ประชาธิปไตยสามัญประจำชุมชน

Wed, 08/01/2007 - 00:00 -- ประชาธรรม
ท่ามกลางวิกฤติการณ์ของสังคมที่ผ่านมา ผู้นำชุมชน ผู้อาวุโส ผู้รู้ กลุ่มองค์กรต่าง ๆ ในชุมชนได้เข้ามาเชื่อมโยงกันในรูปของ "สภาชุมชน" มีเวทีพบปะพูดคุยวิเคราะห์ สถานการณ์ปัญหาผลกระทบที่เกิดขึ้น และวางแผนแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ชุมชนร่วมกันจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน มีการพัฒนาเกษตรยั่งยืน เกษตรอินทรีย์ที่ลดหนี้สินและพึ่งตนเอง สร้างกองทุนชุมชนและระบบสวัสดิการ สืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญา สร้างกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน ตลอดจนการคลี่คลายความขัดแย้งในชุมชน จนชุมชนเริ่มฟื้นฟูและสามารถจัดการตนเองได้มากขึ้น เรียกกระบวนการของชุมชนนี้ว่า "ประชาธิปไตยชุมชน".....

จัดพิมพ์โดย วิทยาลัยการจัดการทางสังคม(วจส.) ภายใต้สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) ;สำนักงานกรุงเทพ 97 หมู่บ้านพหลโยธินกอล์ฟ ซอยพหลโยธิน 19/1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร 02-939-4577-8 โทรสาร 02-9394860 อีเมล์ [email protected] โฮมเพจ www.thaiknowledge.org

สำนักงานผู้อำนวยการ 35 ถ.รัตนโกสินทร์ ต.วัดเกตุ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 053-306-387 email : [email protected]

สำนักงานภาคเหนือ 225/112 หมู่บ้านสินธนา หมู่ 2 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210 โทรศัพท์ 053-380-769 โทรสาร 053-380-566

สำนักงานภาคอีสาน 282 ถนนเทศบาล 2 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 โทรศัพท์-โทรสาร 044-518-048

สำนักงานภาคใต้ 306/1 หมู่ที่ 4 ถ.ยนตรการกำธร ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 91000 โทรศัพท์ 074-730-427

ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร