ข้ามพรมแดน AIDS :AIDS ข้ามพรมแดน

Tue, 05/01/2007 - 00:00 -- ประชาธรรม
ความเป็นชายแดนและชายขอบ มีทั้งเส้นกั้นแดนที่มองเห็น ขอบแดนทางธรรมชาติ สายน้ำ แนวเขาสูง และเส้นพรมแดนที่มองไม่เห็น

แนวแบ่งขอบแดนในใจที่แบ่งแยกผู้คนให้มองคนเป็นคนอื่น มองว่าเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่คนไทย มองว่าเป็นผู้ก่อปัญหา มองด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยอคติ

แม้เป็นความยากลำบากของการทำงานบนพื้นที่เปราะบาง บนการปะทะสังสรรค์และผนวกรวมกันด้วยมิติวัฒนธรรมของการทำงานเพื่อส่งเสริมสุขภาพ ลดความเสี่ยวต่อเอชไอวี/เอดส์ของแรงงานอพยพและกลุ่มชาติพันธุ์/ชนเผ่า

เราหวังว่าการข้ามเส้นกั้นแดน การข้ามพรมแดนเอดส์ จะช่วยให้ผู้คนในสังคมมีความใกล้ชิดกันมากขึ้น บนพื้นฐานความเคารพในความเป็นมนุษย์ ไม่เลือกเชื้อชาติพันธุ์วรรณาอย่างเสิมภาคและเท่าเทียม และความเมินเฉยต่อความรุนแรงที่กระทำต่อผู้ที่เรามองว่าเป็น 'คนอื่น' ก็จะจากงหายไปในที่สุด

จัดพิมพ์โดย : มูลนิธิพัฒนาเครือข่ายเอดส์(เอดส์เน็ท) สำนักงานภาคเหนือ 145/1 ถ.ศรีภูมิ ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-222417 โทรสาร 053-222484 อีเมล์ [email protected]

ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร