น.ศ.ยื่นนายก ระงับการพิจารณา มช.ออกนอกระบบ

Fri, 11/23/2007 - 16:54 -- ประชาธรรม

วันนี้ (23 พ.ย.) ที่หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่กว่า 100 คน รวมตัวกันเพื่อยื่นหนังสือคัดค้านร่าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ... ที่ได้มีการพิจารณาผ่านสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) ในวาระที่ 1 ไปแล้วแก่ พล.อ.สุรยทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี

หนังสือฉบับดังกล่าวระบุว่า ตามมติที่ประชุม สนช.วันที่ 22 พ.ย.ที่ผ่านมา ซึ่งได้มีมติเห็นชอบรับหลักการของร่าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ....และได้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ขึ้นเพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว โดยกำหนดระยะเวลาแปรญัตติ 7 วันนั้น กระบวนการและขั้นตอนต่างๆ ที่เกิดขึ้น ตั้งแต่การจัดทำร่าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ... มาจนถึงขั้นตอนการเสนอร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของ สนช.ล้วนเกิดขึ้นอย่างไม่เหมาะสมและมีข้อน่ากังขาดังต่อไปนี้คือ

1.ร่าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. .... ซึ่งจะบังคับใช้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทุกคนฉบับนี้ ถูกจัดทำขึ้นโดยที่นักศึกษาส่วนใหญ่มิได้มีโอกาสเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดทำอย่างแท้จริงตามที่ควรจะเป็น เช่น การจัดเวทีสัมมนารับฟังความคิดเห็นจากนักศึกษา การทำประชาพิจารณ์ หรือการลงคะแนนเสียงเห็นชอบในร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ 2.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มิได้มีความจริงใจในการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ.ให้กับนักศึกษาได้รับทราบถึงกระบวนการจัดทำและผลที่จะเกิดขึ้นหลังจากการประกาศใช้ร่าง พ.ร.บ.

3.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พยายามปิดกั้นช่องทางการแสดงความคิดเห็นต่อร่าง พ.ร.บ.ของนักศึกษาอันเป็นสิทธิโดยชอบธรรมที่นักศึกษาทุกคนพึงมีเช่นการจัดเวทีเสวนา การจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ และการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องล้วนถูกขัดขวางมาโดยตลอด 4.กระบวนการตั้งแต่การยื่นเสนอร่าง พ.ร.บ. จนเข้าสู่การพิจารณาของ สนช.เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจนเป็นที่น่าเคลือบแคลงใจถึงความโปร่งใสและความเหมาะสม ซึงนักศึกษามิได้มีโอกาสรับรู้ถึงการกระทำดังกล่าวเลย จนกระทั่ง สนช.ได้มีมติรับหลักการร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวไปแล้ว 5.สนช.ชุดปัจจุบันมิได้มีที่มาจากการเลือกตั้งโดยประชาชน จึงขาดความชอบธรรมและความเหมาะสมในการพิจารณาผ่านร่างกฎหมาย โดยเฉพาะร่างกฎหมายที่ยังคงมีเสียงคัดค้านอยู่

ที่ประชุมองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นควรขอให้มีการระงับการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. .... เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทุกคนได้แสดงสิทธิอันชอบธรรมในการรับรู้ข้อมูล และเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. .... อันจะนำมาสู่การได้ร่าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มีความชอบธรรม เป็นที่ยอมรับและเกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วน และก่อประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อันเป็นสมบัติของชาติและประชาชนทุกคน

ทั้งนี้ มติของที่ประชุมองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดังกล่าว มิได้มีเจตนาคัดค้านการนำมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐแต่อย่างใด เพียงแต่ต้องการให้กระบวนการดังกล่าวเป็นไปอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส

น.ส.ปัทมาพร บัวแดง สมาชิกสภานักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า มีข้อสังเกตในกรณีที่สนช.รีบผ่านกฎหมายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ออกนอกระบบคือ ประเด็นแรกทำไมต้องมีความเร่งรีบในการออกกฎหมายฉบับนี้ออกมาในรัฐบาลชุดนี้ และประเด็นที่สองคือทางมหาวิทยาลัยไม่ได้มีการแจ้งข่าวเรื่องการออกกฎหมายฉบับนี้ให้กับทางนักศึกษาได้ทราบเลย นักศึกษาไม่รู้ว่าร่าง พ.ร.บ.ของมหาวิทยาลัยได้เข้าสู่สภาและตอนนี้ผ่านการพิจารณาในวาระที่ 1 ไปแล้ว 

น.ส.ปัทมาพร กล่าวต่อว่า ในส่วนข้อเสนอของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มีการเสนอมาที่องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก่อนหน้านั้น ก็ยังคงอยู่ที่องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยไม่ได้มีการนำเอาไปแสดงความคิดเห็นในสภาแต่อย่างใด จึงนำมาสู่ข้อสังเกตที่ว่าร่าง พ.ร.บ.ที่ผ่านวาระ 1 มาแล้วนั้นเป็นร่าง พ.ร.บ.ของใคร

สมาชิกสภานักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต่ออีกว่า เมื่อวานนี้ได้มีการแสดงความคิดเห็นในกลุ่มนักศึกษาที่รู้ข่าวว่าจะมีการพิจารณาร่างกฎหมายฉบับนี้ในสภา จึงมีการประชาสัมพันธ์เพื่อที่จะให้นักศึกษาในมหาวิทยาลัยได้รับรู้ว่ากำลังจะมีการยื่นร่าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าสู่สภา แต่ก็ได้มีอาจารย์ฝ่ายปกครองบางท่านเข้ามาปราม โดยให้เหตุผลว่ากฎหมายฉบับนี้ยังไม่นิ่งอยากให้กฎหมายตัวนี้นิ่งก่อนจึงจะนำมาพูดคุยกัน ทั้งๆ ที่เรื่องการประชาสัมพันธ์ส่วนนี้ควรที่จะเป็นสิทธิที่นักศึกษาควรจะทำได้ จึงไม่ได้มีการแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์แต่อย่างใด ในที่สุดจึงมีการประชุมร่วมกันของสภานักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่และได้จัดทำแถลงการณ์ออกมา และจะนำมายื่นให้กับนายกรัฐมนตรีในวันนี้

“ข้อเสนอที่จะยื่นให้กับนายกรัฐมนตรีในวันนี้คือ ที่ประชุมองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่เรียกร้องให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีมติระงับการผ่านร่างกฎหมายฉบับนี้ในสภาทันที และเปิดโอกาสให้แก่นักศึกษาได้แสดงสิทธิ และความคิดเห็นอันชอบธรรม เพื่อเป็นที่ยอมรับและเกิดจากความร่วมมือของทุกส่วน” น.ส.ปัทมาพร กล่าว

อย่างไรก็ตาม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการยื่นหนังสือครั้งนี้กลุ่มนักศึกษาได้ยืนรอนายกรัฐมนตรี และอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นเวลาหลายชั่วโมง โดยในระหว่างนั้นเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยพยายามต่อรองให้นักศึกษายื่นหนังสือกับตัวแทนนายกรัฐมนตรีแทน แต่ทางนักศึกษายืนยันที่จะยื่นหนังสือให้ถึงมือนายกรัฐมนตรีเอง ท้ายที่สุดปรากฏว่านายกรัฐมนตรีไม่ได้รับหนังสือฉบับดังกล่าวแต่อย่างใด

อนึ่ง ในตอนเย็นวันนี้ที่สนามวอลเล่ย์บอล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นักศึกษากลุ่มดังกล่าวจะเปิดเวทีแสดงความคิดเห็นต่อกรณีที่มีการนำร่างกฎหมายฉบับนี้เข้าสู่สภาโดยขาดกระบวนการมีส่วนร่วมของนักศึกษาด้วย.

 

 

ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร