การวิเคราะห์และประเมินชุมชนในสถานการณ์โลกาภิวัตน์

Tue, 08/01/2006 - 00:00 -- ประชาธรรม


บรรณาธิการ ชัชวาลย์ ทองดีเลิศ ;ผู้เขียน ชัชวาลย์ ทองดีเลิศ ,กิ่งกร นรินทรกุล ณ อยุธยา ,วราลักษณ์ ไชยทัพ ,ปริศนา พรหมมา ;จัดพิมพ์โดย สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 77/1 ม.ถ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร.0-5381-0623-4, 0-5863-6090 ;สนับสนุนการจัดพิมพ์โดย โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข(สรส.) ,สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) ,สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ(สสส.) ,วิทยาลัยการจัดการทางสังคม(ภาคเหนือ)

ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร