โลกาภิวัตน์ ปะทะ ท้องถิ่น

Wed, 03/01/2006 - 00:00 -- ประชาธรรม


บรรณาธิการ อัจฉรา รักยุติธรรม ;กองบรรณาธิการ กรรณิการ์ กิจติเวชกุล ,สุพาณี ธนีวุฒิ ,อีชาลาญ ,เบญจา ศิลารักษ์ ,สืบสกุล กิจนุกร ,วิชณุพงษ์ คำคูณ ,บุญทอง สะดวก ,ปาริชาต กลิ่นขจร ;จัดพิมพ์โดย โครงการสื่อสารแนวราบ 77/1 หมู่ 5 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 www.localtalk2004.com e-mail:[email protected] ;สนับสนุนการจัดพิมพ์โดย คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคเหนือ(กป.อพช.ภาคเหนือ) ,สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์กรมหาชน) ;ปก โค-ขยัน มีเดีย ทีม 0-9755-2707 ;รูปเล่ม black lead 0-1595-4459

ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร