื่อนไข
และวิธีการในการขอ
และยังมีระเบียบกรมป่าไม้ที่กำหนดวิธีการตรวจสอบ
การจัดตั้งกรรมการป่าชุมชน
และการใช้ประโยชน์ในป่าชุมชน
การติดตามเฝ้าระวังป่า
(monitor)


พ.ร.บ.
นี้ไม่ได้ยกพื้นที่ป่าให้ชาวบ้าน
แต่อนุญาตให้ชุมชนเป็นผู้จัดการป่า
เจ้าหน้าที่ป่าไม้เป็นผู้สนับสนุนช่วยเหลือ
ป่ายังเป็นของรัฐ
เมื่อยกเลิกป่าชุมชนก็กลับสู่สภาพเดิม
ชุมชนมีหน้าที่เฝ้าระวังป่า
พ.ร.บ. นี้
บอกว่าการใช้ประโยชน์ที่ดินในป่าชุมชนเป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เกี่ยวกับการป่าไม้เท่านั้น
เช่น จะไปสร้างบ้าน
สร้างรีสอร์ท ไม่ได้
พ.ร.บ. ให้อำนาจ
หน้าที่ชุมชน
ปกป้องดูแลป่า
การศึกษาที่ผ่านมาพบว่า
ชุมชนใน
หมู่บ้านมักเชื่อฟังกฎเกณฑ์ของหมู่บ้าน
แต่คนภายนอกไม่ยอมรับ
ชุมชนทำอะไรไม่ได้ พ.ร.บ.
ให้อำนาจชุมชนสั่งให้ผู้กระทำผิดในป่าชุมชนงดเว้นการกระทำได้
กลุ่มชาวบ้านที่เป็นผู้จัดการป่าชุมชนเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายอาญา
พ.ร.บ. นี้
สั่งให้คณะกรรมการตรวจสอบประจำจังหวัด
คอยติดตาม กำกับ ดูแล
เสนอการเพิกถอนป่าชุมชน
ทั้งยังบอกให้เจ้าหน้าที่ป่าชุมชนรายงานเมื่อมีกรณีต้องเพิกถอน
และให้อธิบดีกรมป่าไม้เพิกถอนป่าชุมชนได้ใน
2 กรณี คือ

ป่าชุมชนได้รับความเสียหาย
คณะกรรมการป่าชุมชนทอดทิ้ง
ไม่จัดการ
ไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.
และระเบียบที่อธิบดีกำหนด
ไม่ทำตามแผนจัดการ
แต่สิ่งอื่นใดทั้งหมด
พ.ร.บ. นี้
ให้สิ่งจูงใจชุมชนป้องกัน
เฝ้าระวังป่าที่เขาได้รับประโยชน์จากป่า
สิ่งนี้เป็นจริงที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านที่ทำป่าชุมชน
ก็คือชุมชนมีกฎเกณฑ์ของหมู่บ้าน
จัดเวร ตรวจ เฝ้าระวัง
เนื้อหาของการจัดการป่าชุมชน
- ใน พ.ร.บ.
ที่ช่วยนำไปสู่ความยั่งยืนในการ
จัดการป่า


พ.ร.บ. กำหนดว่า
ข้อบังคับในการจัดการป่าชุมชนต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
พ.ร.บ
โดยได้รับความเห็นชอบจากสมาชิกข้างมากของชุมชน
โอกาสที่ป่าชุมชนจะยั่งยืนจึงสูง
เพราะผ่านความเห็นชอบของชุมชน
ริเริ่มโดยชุมชน
ทุกวันนี้ชุมชนเรียกร้องอยากทำป่าชุมชน
(องค์การอนุรักษ์สากล
- IUCN ศึกษาพบว่า
โครงการใดก็ตามที่ริเริ่มโดยชุมชน
โครงการนั้นมีโอกาสยั่งยืนสูงกว่าโครงการที่คนภายนอกหยิบยื่นให้
หรือบังคับให้ทำ) จึงช่วยเสริมให้เกิดความยั่งยืนทางสังคม
(social sustainability)
ความร่วมมือระหว่างรัฐ
และชุมชน
สร้างโอกาสการจัดการเพื่อความยั่งยืนของตัวป่า
(ecosystem sustainability)
เป็นไปได้ไม่ยาก


แผนจัดการป่านั้น
ทำโดยชุมชน
แต่เจ้าหน้าที่ป่าไม้ช่วยเหลือ
อนุมัติโดยอธิบดี
ชุมชนจะยอมรับกฎเกณฑ์ในการจัดการได้ง่าย
เพราะได้มีส่วนร่วมตั้งแต่ต้น
การใช้ประโยชน์จากป่าก็เพื่อยังชีพ
ป่าชุมชน
เป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินทางป่าไม้เท่านั้น
ความยั่งยืนของป่าจึงเป็นไปได้สูง

องค์ความรู้ของท้องถิ่น
เมื่อรวมเข้ากับความรู้ของเจ้าหน้าที่ป่าไม้ในการทำแผนจัดการป่าชุมชน
ทำให้โอกาสที่จะสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
พ.ร.บ. สูง ในป่าชุมชนกาลอ
จังหวัดยะลา
ชุมชนใช้ป่ามากว่า 300 ปี
ป่ายังอุดมสมบูรณ์
เดี๋ยวนี้มีองค์กรหลายองค์กรเข้าไปรวบรวมความรู้ของชุมชนจากป่าหลายแห่งที่มีการจัดการโดยชุมชนดั้งเดิม
เขาใช้อะไรในป่าชุมชน
มากน้อยแค่ไหน
เก็บหาเมื่อไร
เก็บหาอย่างไร
ป่าจึงยั่งยืนนานนับศตวรรษ
เป็นข้อมูลมีประโยชน์มาก
ในการเรียนรู้วิธีจัดการโดยชุมชนเพื่อนำไปใช้ให้เกิดขึ้นในที่อื่นอีก

กระทรวงเกษตร
ป่าไม้
และประมงของญี่ปุ่น
รายงานว่า
ป่าชุมชนอิมาสึ ในจังหวัดจิฟู
ชุมชนตัดไม้โตเต็มวัย
ปีละ 1 ต้น/เฮกแตร์/ปี
ติดต่อกันเป็นเวลา 250 ปี
ป่ายังอุดมสมบูรณ์
ก็ให้ข้อมูลว่า การตัดไม้ในระดับนี้
เป็นการตัดที่ยั่งยืน
ประเทศฟิลิปปินส์นำไปใช้กับป่าชุมชนของฟิลิปปินส์

ชุมชนมีวิธีจัดการอยู่
2
อย่างในการจัดการป่าชุมชน
คือ


จัดการทางชีววิทยา
(Biological management) เช่น
กำหนดกฎเกณฑ์ว่า
ใครจะขอใช้ไม้สร้างบ้าน
ต้องขออนุญาตกรรมการป่าชุมชนภายใต้เงื่อนไขของชุมชนที่ช่วยกันกำหนด
จะจับปูแสมในป่าชุมชน
จะไม่จับในฤดูวางไข่
เป็นต้น
การจัดการทางสังคม
(Social management)
คือกำหนดลงโทษกันเองในหมู่บ้าน
หรือนำส่งเจ้าหน้าที่บ้านเมืองจัดการป่าชุมชนช่วยประเทืองความหลากหลายทางชีวภาพ

(ก) ในป่าชุมชน ชาวบ้านเน้นการสืบพันธุ์ตามธรรมชาติ
มากกว่าการปลูกแบบตัดโค่นไม้เดิม
เก็บริบสุมเผา
ชาวบ้านช่วยกันป้องกันไฟป่า
ไม่ตอแยป่าโดยไม่ตัดไม้ที่ไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของหมู่บ้าน
และเชื่อว่าวิธีนี้ป่าก็ฟื้นได้
เขาบวชป่าชุมชน
ทำให้ป่ามีความหลากหลายในเรื่องชนิดพันธุ์
(species diversity) มีหลายชั้น (multi-layers)
พรรณไม้ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติก็มีความหลากหลายทางพันธุกรรม
(genetic diversity)
ซึ่งช่วยสร้างความหลากหลายทางชีวภาพมากกว่าสวนป่าเสียอีก

(ข) ชุมชนต้องการผลผลิตที่หลากหลายจากป่าชุมชน
เช่น ใบตองตึง ผักหวาน
เห็ด หน่อไม้ ไม้ไผ่
ผลไม้ป่า สมุนไพร ไข่มด
น้ำผึ้ง
วัตถุประสงค์ที่หลากหลายย่อมนำไปสู่การรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ


(ค) ในป่าชุมชนเอง
มีทั้งป่าชุมชนอนุรักษ์
และป่าชุมชนใช้สอย
บางตอนมีการปลูกเสริม
ป่าจึงมีหลายขั้นตอนของการทดแทน
ก่อให้เกิดความหลากหลายตามขั้นตอนของการทดแทน
(successional diversity)
ป่าชุมชนที่ชาวบ้านอนุรักษ์
บางตอนก็เป็นป่าบนเนิน
ป่าช่องเขา (ทางผีเดิน)
ป่าน้ำไหล ป่าน้ำซับ
ป่าน้ำผุด ป่าหัวไร่
ป่าเดอปอข้างบ้าน
เป็นต้น
ครอบคลุมหลายลักษณะภูมิประเทศ
ก่อให้เกิดความหลากหลายของระบบนิเวศ
(ecosystem diversity)

การอนุญาตให้ใช้ป่าชุมชนก็เพื่อยังชีพบนพื้นฐานของการจัดการที่ยั่งยืนเพื่อความพอเพียง
ไม่ใช่ฟุ่มเฟือย
หรือบริโภคนิยม
และให้ชุมชนช่วยปกป้องดูแลป่านั้น
เป็นเครื่องมือในการพัฒนาสภาวะแวดล้อม
และการอนุรักษ์
ตามเจตนารมย์ของ พ.ร.บ.
ป่าชุมชน

พ.ร.บ. นี้
ไม่ได้ผลักภาระให้คนชนบทมาทำหน้าที่รักษาป่า
หรือช่วยปลูกป่า
และไม่รอให้ป่าถูกทำลายหมดเสียก่อนจึงจะให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
แต่ พ.ร.บ. นี้
เชื่อมโยงการอนุรักษ์เข้ากับการพัฒนาความจำเป็นขั้นพื้นฐานของท้องถิ่น

การศึกษาในประเทศไทยสิบกว่าปีที่ผ่านมา
ตรงกับของ FAO
ที่ตอกย้ำว่า คนชนบทยังต้องพึ่งพิงป่าในการยังชีพ
ป่าเป็นส่วนหนึ่งของระบบสังคมชนบท
และเป็นเช่นนี้ต่อไปอีกในศตวรรษที่
21 บางครัวเรือนที่ตำบลแม่ทา
จังหวัดเชียงใหม่
พบว่ารายได้ในครัวเรือน
50% มาจากป่าชุมชน เช่น
เก็บไม้ไผ่ ทำตอก
เก็บเห็ด หาหน่อ ขาย
บางชุมชนในอีสานมีครัวเรือนที่มีรายได้ต่อปีต่ำกว่า
10,000 บาท
ถ้าสังคมไม่ยั่งยืน
ป่าจะยั่งยืนได้อย่างไร?

ในขณะที่ตัวป่าชุมชนต้องยั่งยืน
ป่าชุมชนยังช่วยเป็นกันชน
(buffer) ให้กับบริเวณที่ต้องการให้มีการรบกวนของมนุษย์น้อยที่สุดได้
เพราะป่าชุมชนให้ทางออกทางเลือกกับชุมชน

ป่าชุมชนจึงช่วยหยุดยั้งการทำลายป่า
ขณะเดียวกันก็ช่วยบำบัดความยากจนของคนชนบท
เพราะกิจกรรมป่าชุมชนนั้นถึงคนยากจนที่สุดของหมู่บ้าน
คนยากจนที่สุดของหมู่บ้านมักได้รับผลประโยชน์จากกิจกรรม
ช่วยตรวจป่า ช่วยกิจกรรมป่าชุมชน
และคนจนที่สุดของหมู่บ้านก็คือผู้เก็บหาของป่าช่วยเจือจุนชีวิต
แต่กฎหมายช่วยคนจนนั้น
มีน้อยคนที่เข้าใจ
โดยการสร้างพันธมิตร
ในการอนุรักษ์
ชุมชนจะช่วยในการติดตามเผ้าระวังป่า
(monitor)

ทุกวันนี้
ชุมชนได้ร่วมกับองค์กรนักพัฒนา
ร่วมกับเจ้าหน้าที่ (เช่น
ที่บ้านซำผักหนาม
จังหวัดขอนแก่น,
ตำบลแม่ทา
กิ่งอำเภอแม่ออน
จังหวัดเชียงใหม่ ฯลฯ)
ได้ร่วมกันสำรวจทรัพยากรในป่าชุมชนทำให้รู้ความหนาแน่นของป่าตอนเริ่มต้น
ทำให้รู้ความหนาแน่นของลูกไม้ตอนเริ่มต้น
เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ไว้เทียบกับข้อมูลตอนหลังๆ
ว่า ป่าดีขึ้นหรือเลวลง
ชุมชนนำข้อมูลจากการสำรวจป่า
ไปทำแผนจัดการ
นอกจากนี้
ยังทำแผนที่ป่าชุมชนด้วย
GPS ซึ่งลงภาพถ่ายดาวเทียม
เข้าระบบ GIS คอยติดตาม
ป่าชุมชนว่าขาดหาย
เสื่อมโทรม หรือดีขึ้น
ได้อย่างรวดเร็วในอนาคต
ที่ป่ากาลอ
ชุมชนยังทำแผนที่ GPS
ด้วยมือ
แสดงบริเวณต้นไม้ที่เป็นประโยชน์ขึ้นอยู่
เช่นต้นประ และบริเวณที่ไม้หายากขึ้น
ชุมชนเข้าใจทรัพยากรของตนเอง
และมีความภาคภูมิในทรัพยากร

องค์การอนุรักษ์ที่มีอิทธิพลมากที่สุดได้แก่
องค์การอนุรักษ์สากล
International Union for Conservation of Nature (IUCN) และ
World Wide Fund for Nature (WWF)
ได้แนะนำไว้ว่า การอนุรักษ์ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดขณะนี้
คือการใช้การจัดการที่ประชาชนมีส่วนร่วม
(Collaborative Forest Management)

ทุกวันนี้กฎหมายสูงสุดของประเทศนั้น
มุ่งสู่การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม
และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
นโยบายระดับสูงของชาติ
มุ่งสู่การกระจายอำนาจ
เพราะเราคงไม่สามารถเพิ่มจำนวนข้าราชการได้มากกว่านี้อีกแล้ว
รัฐบาลของทุกประเทศเล็กลงเรื่อยๆ
นโยบายการปรับโครงสร้างของรัฐจึงเกิดขึ้น
ขณะเดียวกัน
ประชาชนที่เป็นรากฐาน
หรือท้องถิ่นก็เข้าใจ
อยากจะจัดป่าร่วมกับรัฐ
แต่เจ้าหน้าที่รัฐในระดับกระทรวง
กรม ที่อยู่ตรงกลาง
ยังมีแนวคิดดังกล่าวน้อย
การแปลนโยบายสู่ภาคปฏิบัติจึงไม่เกิดขึ้น
อนาคตจึงยังว่างเปล่าประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร