ข้อตกลงการค้าเสรีทวิภาคีของสหรัฐฯ ในเอเซีย

Fri, 09/01/2006 - 00:00 -- ประชาธรรม
"การเปิดเสรีสินค้าเกษตรถูกโฆษณาว่าเป็นหนทางหนึ่งในการแก้ปัญหาความยากจนในพื้นที่ชนบท ดังจะเห็นได้ว่าข้อตกลงการค้าเสรีที่สหรัฐฯกำลังผลักดัน ครอบคลุมภาคการเกษตร ขณะที่ยังมีข้อถกเถียงว่า เกษตรกรรายย่อยจะได้ประโยชน์อะไรจากการทำข้อตกลงการค้าเสรี ดังนั้นเกษตรกรรายย่อยจะต้องเรียนรู้ประสบการณ์ของเกษตรกรในประเทศที่มีการทำข้อตกลงการค้าเสรีกับสหรัฐฯ ไปแล้วด้วย" มาเรีย เทเรซา ดี.ปาสควล

ผู้เขียน มาเรีย เทเรซา ดี. ปาสควล ;ผู้แปล เบญจรัตน์ ฉั่ว ,พงษ์เลิศ พงษวนานต์ ;จัดพิมพ์โดย เครือข่ายอธิปไตยทางอาหารแห่งภูมิภาคเอเซียแปซิฟิค (Asia Pacific Network on Food Sovereignty - APNFS) ,คณะทำงานโลกาภิวัตน์ 77/1 ม.5 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 ;สนับสนุนการจัดพิมพ์ มูลนิธิไฮน์ริช โบล (Heinrish Boel Foundation - HBF)

ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร